آیا برای مهاجرین غیر متخصص آسان خواهد بود تا در آلمان کار کنند؟

© dpa

نه. حکومت فدرال آلمان در حال حاضر روی یک قانون مهاجرت برای کارگران متخصص کار مینماید. این قانون اما برای کارگران غیر متخصص و فصلی اعتبار ندارد.

این قانون تنها برای پرسونل فنی خارجی، یعنی برای اشخاصیکه فارغ التحصیل از مؤسسات تحصیلات عالی و یا نهاد های آموزش حرفه ای اند، میباشد. همچنان برای آنها زمینه ورود به بازار کار آلمان توسط این قانون تنظیم میگردد. به هر حال هدف این است که مقررات مهاجرت برای متخصصین را تغیر داد و زمینه ورود آنها را به آلمان آسان ساخت. این قانون تا اکنون نافذ نشده است.