آیا آلمان به 25 درصد از کل پناهجویانی که از طریق ایتالیا به اروپا می آیند، پناهندگی خواهد داد؟

نه، خیر. آلمان و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد ساز و کار جاری موقت عاجل برای عملیات نجات در دریای مدیترانه با هم به توافق رسیده اند. با این هم، سهمیه ثابتی برای پناهندگانی که آلمان آنان را از ایتالیا خواهد پذیرفت، پیش بینی نشده است.

پناهجویانی که در عرشه کشتی های نجات پذیرفته می شوند، ثبت شده و تحت بررسی های امنیتی پس زمینه background قرار می گیرند. سر انجام، آن ها می توانند بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی فرستاده شوند که بدون تأخیر آماده پذیرش آن ها هستند. کشورهای شرکت کننده در این توافق نامه موقت عبارتند از فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالت.

پناهجویان فرستاده شده به آلمان، بلافاصله مراحل پناهندگی خود را آغاز می کنند. اگر آن ها واجد شرایط حمایت کامل از پناهندگان نباشند، در اسرع وقت دوباره به کشور مبداءشان اعزام می شوند.

این مکانیسم اضطراری موقت در ابتدا از اکتبر 2019 به مدت شش ماه اعتبار دارد و با رضایت و موافقت شرکای شامل سازشنامه قابل تمدید است. اگر تعداد پناهندگان به میزان قابل توجهی افزایش یابد، هر کشور می تواند به طور یک جانبه توافق را فسخ و لغو کند.

لطفا به یاد داشته باشید: مکانیزم اضطراری موقت، خطرات ناشی از سفرهای تهدید کننده زندگی از طریق دریای مدیترانه را کاهش نمی دهد.

 

برای به دست آوردن آوردن اطلاعات بیشتر، از این وب سایت بازدید کنید:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2019/09/agreement-malta-on-temporary-emergency-mechanism.html

اطلاعات بیشتر در باره فعالیت های جنایی قاچاقچیان انسان را می توانید در وب سایت زیربیابید:

https://www.infomigrants.net/en/post/19326/corruption-and-migration-in-italy-did-you-know-you-can-make-more-money-with-immigrants-than-with-drugs

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در باره تحولات اخیر در زمینه درخواست های پناهندگی در آلمان برای افرادی که در کشورهای دیگر به عنوان پناهنده شناخته شده اند، مراجعه کنید به وب سایت:

https://www.infomigrants.net/en/post/15805/germany-eligible-to-deport-refugees-to-eu-countries-with-poor-living-conditions

اطلاعات بیشتر در مورد آیین نامه یی را که طبق آن کشور عضو اتحادیه اروپایی یا نروژ، ایسلند، سوئیس یا لیختن اشتاین مسئوولیت تقاضای پناهندگی (مراحل دوبلین) را دارند، می توانید در این جا بیابید:

http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/PruefungDublinverfahren/pruefung-dublinverfahren-node.html

تاریخ به روز رسانی: 07.11.2019 تاریخ انتشار: 29.10.2019