آیا حکومت آلمان برای زندگی کردن پول خواهد داد؟

آلمان برای پناهندگان پول نقد نمی دهد – عکس از د. پ. ا.

البته که در آلمان پناهجویان کمک معین بدست می آورند. اما این کمک مبتنی بر شرایط سخت بوده صرف در صورتی اعطا می شود که تمام پول صرفه جویی و درآمد شخص مصرف شده باشد. علاوه برآن، اغلب کمک به شکل اجناس مانند جای بودوباش، اقلام حفظ الصحه یا کالا فراهم می شود.

هنگامیکه شما کالا و اقلام حفظ الصحه دریافت نموده در شرایط انسانی زندگی می کنید، برای این چیزها پول بدست نمی آورید.

اگر به شما در جریان مراحل درخواست پناهندگی اجازۀ مؤقت اقامت در آلمان داده شود، در یک محل رهایشی ایکه نزدیک به یک مرکز پذیریش پناهندگان باشد، جابجا می شوید. اما مهم است خاطرنشان شود که نخست شما نمی توانید آزادانه محل اقامت خویش را انتخاب کنید و دوم اینکه بخش اعظم کمکها به شما به شکل جنس و در برخي موارد مانند کوپون داده می شود. از همین جهت هنگامیکه شما کالا و اقلام حفظ الصحه دریافت نموده در شرایط انسانی زندگی می کنید، شرایطی که با مواظبت حکومت برای کرامت هر انسان مطابق دارد، برای این چیزها پول بدست نخواهید آورد. پول نقد صرف در حالات استثنایی پرداخته می شود.

کوپونها به جای پول نقد

پناهندگان با اخد نشان انگشت شان ثبت نام می شوند – عکس د. پ. ا.

اگرچه این امر به شما امکان می دهد که کالا و سایر اشیای ضروری برای نیازمندیهای روزمرۀ خویش خریداری نمائید، ولی باید بدانید که قیمت زندگی در آلمان نسبت به بسیاری کشورهای مبدأ به مراتب بلندتر است و این پول به مشکل شما را قادر خواهد ساخت که صرفه جویی کنید یا پول را به کدام مقصد دیگر به مصرف برسانید.

در نهایت، اگر درآمد یا پس اندازی داشته باشید که به آن دسترسی دارید و از آن قبل از آنکه به آلمان بیائید استفاده می کردید، ابتدا باید از این پول استفاده کنید. در اینصورت شما همچنان مکلف به پرداخت یک مقدار پول معین برای کرایۀ مسکن، گرمایش و کالاهای می باشید که به شکل اتوماتیک در محل اقامت تان برای شما تهیه می شود.

 

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017