icon-share

ጭብጥታት ፈትሽ - ወጻእተኛታት ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብዚ እንሀለ

ኣይፋል፡ እቶም ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንኽጣየሱ ዝያዳ ዕድል የብሎምን

ኣብ ሊብያ፡ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ሰብ፡ ስደተኛታት ኣብ ዕጹዋት ኣብያተ-ማእሰርቲ ንኽጸንሑ ገንዘብ የኽፍሉ ከምዘለዉ ይኽሰሱ። እዚ ምግባሮም፡ ስደተኛታት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ካብ’ዞም ቦታታት ወጺኦም ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንኽጣየሱ ንሕግዞም ዝሓጸረ ሜላ ምዃኑ ይዛረቡ። እዚ ሓበሬታ እዚ ግጉይ ክነሱ፡ ድሮ ኣማኢት ሰባት ግዳይ ናይ’ዚ ምጥፍፋኣዊ ተግባር ኰይኖም ኣለዉ።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ጀርመን፤ 25% ካብቶም ኩሎም እቶም ብ’ዓዲ-ጥልያን ጌሮም ን’አውሮጳ ዝአተው ስደተኛታት፤ ተቐባልነት ኽትህብ’ድያ?

ኣይፋል

ጀርመን’ን ኻልኦት ብዙሐት ሃገራት ናይ አውሮጳ-ሕብረትን፤ አብ’ማእከላይ ባሕሪ ሒይወት-ንምድሐን ተባሂሉ፤ ንግዚኡ ዝኸውን ሐደ-ዓይነት ናይ ሐደጋ-ሜካኒዝም ንኽጥቀሙ ተሰማሚዖም ኢዮም። ሃገር-ጀርመን፤ ካብ ዓዲ-ጥልያን ኽትቅበሎም ትደሊ፤ ሐደ ውሱን-ዝኾነ ኮታ ወይድማ ቁጽሪ ናይ ስደተኛታት የለን።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሃገረ-ጀርመን = መሰል ናይ ምጽንባር?

ኣይፋል

ኣይፋል። ዝዀነ ይኹን ኣብ ሃገረ-ጀርመን ምስ ዝ(እት)ርከብ መጻምድቱ ክጽንበር ዝ(እት)ደሊ ሰብ፡ ገለ ቅድመ-ኵነታዊ ረቛሒታት ከማልእ ይግባእ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ክኢላዊ ብቕዓት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ሃገረ-ጀርመን ስራሕ ንኽረኽቡ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣቐለለ ጉዳይ ክኸውን ድዩ?

ኣይፋል

ኣይፋል። ካቢነ ሚኒስተራት፡ ነቶም ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘይኰና ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታት ዝምልከት፡ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘተኰረ ሓድሽ ሕጊ (ዝረቐቐ ሕጊ) ኣጽዲቑ ኣሎ። እዚ ሰነድ ሕጊ እዚ ኣብ’ቶም ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘለዎም፡ ማለት ኣብ’ቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ድዩስ ምስክር ወረቐር ስነ-ኪነታዊ ስልጠና ዘለዎም ሰባት ዘተኰረ እዩ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ኣብ ሃገረ-ግሪኽ ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸቡ ሰባት፡ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ንኽሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ ዝብል ዘረባ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ?

ኣይፋል

ግጉይ ዘረባ እዩ። ብመሰረት ሕጊ፡ ዜጋታት ናይ’ተን ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰና ሃገራት ናብ ፈደራላዊት ሪፓብሊካዊት ሃገረ-ጀርመን ንኽኣትዉ ኰነ ኣብኣ እናተቐመጡ ንኽሰርሑ ኣይፍቀደሎምን እዩ፤ እቲ ሓቂ’ውን ከምኡ እዩ። ናብ’ዛ ሃገር ቅድሚ ምእታዎም ናይ ስራሕ ቪዛ ንኽወሃቦም መመልከቲ ከቕርቡ ይግባእ። እዚ ድማ ነቶም ብኻልእ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር፡ ሰነድ መገሻ ናይ ዕቑብ ስደተኛ ዝተዋህቦም ሰባት እውን ዝምልከት መምርሒ እዩ፤ ንኣብነት፡ ብሃገረ ግሪኽ።

ተወሳኺ »

We care about your opinion! Please give us some feedback about our website “Rumours about Germany – facts for migrants”

Provide feedback

ናብ ጸፍሒ ተመለስ