icon-share

ጭብጥታት ፈትሽ - ወጻእተኛታት ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብዚ እንሀለ

ብዘይ ሕጋዊ ኣስገርቲ ዝንገሩ ዝዓበዩ ሓሶታት

ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰብ ገበናዊ ንግዲ እዩ። ዓማዊል ንምድላብን መኽሰብ ንምኽዕባትን ከኣ፡ ኣስጋገርቲ ሰባት ብዙሕ ሓሶታትን ናይ ሓሶት መብጽዓታትን ይጥቀሙ። ነቶም ቀንዲ ልሙዳትን ትርጉም ኣልቦ ብምዃኖም ከኣ መስሓቓትን ዝኾኑ ንስደተኛታት ብገበነኛታት ዝተነግርዎም ሓሶታት ኣኪብና ኣለና።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ሃገረይ ዜጋታታ ናብ ሃገራት ሸንገን ብዘይ ቪዛ ንኽንኣቱ ዘኽእል ስምምዕ ኣለዋ። ኣነ ከም ዜጋ ኣብ ሃገራት ሸንገን ንዝደለኽዎ እዋን ክጸንሕ ይኽእል ዶ?

ኣይፋል

ጀርመን ኣካል ሃገራት ሸንገን ከም ምዃና መጠን ን ዜጋታት ዝተወሰና ሃገራት ብዘይ ቪዛ ናብ ግዝኣታ ክኣትዉ ተፍቅድ ያ። እንተኾነ ግን ወላ ዉን ዜጋ እዘን ዝተጠቅሳ ሃገራት እንተኾንካ ንዘይተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ ግን ኣይፍቀደካን ዩ። ናብ ሃገራት ሸንገን ንክትመጽእ ቪዛ ዘድልየካ እንተኾይኑን፡ ቅድሚ ምምጻእካ ክትፈልጦ ዝግበኣካ ሕግታት ንክትፈልጥን ሓበሬታ ምውካስ የድልየካ።

ተወሳኺ »

ኣይፋል፡ እቶም ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንኽጣየሱ ዝያዳ ዕድል የብሎምን

ኣብ ሊብያ፡ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ሰብ፡ ስደተኛታት ኣብ ዕጹዋት ኣብያተ-ማእሰርቲ ንኽጸንሑ ገንዘብ የኽፍሉ ከምዘለዉ ይኽሰሱ። እዚ ምግባሮም፡ ስደተኛታት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ካብ’ዞም ቦታታት ወጺኦም ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንኽጣየሱ ንሕግዞም ዝሓጸረ ሜላ ምዃኑ ይዛረቡ። እዚ ሓበሬታ እዚ ግጉይ ክነሱ፡ ድሮ ኣማኢት ሰባት ግዳይ ናይ’ዚ ምጥፍፋኣዊ ተግባር ኰይኖም ኣለዉ።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ጀርመን፤ 25% ካብቶም ኩሎም እቶም ብ’ዓዲ-ጥልያን ጌሮም ን’አውሮጳ ዝአተው ስደተኛታት፤ ተቐባልነት ኽትህብ’ድያ?

ኣይፋል

ጀርመን’ን ኻልኦት ብዙሐት ሃገራት ናይ አውሮጳ-ሕብረትን፤ አብ’ማእከላይ ባሕሪ ሒይወት-ንምድሐን ተባሂሉ፤ ንግዚኡ ዝኸውን ሐደ-ዓይነት ናይ ሐደጋ-ሜካኒዝም ንኽጥቀሙ ተሰማሚዖም ኢዮም። ሃገር-ጀርመን፤ ካብ ዓዲ-ጥልያን ኽትቅበሎም ትደሊ፤ ሐደ ውሱን-ዝኾነ ኮታ ወይድማ ቁጽሪ ናይ ስደተኛታት የለን።

ተወሳኺ »

ናብ ጸፍሒ ተመለስ