መንግስቲ ጀርመን በብእዋኑ ንዘይዕላውያን ስደተኛታት ናብ ኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝ፡ ጂኦርጅያ ክትመልስ መደብ ኣሎ።

ሰባት ካብ ጽርግያታት ካይሩኣን፡ቱኒዝ ©istockphoto, IdealPhoto30

መንግስቲ ጀርመን ንኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝ፡ ጆርጅያ፡ ኣብ ሪጋ እተን „ዘትኣማምና ሃገራት“ ክስርዓ ተወሲኑ፡ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፈቓድ ንዘይብሎም ዘይዕላውያን ስደተኛታት ንምምላስ ይሕግዝ። እዚ ውሳኔታት እዚ ቅድሚ ብዕሊ ምጽዳቑ፡ እታን ክልተ ክፋል ምሕደራ ሃገር – ቡንደስራት ን ቡንደስታግን – ከስምራሉ ኣለወን። ውጽኢታት እዚ ውሳኔ እዚን ኣብ መስርሕ ሳዕቤናቱን ተኸታተሉ።

ዘተኣማምና መበቆል ሃገራት ማለት እንታይ ማለት እዩ?

ጀርመን ንገለ ሃገራት ዘተኣማምና ሃገራት እየን ኢላ እትገልጸን፡ ዜጋታተን ብዝተሓተ መጠን ብመደብ ሃደንን፡ ግፍዕን፡ ንዕቀታዊ ውሳኔ ሕጊ ወይ ውን ጎንጺ ኣብ ግዜ ባእሲ ዘጋጥሞም እንተኾይኑ እዩ። መንግስቲ ጀርመን ሓደ ካብቲ ዝተፈራረመትሉ ውዕል፡ ነዚአን ሃገራት ዘተኣማምና ሃገራት ብማለት ክምዝገባ እዩ፡ በዚ ምኽንያት ድማ፡ ንውሑዳት ካብዚአን ሃገራት ዝመጹ ሰባት ጥራይ ናይ ስደተኛ ዑቕባ መሰል ክወሃቡ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ንኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝያ፡ ጌኦርግየን፡ ይምልከት። ካብ ሓሙሽተ ሚእታዊ ንታሕቲ ዝቑጽሮም ሓተቲ ዑቕባ ጥራይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ዑቕባ መሰል ወይ ውን ተመሳሳሊ መንበሪ ፈቓድን ረኺቦም።

ሳዕቤናቱ እንታይ እዩ?

ሰባት እንተድኣ ካብ ዘትኣማምና ሃገራት ናብ ጀርመን መጺኦም ዑቕባ ሓቲቶም፡ ስለምንታይ ተሰዲዶምን፡ ከመይ ዝበለ ዑቕባ ይደልዩን ኣስፊሖም ክገልጹ ክኽእሉ ኣለዎም፡ እንተዘየሎ እቲ ሓተትኦም „ብንጹር ብቑዕ ምኽንያት ዘይብሉ“ ተባሂሉ ይንጸግ። እቲ ውሳኔ ኣብ ህጹጽ መስርሕ ኣትዩ ብቕልጡፍ ይውዳእ፡ ብወለንታኦም ንሃገሮም እንተዘይተመሊሶም ገዲድካ ናይ ምምላሶም መስርሕ ይትግበር።

መን ኣብ ጀርመን ንኽነብር ይፍቀደሉ ንዝብል ሕቶ ዝምልከቱ ሓበሬታት  ኣብ ዝስዕብ መርበብ ተመልከት
https://rumoursaboutgermany.info/facts/who-is-allowed-to-stay-in-germany-and-who-is-not/

ከተማ ቻይቱራ፡ ጆርጅያ ©istockphoto, Holger Dürkop

እዚ ሓድሽ ሕጊ ፍሉይ ኣረኣእያ ዝገብረሎም መዳያት ኣለዉ‘ዶ?   

ካብዚአን ኣብ መዝገብ „ዘተኣማምና ሃገራት“ ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ንዝመጹ ስደተኛታት ዑቕባ ናይ ምሃብ ሕጋውነት መስርሕ ሃገር ጀርመን ገና ኣብቦትኡ ኣሎ።  ብመስርሕ ውዕል ጂነቫን ሕጊ ጀርመንን ዑቕባ ንዘድልዮም ሰባት፡ መንበሪ ፈቓድ ክወሃቦም እዩ። መንግስቲ ጀርመን ነዚኦም ብፍላይ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ንዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ጃናዳታትን ዝምልከት ሕጊ ንኽተጻፍፍ ኣብ መጽናዕቲ ትርከብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝያን ጆኦርጅይን ስጋብ ውሳኔ ሓተትኦም ዝመጾም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም።

ዘትኣማምና መበቆል ሃገራት ኣለዋ ድየን፡ ዝያዳ’ዶ ይህልዋ?

ኩለን ሃገራት ኣባል ሕብረት ኦይሮጳ ዘትኣማምና ሃገራት እየን፡ ብተወሳኺ ሸሞንንተ ሃገራት ከም፡ ጋና፡ ሰነጋል፡ ቦዝንያን ሄርትሰጎቪናን፡ ሰርብያ፡ ማዘዶንያ፡ ኣልባንያ፡ ኮዞቮን ሞንተኔግሮ። ኣብዚ ሪጋ እዚ ክስርዓ ዝኽእላ ተወሳኺ ሃገራት ኣብ መጻኢ ክምዝገባ እየን።

ዝተሓትመሉ፡ 07/30/2018

Updated: August 28, 2018 Published: July 30, 2018