آیا قاچاقچیان انسانها در سفر از شما محافظت خواهد کرد؟

قایق لاستیکی با پناهندگان در دریای مدیترانه © dpa

! آگاه باشید که قاچاقچیان به شبکه های جنایی سازمان یافته تعلق دارند. آنها تنها به دنبال پول هستند. بسیاری از آن ها اهمیتی نمی دهند اگر شما در سفر خود آسیب دیده یا حتی می میرید. اگر قصد دارید که به طور غیرقانونی به اروپا و آلمان سفر کنید، زندگی خود را به خطر می اندازید.

غیرقانونی یک تصمیم خطرناک است – تکیه بر قاچاقچیان ممکن است باعث آسیب جدی شود

های وحشتناک در مورد خطرات سفر گسترده است: از ربودن وفروختن شخص توسط قاچاقچیان گرفته تا مردن و هلاک شدن  در پشت کامیون های بزرگ به دلیل کمبود هوا یا غرق شدن در دریای مدیترانه به علت سرازیر شدن و مزدحم بودن قایق ها – شما احتمالا این داستان ها را خود شنیده اید .

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

در واقع، بسیاری از آنها متاسفانه حقیقت دارد. به عنوان مثال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعدادی از این داستان ها را از پناهندگان و مهاجران ایتوپیا و سومالی در پروژه “گفتن داستان واقعی” جمع آوری کرده است. بسیاری از مهاجران از سایر نقاط جهان همان مشکلات را تجربه کرده اند. بسیاری می گویند که اگر می دانستند چه اتفاقی در انتظار شان بود، سفر را انجام نمی دادند.

مثالی را از فیلمون از اریتیریا بخوانید و بشنوید که پس از اختطاف در نزدیکی اردوگاه پناهندگان شگراب در سودان شرقی ربوده و شکنجه می شود.

“گفتن داستان واقعی”، صدای مهاجرانی را بلند می کند که داستان های مشابهی را تجربه کرده اند و در مورد مشکلات و تهدیدات اغلب ناگفته و دلهره آور مهاجرت صحبت می کنند.

قاچاقچیان انسان مجرمان هستند

است بدانیم که قاچاقچیان انسان مجرمان اند. گزارش جهانی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) پیرامون تجارت انسانها برخی از رایج ترین شیوه های را مشخص می کند که ممکن است قاچاقچیان برای بهره برداری از افرادی که جرات سفر می کنند به کار گیرند:

یان وادار به گدایی (هستند) می شوند، به ازدواج شوم، تقلب برای سود، تولید پورنوگرافی، حذف اعضای بدن، و غیره مجبور ساخته می شوند.

“استثمار جنسی و کار اجباری برجسته ترین اشکال آنهاست” اما انواع متعددی دیگری نیز وجود دارد همچون ” قربانیان وادار به گدایی می شوند، به ازدواج شوم، تقلب برای سود، تولید پورنوگرافی، حذف اعضای بدن، و غیره مجبور ساخته می شوند.”

اگرچه همه قاچاقچیان قصد ندارند که بالای شما این نوع قدرت داشته باشند و از آرزوی شما برای یک آینده بهتر با اینگونه خشونت بهره ببرند و به جای آن وعده می دهند که “فقط” شما را در قایق خود می برند یا شما را در طول بیابان هدایت می کنند، آنها باز هم این کار را برای دریافت سود انجام می دهند. به عنوان مثال، هرقدر قایق کوچکتر باشد قاچاقچیان می توانند آنرا ارزان تر خریداری کنند و به احتمال بیشتر سرنگون خواهد شد.

اگر شما از شکنجه، سوء استفاده یا سایر اشکال آسیب روحی و جسمی رنج برده اید، دولت آلمان می تواند به شما کمک های پزشکی ارائه کند.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017