ቪዛ ተነጺግካ? ደጊምካ ክትሓትት ትኽእል`ዶ?

ግዝያዊ መንበሪ ፈቓድ ኣብ ጀርምን፡ ስጋብ ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ኣብ መስርሕ ዘሎ ©dpa

እወ፡፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ ኤምባሲ ቪዛ ክሓትት ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን፡ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብካዮ ሓተታ ቪዛ ተነጺጉ ኔሩ እንተድኣ ኮይኑ፡  እቲ ኣቐዲምካ ዝተነጸግካሉ ምኽንያት ከምዝተቐየረ ከተእምን ክትበቅዕ ኣለካ። ተደጋጋሚ ሓተታ ኣቕሪብካ ኔርካ እንተኾንካ፡ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሕግታት ቪዛ

መንበሪ ፈቓድ ስጋብ ንሰለስተ ወርሒ፡ ሸንገን ቪዛ ማለት እንታይ ማለት እዩ?

ሕግታት ኦይሮጳ ቅድመ ኩነት ንስጋብ ሰለስተ ወርሒ ዘሎ መንበሪ ፈቓድ ኣብ ኣባላት ውዕል ሸንገን ሃገራት እንኮላይ ጀርመን የመሓድር። ናይ ሸንገን ቪዛ ዝተውሃበ ሰብ፡ ኣብ ኣባላት ሸንገን ሃገራት ስጋብ እቲ ቪዛ ዝወድቅ ክጸንሕ ይኽእል እዩ፡ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን። ቱሪስት ኬንካ፡ ወይ ውን መሓዙትካን ቤተሰብካን ክትበጽሕ፡ ኮምኡ ውን ብስራሕ ምኽንያት ክትኣቱ ይፍቀደልካ እዩ።

ካበየናይ ሃገር መጺእካ?

ሕግታት ቪዛ ኦይሮጳ ዝርዝር ዜጋታት ስሉስ-ሃገራት ቪዛ ዘድልዮምን፡ ቪዛ ዘየድልዮምን ዝሓዘ እዩ። ናይ ሸንገን ቪዛ ወጻ እተኛታት ብዘይተፈቕደን ግጉይን ኣጠቓቕማን ንኸይጥቀሙሉ ንምክልኻል ብዝለዓለ መስርሕ ሓለዋ ዝተሰርሐ እዩ። ሓደ ዓይነት መምርሒን፡ ኣቀራርባን፡ ኣመዛዝናን፡ ኣወሃህባ ውሳኔን ንሓተቲ ቪዛ ድማ ኣለዎ።

ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ መንበሪ ፈቓድ

ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ምጽናሕ  ካብ መስርሕ ውዕል ሸንገን ወጻኢ እዩ። ንሱ ድማ  ንሃገራዊ ሕጊ ዝምልከት እዮ። ቪዛ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ንኽትጸንሕ ዘፍቅዱ ንውሱን ኩነታት ብዝምልከት ጥራይ እዩ፡ ንኣብነት፡ ንሓዳር፡ ንትምህርቲ ዩነቨርስቲ፣ ወይ ውን ተቖጺርካ ክትሰርሕ (ብዝያዳ ንመጽናዕቲ ተመራማርቲን፡ ንብዝለዓለ ደረጃ ዝተመልመሉ ክኢላታትን)።

ንሕጊ ቪዛ ጀርመን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡