پاسپورت چیست و چرا نمیتوان آن را خرید؟

©dpa

پاسپورت، یک مدرک شناسایی رسمی است که دولت، آن را برای اتباع خود صادر می‌کند. در اینجا منظور افرادی هستند که اقامت خود را از یک دولت دریافت می‌کنند. صاحبان پاسپورت مجاز به عبور از مرز‌های ملی و همچنین بازگشت به میهن‌شان هستند. دارندگان پاسپورت می‌توانند با استفاده از این مدرک، هویت خود را به مقامات داخلی و همچنین موسسات خصوصی یا افراد اثبات نمایند. همچنین افراد صحت اطلاعات هویتی خود را بدین گونه ابراز می‌نمایند.

علیرغم اینکه نام صاحب پاسپورت در این گواهی ذکر شده، با این حال پاسپورت متعلق به آن فرد نخواهد بود. هر پاسپورت دارائی کشور صادر کننده محسوب می‌شود. پس با این تفاسیر، پاسپورت را نمی‌توان خرید. هر پاسپورتی که در اینترنت یا کشور‌های دیگری برای فروش گذاشته می‌شود، دزدی یا جعل مجرمانه است.

پاسپورت‌ها با بهره‌گیری از ویژگی‌های احراز هویتی، در مقابل جعل حفظ شده اند، ©dpa

تمامی پاسپورت‌ها دارای ویژگی‌های آشکار احراز هویتی هستند. پس این‌گونه در هنگام بررسی پاسپورت، افرادی که اقدام به جعل پاسپورت نمایند، به سرعت شناسایی خواهند شد.  اینکه اطلاعات هویتی به صورت الکترونیکی و یا غیر آن گنجانیده شده‌، آن‌چنان تفاوتی ندارد. در پاسپورت‌های غیر الکترونیکی نیز ویژگی‌های امنیتی مخفی وجود دارد.

در صورتی که اجازه اقامت یک خارجی که در آلمان زندگی می‌کند با استفاده از پاسپورت جعلی اخذ شده باشد، این اجازه باطل خواهد شد. علاوه بر این، به دست آوردن یا استفاده از یک پاسپورپ جعلی یا دستکاری شده و یا به دست آوردن و یا استفاده از پاسپورت یک نفر، می‌تواند همزمان به عنوان چند عمل مجرمانه محسوب شود. موارد زیر طبق قوانین مجرمانه آلمان، جرم محسوب می‌شوند:  خرابکاری در اسناد هویتی رسمی، جعل، ارائه اطلاعات غلط در سوابق عمومی، سرپوش گذاری و مخفی‌سازی مدارک، اقدام به طرح نقشه برای خرابکاری در اسناد هویتی رسمی، به دست آوردن اسناد دروغین هویت رسمی، سوء استفاده از عناوین، رده بندی‌های شغلی و نماد‌ها، تحریف احوال شخصی، تشکیل سازمان‌های مجرمانه.

تاریخ به روز رسانی: 10.12.2018 تاریخ انتشار: 27.11.2018