حکومت فدرال آلمان در نظردارد تا برگشت مهاجران غیر قانونی را به کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان تسهیل بخشد

مردم در خیابان های شهرالقیروان، تونس، عکس

کابینه حکومت فدرال آلمان تصویب نموده است تا کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان را در کتگوری “کشورهای مبدأ امن ” شامل نماید، که این کار برگرداندن مهاجرین غیر قانوی را که اجازه اقامت در آلمان را بدست نیاورده اند، سهولت می بخشد. پیش از اینکه این تغیر نافذ گردد، باید مورد پذیرش هر دو نهاد قوه مقننه آلمان یعنی مجلس نمایندگان و مجلس اعیان قرار گیرد. معلومات بیشتر را در مورد پیامد ها و اینکه چه اتفاق رخ میدهد، درصورتیکه این نهاد ها با تصویب این قانون موافقه نمایند، بدست آرید.

کدام کشور ها کشورهای مبدأ امن هستند؟

آلمان کشورهای را امن میداند که شهروندان این کشور ها به پیمانه بسیار اندک مواجه به خطر پیگرد سیستماتیک قانونی، شکنجه، تحقیر و توهین عدلی و قضایی و یا مورد خشونت در اختلافات قرار داشته باشند. حکومت فدرال آلمان در قرارداد ائتلاف خود تصویب نموده است که کشور های را منحیث کشور های امن طبقه بندی مینماید، که درخواست پناهندگی شهروندان آن کشورها در آلمان به ندرت پذیرفته شده و یا هم اجازه اقامت دیگری را دریافت نمی نمایند. این امر در مورد الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان صدق میکند: در سالهای گذشته کمتر از پنج فیصد درخواست پناهندگی  و یا نوع دیگر حفاظت از متقاضیان این کشور ها پذیرفته شده است.

پیامد ها چیست؟

درصورتیکه شهروندان کشورهای مبدأ امن در آلمان درخواست پناهندگی مینمایند، باید مفصلاً با جزییات توضیح دهند که آنها چرا و به چه دلیل باید مورد حراست قانونی قرار گیرند. اگر این توضیحات کافی نباشد، درخواست به عنوان ” واضحاً بی اساس” رد میشود. فرایند درخواست در یک روند سریع تکمیل میشود، که این امر میتواند باعث برگشت اجباری پناهندگان غیر قانونی به کشور مبدأ گردد، درصورتیکه آنها داوطلبانه برنگردند.

در زیر معلومات بیشتر در مورد اینکه چه کسی اجازه اقامت در آلمان را دارد
https://rumoursaboutgermany.info/facts/who-is-allowed-to-stay-in-germany-and-who-is-not/

شهرچیتورا، گرجستان، عکس، هولگر دورکوپ

آیا استثناء در این مقرررات جدید وجود دارد؟

طبعاً، طبقه بندی به “کشورهای مبدأ امن”  در تعهد آلمان برای حفاظت از پناهنده گان این کشور ها تغیری وارد نمی کند، برای کسانیکه مبنی بر کنواسیون ژنیو و قوانین آلمان نیاز به حفاظت دارند، اجازه اقامت در آلمان داده میشود.  حکومت بالای یک برنامه ویژه ای مشوره دهی حقوقی به آنعده از پناهندگان این کشورها که به خطر جدی مواجه اند، کار مینماید. همچنان متقاضیان پناهندگی از الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان که در حال حاضر در آلمان کار میکنند، میتوانند تا تصمیم نهایی درمورد درخواست پناهندگی آنها به کار خود ادامه دهند.

آیا در حال حاضر کشورهای مبدأ امن وجود دارند و آیا ممکن است تعداد آنها بیشتر باشد؟

تمام کشورهای اتحادیه اروپا به شمول هشت کشور دیگر مانند گانا، سینگال، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مقدونیه، البانیا، کوسوو و مونتنگرو کشور های امن اند. ممکن است که کشور های دیگر نیز به این دسته اضافه شوند.

تاریخ انتشار: 30/07/2018

Updated: آگوست 21, 2018 Published: جولای 30, 2018