icon-share

اطلاعاتی برای مهاجرین در مورد انتقال

صحیح یا غلط؟

آیا دولت آلمان هزینه ی زندگی شما را پرداخت خواهد کرد؟

خیر

پناهجویان در آلمان کمک دریافت خواهند کرد. این کمکها بستگی به شرایط محل زندگی آنها و نیز اتمام پس انداز و درآمد آنها دارند. به علاوه بیشتر این کمکها به صورت غیر نقدی، به عنوان نمونه هزینهی سرپناه، دارو و لباس پرداخت خواهد شد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا ملیت، حق شما برای پناهجویی را تضمین خواهد کرد؟

خیر

تنها افرادی که آزار یا آسیب جدی دیدهاند و یا احتمال آن در آینده میرود مشمول محافظت خواهند شد. هر درخواست به صورت جداگانه و به شکلی جزئی بررسی خواهد شد. کسانی که واجد شرایط کنوانسیون پناهندگی ژنو یا قانون پناهجویی آلمان نبودهاند باید آلمان را ترک کرده و به خانه یا کشوری که قبل از ورود به آلمان در آن بوده اند بازگردند.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا بعد از دوساعت ماندن در یک قایق پلاستیکی نجات خواهید یافت؟

خیر

این چیزی است که قاچاقچیان انسان به شما وعده میدهند، اما: ممکن است مامورین نجات در جایی که شما هستید، حضور نداشته باشند. حتی اگر آنها در نزدیکی شما حضور داشته باشند، شانس شما برای رسیدنِ به موقع آنها به قایقتان بسیار کم خواهد بود؛ به خصوص هنگامی که قاچاقچیان موتور قایق پلاستیکی شما را جدا کرده باشند. با این حال سفرِ مهاجرت بسیار خطرناک خواهد بود و به بهای جان هزاران نفر انجام خواهد شد.

صحیح یا غلط؟

آیا در اروپا زندگی راحتی خواهید داشت؟

خیر

ممکن است شنیده باشید که زندگی آسان است، اما واقعیت چیز دیگری است: بسیاری از پناهجویان پیش از اطلاع از تصمیمی که در مورد آنها گرفته خواهد شد، مجبور به زندگی در شرایط نامناسبی هستند. بسیاری از درخواستهای پناهندگی رد خواهند شد و پناهجویان باید از آلمان خارج شوند. حتی اگر موفق به اخذ حفاظت نیز گردند، زندگی پرهزینه است و یافتن شغل هم مشکل. پس چرا بسیاری از داستانهایی که درباره مهاجرت میشنوید، زیبا به نظر میرسند؟

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا دولت آلمان برای شما شغلی خواهد یافت؟

خیر

دولت آلمان به پناهجویان شغلی اعطا نخواهد کرد. پناهجویان پس از ورود به آلمان اجازهی کار نخواهند داشت و حتی اگر مشمول قانون محافظت باشند و یا اجازهی اقامت را دریافت کنند، یافتن شغل اغلب چندین سال به طول خواهد انجامید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا دانشگاههای آلمان هر فردی را پذیرش خواهند نمود؟

خیر

غالباً دانشگاههای آلمان به روی همهی افراد باز نیستند. با وجود اینکه برخی مدارس برنامههای خاصی را برای مهاجرین به اجرا در میآورند، حق اقامت برای ثبت نام در دانشگاه الزامی است.

صحیح یا غلط؟

آیا آلمان برای بازگشت به خانه به شما کمک خواهد کرد؟

بله

بله. اگر بخواهید به خانه بازگردید آلمان به شما کمک خواهد نمود. برنامههای بسیاری تحت حمایت دولت آلمان برای کمک به شما برای بازگشت به کشور مادری خود و پایه ریزی زندگی جدید در آنجا وجود دارد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

همهی کودکان زیر 18 سال به عنوان پناهجو پذیرفته خواهند شد؟

خیر

همهی موارد درخواست برای پناهندگی مستقل از سن به صورت جداگانه بررسی خواهند شد. در هیچ مورد خاصی سن فاکتور مهمی محسوب نمیشود. هیچ ضمانتی برای اعطای اقامت به کودکان وجود ندارد.

صحیح یا غلط؟

آیا می توانید با تکلم به زبان انگلیسی در آلمان زندگی کنید؟

خیر

زبان آلمانی تنها زبانی است که در ادارات و اکثر شرکتها همه روزه در آلمان مورد استفاده قرار میگیرد. بدون برخورداری از توانایی کافی در تکلم به زبان آلمانی فرصتهای شغلی چندانی نخواهید داشت.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا مرزبانان شما را خواهند یافت؟

بله

کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، کنترل بر مرزهای خود را چه در دریا و چه بر زمین افزایش دادهاند. عبور غیر قانونی از مرز کشورها برای ورود به خاک اروپا میتوانند بازداشت و ممنوعیت خروج از کشورهای اطراف این اتحادیه را در پی داشته باشد. بسیاری از مهاجرین با از دست دادن بیشتر پول خود، با از دست دادن راه های امن بازگشت به خانه آسیبپذیرتر خواهند شد.

صحیح یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسان از شما در طول سفر محافظت خواهند کرد؟

خیر

بدانید که قاچاقچیان به شبکههای جرائم سازمان یافته تعلق دارند. پول تنها چیز پر اهمیت برای آنهاست. بسیاری از آنها نگران آسیب یا مرگ شما در طول این سفر نیستند. اگر برنامه دارید تا به صورت غیر قانونی به اروپا و آلمان بیایید، دارید زندگی خود را به خطر میاندازید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا بستگان ما باید هزینهی آزادی شما را بپردازند؟

بله

متأسفانه در نقاط بسیاری از مسیر مهاجرت به سوی اروپا افرادی وجود دارند که ممکن است از شما سودجویی کنند. گروگانگیری توسط مجرمین برای باجگیری در این مسیر بسیار رایج است. آنها تنها زمانی شما را آزاد میکنند که خانوادهی شما بهای آزادیتان را بپردازند. مقدار پولی که آنها برای اخاذی درخواست میکنند، ممکن است به اندازهی مبلغی باشد که شما برای کل سفر با خود به همراه آوردهاید. بسیاری از مهاجرین در مسیر سفر خود خشونت و آزار را تجربه کردهاند. این گونه از اتفاقات میتواند چندین بار در طول سفر برای شما اتفاق بیافتد.

بازگشت به بالا