icon-share
ወደ ዋናው ይዘት ይሂዱ

ሓቅታት ንስደተኛታት

ስደት ናይ ህይወት ውሳነ እዩ፡፡ ወድዓዊ ሓበሬታ ንህብካ ኣሎ፤ እዚ ድማ ሙሉእ ስእሊ ክህልወካ ክሕግዘካ እዩ፡፡ ስደተኛታት ክፈልጥዎ ዘለዎም ዝገልጹ ኣብዚ ዘለው ሓቅታት ርአ፡፡

ብዘይ ሕጋዊ ኣስገርቲ ዝንገሩ ዝዓበዩ ሓሶታት

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

መንእሰያት ስደተኛታትን ቅልስ ኣንጻር ወራር ኮቪድ-19ን

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 
ኣስማ ራቢ፡

ደገፍ ንመንእሰያት ተረከብቲ መጻኢ

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

ሃገረይ ዜጋታታ ናብ ሃገራት ሸንገን ብዘይ ቪዛ ንኽንኣቱ ዘኽእል ስምምዕ ኣለዋ። ኣነ ከም ዜጋ ኣብ ሃገራት ሸንገን ንዝደለኽዎ እዋን ክጸንሕ ይኽእል ዶ?

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 
ኮምፓስ

ቪዛ ሰፋፊ

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 
ኪኢላታት ናይ ICT አብ ስራሕ @jacoblund / istock

ሞያ ን’ዘለዎም ሰራሕተኛታት’ን ን’ሉዑል-ኪኢላታት’ን፤ ንጀርመን ዘእትው ሽድሽተ-ዓይነት ናይ ምእታው ሜላታት።

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

ብዛዕባ ጀርመን ብሓጺሩ

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

Q & A: ስለምንታይ እቲ ኣሰር-ኣጻብዕቲ ኣብቲ መስርሕ ናይ ዑቕባ ምሕታት ይሕግዘካ

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

ኣይፋል፡ እቶም ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንኽጣየሱ ዝያዳ ዕድል የብሎምን

infomigrants.net 

ሃገረ-ጀርመን ንዕቑባት ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዓለም-ለኻዊ መጋባኣያ ካብ ዝሰማምዓ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ።

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 
MigApp ©IOM

ሚግ’አፕ (MigApp) ን’ገዓዝቲ፤ አብ’አፍልጦ ዝተመስረተ ውሳኔ ንኽውስኑ ይሕግዝ ኢዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 

ጀርመን፤ 25% ካብቶም ኩሎም እቶም ብ’ዓዲ-ጥልያን ጌሮም ን’አውሮጳ ዝአተው ስደተኛታት፤ ተቐባልነት ኽትህብ’ድያ?

ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ 
ናብ ጸፍሒ ተመለስ