آیا دولت آلمان هزینه ی زندگی شما را پرداخت خواهد کرد؟

©dpa

پناهجویان در آلمان کمک دریافت خواهند کرد. این کمک‌ها بستگی به شرایط محل زندگی آنها و نیز اتمام پس انداز و درآمد آنها دارند. به علاوه بیشتر این کمک‌ها به صورت غیر نقدی، به عنوان نمونه هزینه‌ی سرپناه، دارو و لباس پرداخت خواهد شد.

وقتی به هر نحو لباس و داروی شما تأمین گردد و تحت شرایط انسانی زندگی کنید، این کمک‌ها به شما پرداخت نخواهند شد.

اگر موفق به کسب مجوز اقامت موقت در طول روند رسیدگی به پرونده‌ی پناهجویی خود شوید در نزدیک‌ترین محل نسبت به مرکز پذیرش اسکان داده خواهید شد. با این حال اشاره به عدم برخورداری از اختیار آزادانه‌ی محل زندگی و اکثر کمک‌های پرداختی به شما در قالب کالا یا در برخی موارد به صورت اوراق قرضه خواهند بود، از اهمیت برخوردار است. به همین دلیل مادامی که لباس و دارو دریافت کنید و تحت شرایطی زندگی کنید که با معیارهای دولت برای شرافت انسان مطابقت داشته باشند از دریافت پول برای تهیه‌ی این لوازم محروم خواهید بود. پرداخت‌های نقدی تنها در موارد استثناء صورت خواهند گرفت.

اوراق قرضه به جای پول نقد

©dpa

با اینکه این پول می‌تواند در رفع نیاز شما به لباس و سایر کالاهای لازم برای زندگی روزمره کافی باشد، با این حال باید توجه داشت که هزینه‌ی زندگی در آلمان بسیار بیشتر از اکثر کشورهایی است که مهاجرین از آنجا می‌آیند و شما به سختی می توانید این پول را برای مقاصد گوناگون پس انداز یا صرف نمایید.

در نهایت باید متذکر شد که اگر شما مقرری یا پس اندازی دارید که به آن دسترسی داشته یا پیش از ورود به آلمان از آن استفاده می‌کردید، باید ابتدا مخارج خود را از آن محل تامین نمایید. پس از آن شما ملزم به پرداخت مبلغ معینی برای تهیه‌ی سرپناه، لباس گرم و کالاهایی هستید که به طور خودکار در توافق‌نامه به شما معرفی شده‌اند.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 13.09.2017