icon-share

مهاجرت تصمیمی در مورد زندگی است- ابتدا از حقایق باخبر شوید

صحیح یا غلط؟

آیا با رد شدن درخواست پناهجویی به اجبار بازگردانده خواهید شد؟

بله

اگر درخواست پناهجویی شما رد شود و شما به طور داوطلبانه به خانه بازنگردید به اجبار برگشت داده خواهید شد. در این صورت از سفر به حوزهی شنگن برای مدتی طولانی محروم خواهید شد. به علاوه شما باید هزینهی بازگشت اجباری خود را بپردازید.

صحیح یا غلط؟

آیا دولت آلمان برای شما شغلی خواهد یافت؟

خیر

دولت آلمان به پناهجویان شغلی اعطا نخواهد کرد. پناهجویان پس از ورود به آلمان اجازهی کار نخواهند داشت و حتی اگر مشمول قانون محافظت باشند و یا اجازهی اقامت را دریافت کنند، یافتن شغل اغلب چندین سال به طول خواهد انجامید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا ملیت، حق شما برای پناهجویی را تضمین خواهد کرد؟

خیر

تنها افرادی که آزار یا آسیب جدی دیدهاند و یا احتمال آن در آینده میرود مشمول محافظت خواهند شد. هر درخواست به صورت جداگانه و به شکلی جزئی بررسی خواهد شد. کسانی که واجد شرایط کنوانسیون پناهندگی ژنو یا قانون پناهجویی آلمان نبودهاند باید آلمان را ترک کرده و به خانه یا کشوری که قبل از ورود به آلمان در آن بوده اند بازگردند.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا دانشگاههای آلمان هر فردی را پذیرش خواهند نمود؟

خیر

غالباً دانشگاههای آلمان به روی همهی افراد باز نیستند. با وجود اینکه برخی مدارس برنامههای خاصی را برای مهاجرین به اجرا در میآورند، حق اقامت برای ثبت نام در دانشگاه الزامی است.

صحیح یا غلط؟

همهی کودکان زیر 18 سال به عنوان پناهجو پذیرفته خواهند شد؟

خیر

همهی موارد درخواست برای پناهندگی مستقل از سن به صورت جداگانه بررسی خواهند شد. در هیچ مورد خاصی سن فاکتور مهمی محسوب نمیشود. هیچ ضمانتی برای اعطای اقامت به کودکان وجود ندارد.

صحیح یا غلط؟

آیا می توانید با تکلم به زبان انگلیسی در آلمان زندگی کنید؟

خیر

زبان آلمانی تنها زبانی است که در ادارات و اکثر شرکتها همه روزه در آلمان مورد استفاده قرار میگیرد. بدون برخورداری از توانایی کافی در تکلم به زبان آلمانی فرصتهای شغلی چندانی نخواهید داشت.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا مبلغی در هنگام ورود دریافت خواهید کرد؟

خیر

برخلاف شایعات و اطلاعات نادرست که به طور مداوم توسط قاچاقچیان انسان منتشر میشود، آلمان هیچ گونه مبلغی به هنگام ورود به این کشور پرداخت نخواهد کرد. قاچاقچیان با انتشار این مطالب خلاف واقع تنها درصدد جذب مشتریهای بیشتر هستند. آنها از روی عمد جان مردم را به خطر میاندازند.

صحیح یا غلط؟

آیا در اروپا زندگی راحتی خواهید داشت؟

خیر

ممکن است شنیده باشید که زندگی آسان است، اما واقعیت چیز دیگری است: بسیاری از پناهجویان پیش از اطلاع از تصمیمی که در مورد آنها گرفته خواهد شد، مجبور به زندگی در شرایط نامناسبی هستند. بسیاری از درخواستهای پناهندگی رد خواهند شد و پناهجویان باید از آلمان خارج شوند. حتی اگر موفق به اخذ حفاظت نیز گردند، زندگی پرهزینه است و یافتن شغل هم مشکل. پس چرا بسیاری از داستانهایی که درباره مهاجرت میشنوید، زیبا به نظر میرسند؟

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسان از شما در طول سفر محافظت خواهند کرد؟

خیر

بدانید که قاچاقچیان به شبکههای جرائم سازمان یافته تعلق دارند. پول تنها چیز پر اهمیت برای آنهاست. بسیاری از آنها نگران آسیب یا مرگ شما در طول این سفر نیستند. اگر برنامه دارید تا به صورت غیر قانونی به اروپا و آلمان بیایید، دارید زندگی خود را به خطر میاندازید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا دولت آلمان هزینه ی زندگی شما را پرداخت خواهد کرد؟

خیر

پناهجویان در آلمان کمک دریافت خواهند کرد. این کمکها بستگی به شرایط محل زندگی آنها و نیز اتمام پس انداز و درآمد آنها دارند. به علاوه بیشتر این کمکها به صورت غیر نقدی، به عنوان نمونه هزینهی سرپناه، دارو و لباس پرداخت خواهد شد.

بیشتر »

بازگشت به بالا