اگر بخواهید به خانه بازگردید آلمان شما را به جای دیگری خواهد فرستاد؟

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017