راهنمای روادید

قطب نما

برای آلمان احتیاج به چه روادیدی دارم؟

می خواهم به عنوان گردشگر، برای کار تجاری، برای تحصیلات، برای اشتغال به کار و یا برای پیوست به اعضای خانواده ام که در آلمان زندگی می کنند، به آنجا سفر کنم.

برای چه نوع روادیدی باید اقدام نمایم؟
https://visa.diplo.de/visa-guide/de/#/vib
(در حال حاضر تنها به زبان های آلمانی و انگلیسی موجود می باشد)

تاریخ به روز رسانی: 08.04.2020 تاریخ انتشار: 10.03.2020