ጠለበታት ስደተኛታት እተማልእ ሓዳስ ኣፕ

MigApp ©IOM

እዚ ዓለም ለኻዊት ትካል ንስደተኛታት MigApp ይድህስሰሎም። እቲ መድረኽ ድማ ንስደተኛታት ተኣማኒ ዝኾ ሓበሬታታት፡ ሓደጋታትን፡ ቪዛን ጥዕናንን፡ መሰላትን፡ መምርሒታትን፡ ዝምልከት ትሕብር እያ፡ ብተወሳኺ እውን ንስደተኛታት ነሓድሕዶም ሓሳብ መለዋወጢት ባይታ እያ – ዳርጋ ኣብ ዕዳጋ ተራኺብካ ምዕላል ማለት።

ዝኾነ ካብ ሃገሩ ዝስደድ ሰብ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ዝግዕዝ ዝኾነ፡ ጸገማት የጋጥምዎ፡ ንጉዕዞኡ ዝኾኑ ተኣመንቲ ሓበሬታት ንኽረክብ ጸገማት የጋጥምዎ እዮም።

  • ኣበየኖት መንገድታት  ሓደጋታት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ?
  • ኣየናይ ናይ ቪዛ መምርሒ ይምልከተኒ?
  • ጥዕና ዝምልከቱ መምርሒታት እንታይ ይመስሉ?
  • መሰላተይን ሓላፍነታተይን እንተይ ይመስሉ?
  • ቆይሞም ዘለዉ ውዕላት ብኸመይ ተወሲኖም?

MigApp ታሕሳስ 2017 ተማሂዛ፡ ነቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብዝከኣል መልሲ ክትቅርብ እያ – ኩለን ድማ ካብ ሓደ ምንጪ። ኣብ ርእሲ እዚ ሓበሬታ ብተወሳኺ፡ እዛ ኣፕ ንተጉዓዝትን ስደተናታትን ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣለዉዋ።

ኣብዚ እዋን እዚ፡ ዘይሕጋውን ሓደገኛን ዝኾነ ጉዕዞ ስደት ሳዕቤን ጉድለት ጥንቃቐን ኣብ ጉዕዞኻ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ሓደጋታት ዘይምስትብሃልን እዩ። ኣስዒቡ ድማ ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ቪዛ ዝምልከት ኮነ፡ ንመምርሒታት ጉዕዞ፡ ሳዕቤናቶም ንጥዕናኻ ዝምልከት፡ ጌጋ ሓበሬታታት ተመርኪሶም ስለ ዝውስኑ እዩ፡ በዚ ምኽንያት ድማ ዝተደረተ ወይ ውን ምስ ዕላውያን ኣገልግሎት ኣበርከቲ ርክብ ስለ ዘይብሎም እዩ።

ገንዘብ ምስዳድ

ኣብ ትጉዓዘሉ ግዜ ወይ ውን ኣብ ካልእ ሃገር ትቕመጥ እንተኾንካ ገንዘብ ምስዳድ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ድማ ዕማማት MigApp መስደዲ ገንዘብ ካብቲ ናይ ቀደሙ ንኸተሕስር እናኣነጻጸረት ኣወዳዲራ ትቕርብ።

ብወለንታኻ ምምላስን ምጥያስን?

እዛ ኣፕ ኣብ ዝኾነ ብወለንትኡ ናብ መበቆል ዓዱ ክምለስ ዝደሊ ሰብ ዘተኮረት እያ። ኣብ ግዜ ምድህሳስ MigApp ናብ ናይ IOM መደባት ንተመለስቲ ኣብ ሓሙሽተ ዝፍተና ዘለዋ ሃገራት AVRR ከም በልጁም፡ ኣየርላንድ፡ ቱርኪ፡ ግሪኽን ሆላንድን ትመርሓካ፡፡

ናይ ጥዕና ረድኤት

ብተወሳኺ እውን እታ app ኣብዝስዕባ ሃገራት ምዝገባ ኣብ ኣገልገልቲ ጉዳያት ጥዕና ንስደተኛታት  ትሕብር፡ ፊሊፒን፡ ጆርዳን፡ ናይጄርያን ኡክራኢንን።

ዘትኣማምን መራኸቢታት

ኣብ መደምደምታ MigApp ከም ተኣማኒት መራኸቢት መስመር፡ ሰባት ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ተመኩሮታቶም ዘዕልሉሉ ኮይና ተገልግል።

ተስፋ ንገብር እዚ ንዘይሕጋውያን ደለልቲ ስርሓቶምከኽብደሎም። ንካልኦት ጽጉም ንኩነታት ተጉዓዝቲ ክብለጹሉን ከገፍዕዎም ንዝፍትኑን ጽንኩር ኩነት ክፈጥረሎምን፡፡

MigApp ካብ  Apple’s App Store) ን ካብ  Google Play for Android ከተውርድ ይከኣል።  

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 12.06.2018 ዝተሓትመሉ፥ 11.01.2018