آپ یا برنامۀ جدید با نیازهای مهاجرین مطابقت دارد

MigApp ©IOM

سازمان بین المللی مهاجرت برنامۀ  MigApp را به راه می اندازد. این پلاتفرم جدید به مهاجرین دربارۀ تهدیدات، ویزه، بهداشت، حقوق و پالیسیها معلومات قابل اطمینان را فراهم ساخته و پلاتفرمی را برای تبادله و شریک ساختن تجارب میان مهاجرین به مثابۀ یک مرجع راحت و کوتاه ارائه می کند.

هر شخصی که از کشورش فرار و یا به جای دیگر مهاجرت می کند، جهت دریافت معلومات معتبر برای سفر با پرسشهای زیادی مواجه می شود:

  • در طول راه خطرات احتمالی کدام اند؟
  • کدام مقررات ویزه اعمال می شود؟
  • رهنمودهای بهداشتی برای مهاجرت کدام اند؟
  • حقوق و مکلفیتهای من چیست؟
  • پالیسیهای کنونی حکومت چگونه شکل می گیرند؟

MigApp که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ براه انداخته شد به پرسشهای مذکور پاسخهای زیادی را از یک منبع ارائه خواهد کرد. علاوه بر این معلومات، برنامۀ فوق الذکر خدمات دیگر باارزش را به مهاجرین و پناهنده گان فراهم می سازد.

در حال حاضر مهاجرت غیرقانونی و غیرمصئون اغلب نتیجۀ فقدان آگاهی دربارۀ تهدیداتی که در فرآیند مهاجرت وجوددارد، می باشد. در نیتجه، مهاجرین اغلب بر مبنای معلومات نادرست در رابطه با مقررات ویزه و سفر و خطرات بهداشتی تصامیم اتخاذ می کنند، و با فراهم کنندگان مشروع خدمات، مراودۀ محدود و یا هیچ مراوده ندارند.

انتقال پول

فرستادن پول اغلباً  زمانی مهم است که انسان به یک کشوری دیگر سفرو یا در آنکشور زندگی میکند. بنابر این، هدف برنامۀ MigApp اینست که انتقال پول را بطور مقایسوی نسبت به گذشته  ارزانتر سازد.

بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد؟

برنامۀ MigApp به هرشخصی که بخواهد داوطلبانه به کشور اصلی اش برگردد، نیز کمک می کند. این برنامه در مرحلۀ ابتدایی اش دربارۀ برنامه ای برگشت سازمان بین المللی مهاجرت AVRR در پنج کشور آزمایشی چون بلجیم، آیرلند، ترکیه، یونان و هالند راهنمایی خواهد کرد.

ارزیابی صحی

برنامۀ مذکور ثبت مهاجرین را برای ارائه خدمات صحی در کشورهای ذیل تأمین خواهد کرد: فلپین، اردن، نایجریا و اوکراین.

مفاهمه و ارتباطات مصئون

بالاخره، برنامۀ MigApp به عنوان یک مکان مصئون برای استفاده کنندگانش خدمات عرضه خواهد کرد تا آنها باهم رابطه داشته و داستان سرگذشت خویش را به یکدیگر  و به جهان حکایت کنند. آنها می توانند دربارۀ موقعیت خود نیز خانواده و دوستان خویش را پیوسته آگاه سازند.

امید است این امر زندگی را برای قاچاقبران غیرقانونی انسان و سایر اشخاصی که از مهاجرین سود می برند و در طول سفر از آن سؤاستفاده می کنند، دشوارتر سازد.

برنامۀ MigApp برای داونلود به گونۀ رایگان در  Apple’s App Store و در Google Play برای اندراید وجود دارد.

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 11.01.2018