آیا این حقیقت دارد افرادی که در یونان به عنوان پناهنده شناختهشدهاند، میتوانند در آلمان کار کنند؟

خیر. قانون مبتنی بر این است که شهروندان کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند تا به سادگی وارد جمهوری فدرال آلمان شده و مشغول به کار شوند. چنین افرادی باید پیش از ورود به آلمان، اقدام به درخواست ویزا کار نمایند. این قانون شامل کسانی نیز می‌شود که مدارک مسافرتی به عنوان پناهنده را در اختیار دارند که از جانب یک دولت اتحادیه اروپایی دیگری برای آن‌ها صادر شده است، همانند کشور یونان.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزا‌های کاری، به این آدرس سر بزنید:

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/buergerservice/faq/-/606852

تاریخ به روز رسانی: 25.01.2019 تاریخ انتشار: 21.01.2019