icon-share

ጭብጥታት ፈትሽ - ወጻእተኛታት ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብዚ እንሀለ

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ናይ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ደጋፊ መፍለይ ካርዲ ሒዘ ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ምእታው እኽእል ድየ?

ኣይፋል

ኣይፋልን፡፡ ገለ ሰባት ወረ ንምስፍፋሕን ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንምጭብርባር እናፈተኑ እዮም - ኣይትእመኑ እዮም! እቲ ውልቃዊ ናይ ደጋፊ መፍለይ ካርዲ ብዘይ ቪዛ ናብ ራሽያ ብምእታው ናይ ፊፋ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2018 ንምርኣይ ዝሓሸ መንገዲ እዩ፡፡ ይኹን እምበር፣ ናይ ደጋፊ መፍለይ ካርዲ ካብ ራሽያ ወጻኢ ከም ጉዕዞ ሰነድ ኣየገልግልን፡ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ብመፍለይ ካርዲ ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ምእታው ኣይክእሉን፡፡ ካብ ሩስያ ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምእታው እንተደሊዮም ድማ ናይ ዝምልከቱ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ መደበኛ ናይ ቪዛ ረቑሓታት ምምእላው የድልዮም፡፡

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ንጀርመን ንምእታው ሎተሪ ኣሎ ዶ?

ኣይፋል

የለን! ሎተሪ ንጀርመን ክትነብሩ ትደልዩ ኣብዚ ብምጥዋቕ ትኣትዉ፡ ንክትሰምዖ ብ ጣዕሚ ጽቡቕ ዶኒ? እወ ሐሶት እዩ፡ ንጀርመን መእተዊ ዝኸውን ሎተሪ የለን. ኣስተውዕሉ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት መርበባትን (ዌብሳይት) ቤላቤለዉ ወረን ኣብ ምድረ ገጻት ዝወጽእ ተጠንቀቑ፡፡

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ጋምብያ ዜጋታታ ናይ ምስጓግ ውዕል ምስ ጀርመን ተፈራሪማ ድያ?

ኣይፋል

ማዕከን ዜናታት ናይ ጀርመን ፕረዚደንት ፍራንክ-ቫልተር ሽታይንማየር ምስ ናይ ጋምብያ ፕረዚደንት ኣዳማ ባሮው 1:500 ዜጋታት ጋምብያ ካብ ጀርመን ናብ ጋምብያ ናይ ምምላስ ውዕል ተፈራሪሞም ክብላ ዝሓበርኦ ዜና ትኽክል ኣይኮነን። ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ጀርመን ኮነ ናይ ፕረዚደንት ኦፊስ ክልቲኦም፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ውዕል የለን ክብሉ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ናይ ጋምብያ ናይ ሓበሬታ ሚኒስትር ደምባ ጃዎ ብወገኑ ጋምብያ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተመልሱ ዜጋታት ጋምብያ ናይ ምቕባል ውዕል ከምዘይፈረመት ኣረጋጊጹ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ምስ ዝንጸግ ተገዲድካ ክትምለስ ትኽእል’ዶ?

እወ

ብሓይሊ ክትምለስ ክትግደድ ኢኻ፡ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ እንተ ኣቲኻን ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ተነጺጉ፡ ብፍቶትካ ክትምለስ እውን ፈቓደኛ እንተዘይኬንካ? ኣብ ከምዚ ኩነት፡ ናብ ከባቢ ናይ ሸንገን ኣባላት ሃገራት ንኸይትኣቱ ንነዊሕ ግዜ ክትክልከል ትኽልከል። ተገዲድካ መምለሲኻ ወጻኢታት እውን ባዕልኻ ክትስከሞ ትግደድ።

ናብ ጸፍሒ ተመለስ