ክኢላዊ ብቕዓት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ሃገረ-ጀርመን ስራሕ ንኽረኽቡ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣቐለለ ጉዳይ ክኸውን ድዩ?

© dpa

ኣይፋል። ካቢነ ሚኒስተራት፡ ነቶም ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘይኰና ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታት ዝምልከት፡ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘተኰረ ሓድሽ ሕጊ (ዝረቐቐ ሕጊ) ኣጽዲቑ ኣሎ።
እዚ ሰነድ ሕጊ እዚ ኣብ’ቶም ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘለዎም፡ ማለት ኣብ’ቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ድዩስ ምስክር ወረቐር ስነ-ኪነታዊ ስልጠና ዘለዎም ሰባት ዘተኰረ እዩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ነቶም ኣብ’ዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ተዘርዚሮም ዝርከቡ ቅድመ-ኵነታት ከማልኡ ከድልዮም እዩ።

ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ሰነድ ሕጊ እዚ ብ 19 ታሕሳስ 2018 እዮም ኣጽዲቖሞ። ሕጂ፡ ናይ ሃገረ-ጀርመን Bundestag ከምኡ’ውን Bundesrat (ላዕለዋይን ታሕተዋይን ክፍልታት ፓርላማ) ነዚ ሰነድ ሕጊ እዚ ክምርምሮ እዩ።

እቲ ዝለዓለ ተኽእሎ፡ እዚ ሕጊ እዚ ቅድሚ ዓመተ-2020 ኣብ ተግባር ክውዕል ከምዘይኰነ እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ምሉእ-ብሙሉእ ጸዲቑ ናብ ተግባራውነት ምስሓለፈ፡ ንዝርዝራቱ ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ www.rumoursaboutgermany.info ከነውጽኦ ኢና።

ዜጋታት ናይ’ተን ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀና ሃገራት፡ ብመሰረት ሕጊ ናጽነት ምንቅስቓስ ኣብ ክሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቀጺሎም ኣብ ሃገረ-ጀርመን ክሰርሒ ክኽእሉ እዮም።

 

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 28.01.2019 ዝተሓትመሉ፥ 21.01.2019