7 تغیر جدید در روند پناهندگی آلمان

پولیس آلمان پناهندگان را دوباره به میدان هوایی انتقال میدهد دی پی ای

آلمان اخیراً قوانین خود را در مورد مهاجران غیر قانونی تشدید بخشیده است. اصلاحات در قانون زمانی ضروری شد که تعداد پناهجویان که تذکرات غلط درمورد هویت و وضعیت صحی خود ارائه نمودند، افزایش یافت. مقرره های جدید روند پناهندگی را تسریع میدهند. این مقرره ها همچنان بصورت عموم اخراج اجباری پناهندگانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و به ویژه پناهندگانی که اظهارات دروغین نموده و یا تهدیدی برای امنیت عامه باشند، تسهیل بخشیده است.

مهمترین تغیرات هفتگانه عبارت اند از:

1.  پروسه پناهندگی به میزان قابل توجهی تسریع یافته است. درمورد اکثریت درخواست ها در کمتر از دو ماه تصمیم اتخاذ میگردد. نتیجه: پناهجویان که شرایط پناهندگی را برآورده نسازند، باید در مدت زمان بسیار کوتاهی آلمان را ترک نمایند.

2.  پس از تاریخ 18 ماه می سال 2017 مقامات دولتی میتوانند پناهجویان را که درخواست های آنها رد شده و به ویژه آنهایکه اظهارات دروغین نموده اند، به سهولت برگردانند.

3.  برای اینکه مانع استفاده پناهجویان از اسناد هویت جعلی شد، آلمان یک سیستم جدید مدیریت هویت را که شامل گرفتن نشان انگشتان میباشد، بکار انداخته است. مقامات دولتی برای شناسایی اسناد جعلی مهارت های خویش را بهبود بخشیده اند. همچنان جعل سازی اسنادی که توسط مقامات دولتی برای پناهجویان صادر میگردند، اکنون خیلی دشوار شده است.

4.  فراتر از آن اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان اکنون جهت بررسی هویت آنعده پناهجویان که اسناد هویت معتبر ارائه نمی نمایند، اقدامات اضافی را که شامل حق کنترول تیلفون همراه و یا دستگاه های دیگر الکترونیکی میباشد، روی دست میگیرد. علاوه برآن اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان اطلاعات منحصر به شخص پناهنجو را به پولیس میفرستد.

5.  پناهجویانیکه بعید به نظر میرسد که به آنها پناه داده شود، مجبور میشوند که اکنون تا آخر پروسه پناهندگی در مراکز پذیرش اولیه خود باقی بمانند.  پس از رد درخواست، آنها مکلف اند تا از آنجا یا بصورت داوطلبانه به کشور خود برگردند و یا هم توسط نیروهای پولیس برگردانده میشوند.

6.  پناهجویانی که خطر برای امنیت عامه را تشکیل میدهند، مجبور اند تا دستبند های جی پی اس را حمل نمایند و یا حتی ممکن است بازداشت شوند. این امر درمورد افرادی که ازآنها خطرمستقیم برای اشخاص دیگر ویا هم امنیت داخلی بروز مینماید و نمیتوانند درحال حاضر جبراً به کشورهای شان برگردانده شوند، نیز  صدق مینماید.

7.  درنهایت، برای پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است، در عرضه  خدمات اجتماعی کاهش بعمل میاید. در ماه می سال 2017 یک محکمه تصویب نمود که یک پناهجوی رد شده که اسناد هویت نداشته باشد، تنها از مزایای خدمات اجتماعی اولیه مستفید گردیده و پول نقد دریافت نخواهد کرد.

این هفت اقدام قسمتی از اصلاحات جاری در روند پناهندگی در آلمان است. هدف این است که سریعاً تصامیم نهایی در این مورد اتخاذ گردد که چه کسی مستحق پناه در آلمان بوده و تثبیت گردد که اشخاصیکه مستحق پناه نیستند، در بهترین صورت به طور داوطلبانه و یا درصورت لزوم توسط پولیس به کشور های شان برگردانده شوند.

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 27.07.2017