መንግስቲ ጀርመን መንበሪኻ ገንዘብ ይህበካ ድዩ?

ጀርመን ንዑቕበኛታት ጥረ-ገንዘብ ኣይትህብን እያ ©dpa

ኣብ ጀርመን ሓተቲ ዑቕባ ገለ ሓገዛት ይረኽቡ እዮም።  ግን ኣብ ጽንኩር ውሳኔታት ዝተመርኮሰ ኮይኑ፡ ዝቖጠብዎ ኩሉ ምስተጠቐሙሉ እዩ ዝወሃብ። ብተወሳኺ ኩሉ ሓገዛት ዝወሃበሉ መንገዲ ብመልክ ዕ መጽለሊ ቦታ፡ መትሓጻጸቢታትን ክዳውንትን እዩ።

ክዳውንትን መትሓጻጸቢ እንዳተቐበልካ ኣብ መጽለሊ ቦታ እናተቐመጥካ ነዚኦም ነገራት መግዝኢ ጥረ-ገንዘብ ኣይክወሃበንካን እዩ።

ጉዳይ ሓተታ ዑቕባኻ ኣብ መጽናዕቲ ስጋብ ዘሎ፡ ግዝያዊ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፈቓድ ተዋሂቡካ እንተኾይኑ፡ ኣብ ጥቓ መቐበሊ ስደተናታት ሰንተር ከተጽልል ክግበር እዩ። ምስኡ ዝኸይድ ኣገዳሲ ሓበሬታ እንተሎ፡ ቀዳማይ፡ ትነብረሉ ቦታ ክትመርጽ ዘይትኽእል ሙኻንካን፡ ካልኣይ፡  መብዛሕትኦም ትረኽቦም ረድኤታት ብመልክዕ ጥረ ነገራት፡ ሓደ ሓደ ግዜ እውን መግዝኢ-ወረቐት (vouchers/Gutscheine) ሙኻኑ እዩ። ስለዚ ክዳውንትን መትሓጻጸብን እንዳተቐበልካ፡ ብመምርሒ መንግስቲ መዐቀኒታት ሰብኣዊ መሰላትን ክብርን ዘማልኡ ነገራት እናተማልኣልካ ነዚኦም ነገራት ዝኸውን ጥረ-ገንዘብ ኣይክወሃበንካን ኣብ ፍሉይ ኩነት እንተዘይኮይኑ።

ኣብ ክንዲ ጥረ-ገንዘብ መግዝኢ-ወረቐት (vouchers/Gutscheine)

ዑቕበኛታት ዓሸራ እናሃቡ እዮም ዝምዝገቡ ©dpa

እዚ ክዳውንትን ካልኦት ንመዓልታዊ ሂወትካ ኣድለይቲ ነገራትን ንኽትገዝእ ዘኽእለካ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ፡ ኣብ ጀርመን ኣስቤዛ  ካብቶም ዝመጻእኩሙሎም ካልኦት ሃገራት ዝኸበረ ሙኻኑ እዩ፡ በዚ ምኽንያት ንኻልኦት ነገራት ክትጥቀመሉ እትኽእል ገንዘብ ኣይክህልወካን እዩ፡ ክትቁጥብ ውን ኣይክትክ እልን ኢኻ።

መወዳ እትኡ፡ እቶት እንተ ኣልዩካ፡ ወይ ውን ንጀርመን ንኽትመጽእ ዝተጠቐምካሉ ዝቖጠብካዮን ዝዓቖርካዮን እንተሎ፡ መጀመርያ ነዚ ገንዘብ እዚ ክትጥቀመሉ ክትግደድኻ። ንኽራይ መንበሪኻ ቦታን፡ ንመውዓዪን፡ ንክወሃቡኻ ዝግባእ ዝነበረ ነገራት እውን ውሱን ገንዘብ ክትከፍል ክትሕተት ኢኻ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 13.09.2017