icon-share

ጭብጥታት ፈትሽ - ወጻእተኛታት ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብዚ እንሀለ

መንግስቲ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይ ሓድሽ ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘተኰረ ሕጊ ንኸጽድቕ መደብ ኣለዎ። እዚ ሕጊ እዚ ክእለት ስራሕ ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ዕዳጋ ዕዮ ናይ’ዛ ሃገር ንኽጽንበሩን ንኸይጽንበሩን ዝጸልዎም እዩ።

ካቢነ ሚኒስተራት እውን፡ ረቂቕ ሰነድ ሕጊ ምንዋሕ ገደብ ግዜ ምስጓጕ ካብ ሃገር – ነቶም ኣብ ስነ-ኪነታዊ ስልጠና ወይ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ሰባት ኣጽዲቑ ኣሎ። ክልቲኣቶም ጽላታት ሕጊ (ሰነዳት ሕጊ) ብኣባላት ፓርላማ ንኽምርመሩ ኣብ ፈላሚ መስርሕ ዝርከቡ ኰይኖም፡ ቅድሚ ዓመተ-2020 ኣብ ተግባር ክውዕሉ ትጽቢት ኣይግበረሎምን እዩ።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሃገረ-ጀርመን = መሰል ናይ ምጽንባር?

ኣይፋል

ኣይፋል። ዝዀነ ይኹን ኣብ ሃገረ-ጀርመን ምስ ዝ(እት)ርከብ መጻምድቱ ክጽንበር ዝ(እት)ደሊ ሰብ፡ ገለ ቅድመ-ኵነታዊ ረቛሒታት ከማልእ ይግባእ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ክኢላዊ ብቕዓት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ሃገረ-ጀርመን ስራሕ ንኽረኽቡ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣቐለለ ጉዳይ ክኸውን ድዩ?

ኣይፋል

ኣይፋል። ካቢነ ሚኒስተራት፡ ነቶም ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘይኰና ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታት ዝምልከት፡ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘተኰረ ሓድሽ ሕጊ (ዝረቐቐ ሕጊ) ኣጽዲቑ ኣሎ። እዚ ሰነድ ሕጊ እዚ ኣብ’ቶም ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘለዎም፡ ማለት ኣብ’ቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ድዩስ ምስክር ወረቐር ስነ-ኪነታዊ ስልጠና ዘለዎም ሰባት ዘተኰረ እዩ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ኣብ ሃገረ-ግሪኽ ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸቡ ሰባት፡ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ንኽሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ ዝብል ዘረባ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ?

ኣይፋል

ግጉይ ዘረባ እዩ። ብመሰረት ሕጊ፡ ዜጋታት ናይ’ተን ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰና ሃገራት ናብ ፈደራላዊት ሪፓብሊካዊት ሃገረ-ጀርመን ንኽኣትዉ ኰነ ኣብኣ እናተቐመጡ ንኽሰርሑ ኣይፍቀደሎምን እዩ፤ እቲ ሓቂ’ውን ከምኡ እዩ። ናብ’ዛ ሃገር ቅድሚ ምእታዎም ናይ ስራሕ ቪዛ ንኽወሃቦም መመልከቲ ከቕርቡ ይግባእ። እዚ ድማ ነቶም ብኻልእ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር፡ ሰነድ መገሻ ናይ ዕቑብ ስደተኛ ዝተዋህቦም ሰባት እውን ዝምልከት መምርሒ እዩ፤ ንኣብነት፡ ብሃገረ ግሪኽ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ደቆም ንዕቑባት ስደተኛታት ኣብ`ዛ ሃገር ዝተወልዱ እንተዀይኖም፡ ኣብ ጀርመን ንኽጸንሑ ተፈቒዱሎም ዶ?

ኣይፋል

ኣይፋል። ህጻናት ዋላ`ውን ኣብ ጀርመን ዝተወልዱ ይኹኑ፡ ብቐጥታ መንበሪ ፍቓድ ኪወሃቦም እዩ ማለት ኣይኰነን።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ኣብ ሓደ ናይ ዳግመ ጥየሳ ፕሮግራም ቦታ ንምግዛእ ይክኣል ድዩ፧

ኣይፋል

ኣብ ውሽጢ ናይቲ ፕሮግራም ዳግመ ጥየሳ፡ ጀርመንን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ብፍላይ ሓለዋ ንዘድልይም ስደተኛታት ብቐዋሚ ካብ ዝነብሩሉ ሃገራት ብቐጥታ ይወስዳ።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ዜጋታት ሃገራት ባልካን ንዝዀኑ’ሞ – ኣብ ክሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣትዮም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ዝምልከቱ ሓደስቲ ሕጋጋት ኣለዉ ዶ?

ኣይፋል

ኣይፋል። ናይ’ዚ ኣንጻር ዝዀነ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ክትኰኑ ዝከኣል እኳ እንተዀነ፡ ንዜጋታት ናይ’ዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ዝምልከት ሕጊ የልቦን። ክሰርሑ እንተዀይኖም፡ ቪዛን ሰነድ ናይ ስራሕ ፍቓድን ከድልዮም እዩ። ነዚ ንኽረኽቡ ድማ ኣብ’ተን ኣብ ሃገራቶም ዝርከባ ኤምባሲታት ናይ ሃገረ-ጀርመን መመልከቲ ንኸቕርቡ ክግደዱ እዮም።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ናብ ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ጀርመን ዘእቱ ቪዛ ምግዛእ ይክኣል’ዶ፧

ኣይፋል

ኣይፋሉን። ናብ ጀርመን ዘእቱ ቪዛ ንሓደ ዝተወሰነ ውልቀሰብ ፍሉይ መለለዪ ተገይርሉ ዝስራሕን ዝወጽእን እዩ። ቪዛታት ናብ ካልእ ሰብ ክሽየጡ ወይ ክውሃቡ ኣይክእሉን'ዮም። ናይ ፈደራላዊት ረፓብሊክ ጀርመን ኤምባሲታትን ሓፈሻዊ ቆንስላትን ጥራይ እየን ቪዛታት ከውጽኣ ዝኽእላ።

ተወሳኺ »

መንግስቲ ጀርመን በብእዋኑ ንዘይዕላውያን ስደተኛታት ናብ ኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝ፡ ጂኦርጅያ ክትመልስ መደብ ኣሎ።

መንግስቲ ጀርመን ንኣልጀርያ፡ ማሮኮ፡ ቱኒዝ፡ ጆርጅያ፡ ኣብ ሪጋ እተን „ዘትኣማምና ሃገራት“ ክስርዓ ተወሲኑ፡ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፈቓድ ንዘይብሎም ዘይዕላውያን ስደተኛታት ንምምላስ ይሕግዝ።

ናብ ጸፍሒ ተመለስ