7 ኣብዚ ቀረባ ዝተቐያየረ መስርሓት ዑቕባ ኣብ ጀርመን

ፖሊስ ጀርመን ንስደተኛታት ናብ ኤየርፖር የብጽሕዎም ©dpa

ኣብዚ ቀረባ ጀርመን ንዘይሕጋውያን ወጻእተኛታት ዝምልከት ሕግታታ ኣጸንኪራቶ እላ። እዚ ምምሕይያሻት ሕግታት ኣድላይነት ዝነበረሉ ምኽንያት፡ ቁጽሮም እናበርከተ ዝኸይድ ዘሎ ሓተቲ ዑቕባ መንነቶምን ኩነታት ጥዕንኦምን ዝምልከቱ ጌጋ ሓበሬታ ይህቡ ስለ ዘለዉ እዩ። እዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተወሰነ ሕጊ ንመስርሓት ሓተታ ዑቕባ ከቀላጥፎ እዩ። ብሓፈሽኡ ሓተታ ዑቕብኦም ዝተነጽገ፡ ብፍላይ ድማ ዘይቅኑዕ ቃል ዝሃቡ ወይ ውን ንሕብረተሰብ ሓደገኛ ዝኾኑ፡ ተገዲዶም ንዓዶም ክምለሱ ክግበር እዩ።

ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሸውዓተ ለውጥታት፡

1.  መስርሕ ሓተታ ዑቕባ ብዝያዳ ተቐላጢፉ እዩ። መብዛሕትኡ ሓተታታት ኣብ ውሽጢ ብውሕድ ክልተ ወርሒ መልሲ ይወሃቦም። ውጽኢቱ፡ ዑቕባ ዘይወሃቦም ሓተቲ ዑቕባ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ካብ ጀርመን ንኽወጹ ይግበር።

2.  ከምቲ ናይ ዕለት 18. ግንቦት 2017 ሰራሕተናታት መንግስቲ ንዝተነጽጉ ሓተቲ ዑቕባ ብቐሊል ከልግስዎም ይኽእሉ እዮም፡ ብዝያዳ እንተድ ኣ ጌጋ ቃል ኣብቲ ግዜ ሓተታ ኣቕሪቦም ኮይኖም።

3.  ንሓተቲ ዑቕባ ትምዩን ወረቐት ካብ ምጥቃም ንምሕላው፡ ጀርመን ሓድሽ ኣመሓደራ መንነት፡ ብዓሸራ ዝተሰነየ ኣቕሪባ ኣላ። ምሕደራታት መንግስቲ መንነት ሰባት ከለልዩ ዝኽእሉሉ ዓቕምታቶም እናኣመሓይሽዎ ይኸዱ ኣለዉ። ብምሕደራታት ጀርመን ንሓተቲ ዑቕባ ዝወህቡ ወረቓቕቲ መንነት ምትምያን ከቢድ እዩ።

4.  ብተወሳኺ ምሕደራ ወጻእተኛታትን ስደተኛታትን (BAMF) ወረቐት ዕላዊ መንነት ንዘየቕርቡ ሓተቲ ዑቕባ፡ መንነቶም ንምጽናዕ ተወሳኺ ስጉምትታት ክወስድ፡ ንኣብነት ሞባይል ቴሌፎንን ካልኦት ኤሌትሮኒክ መሳርሒታትን ክፍትሽ ወሲኑ። ብተወሳኺ ምሕደራ ወጻእተኛታትን ስደተኛታትን BAMF ውልቃዊ ሓበሬታታት ንፖሊስ ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ።

5.  ጽላል ክረኽቡ ተስፋ ዘይብሎም ሓተቲ ዑቕባ፡ ኩሉ ናይ ዑቕባ ሓተትኦም መስርሓት ስጋብ ዝውዳእ ኣብቲ ዝተመደበሎም መቐበሊ ቦታ ክጸንሑ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም። ሓተትኦም እንተድኣ ተነጺጉ ትኽ ኢሎም ካብኡ ናብ መበቆል ዓዶም ክምለሱ ክግደዱ እዮም – እንተኾነ ብወለንትኦም እንተዘይኮነ ድማ ብፖሊስ ይግደዱ።

6.  ንድሕነት ሕብረተሰብ ሓደገኛ ዝኾኑ ሓተቲ ዑቕባ ጂ.ፒ.ኤስ. ዝሓዘ ኣምባር ክመልሱ ወይ ክእሰሩ ይከኣልእዩ። እዚ ንኻልኦት ሰባት ሓደጋ ከውርዱ ንዝኽእሉ ሰባት፡ ወይ ውን ሃገራዊ ጸጥታ ሓደጋ ከውርዱ ንዝኽእሉ፡ ግን ንግዚኡ ተገዲዶም ንዓዶም ክምለሱ ንዘይክእሉ ሰባት ዝምልከት እዩ፡፡

7.  ናይ መወዳእታ፡ ሓተትኦም ዝተነጽገ ሓተቲ ዑቕባ፡ መንበሪ ረድ ኤቶም ክቕነስ እዩ። ግንቦት 2017 ቤት ፍርዲ ከምዝወሰኖ፡ መንነቱ ዘረጋግጽ ወረቓቕቲ ከቕርብ ዘይከኣለ፡ ዝተነጽገ ሓታቲ ዑቕባ መሰረታዊ መንበሪ ረድኤት ጥራይ ክረክብ፡ ጥረ ገንዘብ ድማ ንኸይወሃቦ ተወሲኑ።

እዚ ሸውዓተ ስጉምትታት እዚ ክፋል ናይቲ ቀጻሊ ዝቀያየር ዘሎ መስርሕ ጉዳይ ሓተታ ዑቕባ ኣብ ጀርመን እዩ። እቲ ዕላማ፡ ቀልጢፍካ ናይ መወዳእታ ውሳኔ መን ጽላል ኣብ ጀርመን ይግብኦ ንምጽራይን ነቶም ጽላል ዘይግብኦም ንዓዶም ክምለሱ ንምግባርን ድማ ኮይኑ – ዝበለጸ ብወለንታኻ ኮይኑ፡ ኣድላይነት ምስ ዝህልዎ ግን ገዲድካ እውን ክትግበር እዩ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 27.07.2017