ملیت شما = حق شما برای پناهندگی؟

در یک مرکز پذیرش پناهجویان در ایالت بایرن، آلمان – عکس از د. پ. ا.

نه . تنها اشخاصی که از اذیت و آزار یا آسیب جدی رنج برده اند یا احتمالاً رنج می برند حق محافظت دارند. هر مورد انفرادی در یک طرزالعمل مؤجز به دقت ارزیابی می شود. اشخاصی که واجد شرایط کنوانسیون ژنیو برای پناهندگان یا قانون پناهندگی آلمان نباشند، مجبور خواهند بود که آلمان را ترک نمایند و به کشور اصلی شان یا نخستین کشور ورودی بازگشت نمایند.

سیاست پناهندگی و پناهندگان در آلمان

در قانون آلمان فراهم ساختن حفاظت به کسانی که به آن نیاز دارند عمیقا تسجیل یافته است. پالیسی پناهندگی و پناهندگان آلمان به قربانیان آزار و اذیت و همچنین افرادی که در معرض خطر جدی قرار دارند، حفاظت فردی و در نتیجه حق اقامت اعطا می کند. با این حال، کسانی که حق قانونی برای اقامت در کشور ندارند باید کشور را ترک گویند در غیر آن با هزینه خود به زور به میهن شان برگشتانده خواهند شد.

یک پروسه پناهندگی در آلمان به گونۀ ذیل باز می شود:

اگر به شما اجازه داده شود که به عنوان یک پناهجو وارد آلمان شوید، شما به نزدیکترین مرکز پذیرش ایالت مربوطه (Bundesland) منتقل خواهید شد. این مرکز ممکن است در هر کجای آلمان باشد. تصمیم در مورد محل اقامت شما، طبق فرمول تعریف شده در قانون طرزالعمل پناهندگی آلمان، اتخاذ می شود. صرف نظر از اینکه شما از کدام نقطه وارد کشور شدید، هیچ تاثیری بر اینکه در کجای آلمان فرستاده می شوید نخواهید داشت.

اطلاعات بیشتر درباره سیاست پناهندگی و پناهندگان آلمان، در مورد قوانین و مقررات خاص را در وبسایت ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان بخوانید.

به مثابۀ یک گام بعدی، درخواست پناهندگی شما به ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) ارسال می شود. کارمندان این اداره پرونده و اسناد شما را بررسی نموده و تصمیم خواهند گرفت. اگر وضعیت شما به عنوان یک متقاضی پناهندگی تایید شود، شما یک تصدیق یا گواهی نامه دریافت خواهید کرد که «اجازه اقامت» را به شما می دهد. این سند به شما حق ابتدایی را می دهد که در طول پرونده پناهندگی خویش در جمهوری فدرال آلمان اقامت کنید.

مصاحبۀ شخصی

کارکنان ادارۀ فدرال BAMF شخصا از هر متقاضی، با کمک یک مترجم، دربارۀ دلایل آزار و شکنجه، سوال خواهند کرد. به یاد داشته باشید: حفاظت فقط تحت شرایط بسیار خاص، عمدتاً به افرادی که به موجب کنوانسیون پناهندگان ژنیو در معرض آزار و اذیت و یا آسیب جدی قرار داشته باشند اعطا می شود.

ویزای آلمان برای متقاضیان پناهندگی – عکس از د. پ. ا.

مصاحبه بصورت کتبی ثبت شده و به زبان شما ترجمه می شود. یک نسخه از این رونوشت نیز به شما داده خواهد شد. اگر شما یک پناهجوی زن هستید، از اینکه که توسط یک مرد مورد سوال قرار بگیرید احساس ناراحتی می کنید و دلایل شما برای فرار از کشور مربوط به جنسیت شماست، در اینصورت شما می توانید درخواست کنید که توسط یک مأمور آموزش دیدۀ خانم مورد سوال قرار گیرید.

وضعیت پناهندگی و امکان بازگشت جبری

اگر درخواست پناهندگی پذیرفته شود، اشخاصی که حق حفاظت را داشته باشند اجازه اقامت موقت دریافت می کنند. برای این افراد کورس های زبان آلمانی و سایر اشکال کمک های ادغام که در  اکثر موارد اجباری اند، فراهم خواهد شد.

قاعدتاً، پناهجویانی که درخواست هایشان رد شده است، باید کشور را ترک کنند.

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 27.07.2017