ጀርመን ናብ ዓድኻ ክትምለስ ትሕግዘካ ድያ?

ንዓዱ ኣብ መሬት ኣፍጋኒስታን ዝተመልሰ ወዲ ኣፍጋኒስታን ©dpa

እወ፡ ብወለናታኻ ክትምለስ ምስ እትደሊ፡ ጀርመን ትሕግዘካ። ብመንግስቲ ዝምወሉ፡ ንዓኻ ክሕግዙ ዝተዳእለዉ፡ ኣብኡ ድማ ናብራኻ ዳግመ ክትጅምር ዝተሓባበሩ ዝተፈላለዩ መደባት ኣለዉ።

ዑቕባ ናይ ምርካብ ዕድላትካ ጸቢብ ምስ ዝኸውን፡ ግን ድሮ ኣብ ጀርመን ኣቲኻ እንተኾንካ፡ ብወለንታኻ ክትምለስ ዝሕግዙኻ መደባት ኣለዉ። እዚ መደብ እዚ ካብ ዝጅምር፡ ልዕሊ 666.000 ሰባት ካብ ሙሉእ ዓለም ናይ ፋይናንስ፡ ወይ ውን ናይ ምሕደራ ረድኤት ረኺቦም ብወለንትኦም ናብ ዓዶም ወይ ውን ንኽትቅበሎም ድልውቲ ዝኾነት ሃገር ንክኸዱ ምትሕብባራት ተጌሩሎም እዩ። 2016 54.000 ሰባት ነዚ ዕድል ተጠቒሞምሉ፡ ልዕሊ 35.000 ዝኾኑ 2015፡ ኮምኡ እውን 13.000 ዝኾኑ 2014።

ኩሉ ነዚ መደባት ዝምልከት ሓባሬታታት ኣብዚ ትረክብ፡ www.ReturningfromGermany.de – ግዝያዊ ሓበሬታ ተመልከት፡

ብጥርኑፍ ዝርዝር

1.መስርሕ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ብወለንትኦም ንዝምለሱ (RE AG/GARP)

ስደተኛታት ኣውቶቡስ ይስቀሉ ©dpa

ካብ ሰለሳ ዓመት ንላዕሊ፡ መንግስቲ ጀርመን፡ ኮምኡ ውን መንግስቲታት ናይተን ዞናታት(ኣውራጃታት) ጀርመን፡ ብወለንታኻ ናይ ምምላስ (ወይ ንምቕጻል ጉዕዞ) ማለት ንወጻኢ ሃገር መኸዲ መደባት ንስደተኛታት ኣብ ጀርመን (REAG) ከምኡ ውን ብመንግስቲ ተሓጊዝካ ንዓድኻ መምለሲ ዘሎ መደባትን (GARP) ናይ መጉዓዝያ ወጻኢታትካ  ተኸፊሉ መጉዓዝያታት ውን ይቕረባልካ፡ ኣብ ዓድኻ ምስ ኣተኻ ድማ መበገሲ ናብራ ዝኾነካ ረድኤት ገንዘብ ንተመለስቲ ዜጋታት ውሱናት ሃገራት ኣሎ።  ኩለን መደባት ብዓለም ለኻዊት ማሕበርን ወጻእተኛታት (IMO) ይመሓደር።

ብሽም ሃገር ጀርመን እትሰርሕ ዓለም ለኻዊት ማሕበር ንወጻእተኛታት (IMO)  ብወለንትኦም ንዓዶም ክምለሱ ንዝደልዩ፡ ወይ ውን ናብ ካልኦት ክቕበልዎም ድሉዋት ዝኾና ሃገራት ክኸዱ ድሉዋት ንዝኾኑ ስደተኛታት ትተሓባበር፡፡

IMO ኣብዚ መዳይ ምሕደራዊ ኮነ ፋይናንሳዊ ረድኤታት ትገብር። REAG  „ብወለንታኻ ናይ ምምላስ ወይ ንምቕጻል ጉዕዞ ማለት ንወጻኢ ሃገር መኸዲ መደባት ንስደተኛታት ኣብ ጀርመን“ ዝኣለመት ኮይና፡ GARP ድማ „ብመንግስቲ ተሓጊዝካ ንዓድኻ መምለሲ ዘሎ መደባትን“ ናይ ዑቕባ መሰል ንዘለዎም ስደተናታት ኮነ ንዝተነጽጉ ስደተኛታት ትሕግዝ። ንዝምለሱ ዘማኽሩ ትካላት ኣብ ጉዳያት ሓተታኻ ይተሓባበሩኻ፡ ብወለንታ መምለሲ ወረቓቕቲ ናይ ምስላጥ ስርሓት ን EU ዘ እትወካ ዕላዊ መጉ ዓዝያ ሰነዳት ስለ ዘድልዩኻ።

ብወለንትኦም ዝምለሱ ናይ ረድኤት መሰል ዘለዎም ሰባት (REAG/GARP)

ሓተቲ ዑቕባ፡ ናይ ጽላል ፈቓድ ዘለዎም ወጻእተኛታትን፡ ኮምኡ እውን ሓተታኦም ዝተነጽገ ሰባትን፡ መሰል ረድኤት ተመለስቲ ንዓዶም REAG ኣለዎም።  ወጻኢታት መጉዓዝያኦም ይኽፈለሎም፡ እታ ማሕበር ኣብ ግዜ ጉዕዞኦም ምትሕብባራት ትገበረሎም።

ብተወሳኺ ድማ ካብ ዝስዕባ ሃገራት ዝመጹ ስደተናታት፡ GARP ዳግመ መበገሲ ናብራ ዝኸውን ናይ ገንዘብ ረድኤት ትገብረሎም።

ኣፍጋኒስታን፡ ግብጺ፡ ኣልጄርያ፡ ኣርሜንያ፡ ኣዛባርጃን፡ ኢትዮጵያ፡ ባንግላዴሽ፡ በኒን፡ ቡርኪና ፋሶ፡ ቻይና፡ ዲማክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ኣይቮርይ ኮስት፡ ኤርትራ፡ ጋምብያ፡ ጆርጅያ፡ ጋና፡ ጊነያ፡ ጊነያ ቢሳው፡ ህንዲ፡ ኢራቕ፡ ኢንራን፡ ካመሩን፡ ከንያ፡ ሊብናን፡ ሊብያ፡ ማሊ፡ ማሮኮ፡ ሞንጎልያ፡ ኒገር፡ ናይጀርያ፡ ፓኪስታን፡ ፍልስጤም፡ ኣውትኖሙስ ተሚቶሪስ፡ ፌደራላዊት ራሻ፡ ሴኔጋል፡ ሲየራ ሊዮነ፡ ሶማልያ፡ ስሪላንካ፡ ሱዳን፡ ሶርያ፡ ታጂኪስታን፡ ቶጎ፡ ቱርኪ፡ ቱኔዝያ፡ ኡክራኢን፡ ኮም ኡ ውን ቪየትናም (ክዉንነት ስጋብ ጥሪ ዕለት 20.2017)

መሰል ዘይብሎም ጃንዳታት ዝስዕቡ እዮም፡

ካብ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ኦይሮጳ EU ዝመጹ (ብዘይካ ግዳያት ናይ መሸጣ ሰብን/ ወይ ውን ንዝምውና ዝተገደዱ/ዳ) ኣብ ናይ REAG/GARP መደባት ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ወላ ውን ካብ ስሉስ-ሃገራት ኦይሮጳ ዝመጹ፡ ግን ብዘይ ቪዛ ንመሬት ጀርመን ዝኣተዉ፡ መጉዐዝያ ረድኤት ኣይወሃቦምን እዮ። ኣብ ግዜ „ናይ ዳብሊን መስርሕ“ (ናብ ካልእ ሃገር ኦይሮጳ ኣብ እትሰጋገርሉ ግዜ) ናይ REAG/GARP ረድኤት መሰል የብሎምን።

መሰል ረድኤት  ዘውህበካ ቅድመ ኩነት፡ ንስኻ ባዕልኻ ኮነ ማንም ካልእ መጉዓዝያኻ ክኸፍሎ ዘይክእል ምስ ዝኸውን እዩ።

ንኽትምለስ ዝወሃቡ ምኽሪታት

ኣብ https://www.ReturningfromGermany.de/centres ካብ መንግስቲ ነጻ ብዝኾኑ ኣብ ከባቢኻ ዝርገክቡ ሰንተራት ንኽትምለስ ዘድልዩኻ ምኽርታት ትረክብ።  እዚ ድማ ኣብ ቦታኻ ዝርከብ ምሕደራ ወይ ብደረጃ ዞና („ኣውራጃ“) (ንኣብነት፡ ኣብ ሶሻልኣምት/ምሕደራ ማሕበራዊ ረድኤት፡   ኣውስሌንደርበሆርደ/ ምሕደራ ጉዳያት ወጻእተኛታት) ናይ ረድኤት ትካላት፡ ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮሩ ተሓባበርቲ ሰንተራት፡ ምእኩል ናይ  ሓበሬታ ሰንተራት ኣብ ወለንታዊ ምምላስ፡ UNHCR ወይ ድማ IOM ብቐጥታ ተወከስ። ንኽትምለስ ዝወሃበካ ምኽሪ ውልቃዊ እዩ፡ ብዘይ ተጽዕኖን ብንጹህ ሕልናን። ንኽትምለስ ዘማኽሩ፡ ኣብ ምስላጥ ናይ ሓተታ ወረቓቕቲ ን REAG/GARP ዝተሓባበሩ ማሕበራት እዮም።

REAG/GARP ዝምልከቱ ረድኤታት ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክወሃቡ ይኽእሉ።

  • ናይ መጉዓዝያ ወጻኢታት (ንኣብነት ብኣየር ወይ ብኣውቶቡስ)
  • ሓገዛት ኣብ ጉዕዞኻ
  • ኣብ መበቆል ዓድኻ ዝተመርኮሰ  ናይ ገንዘብ ሓገዛት ንመበገሲ ዳግመ ናብራ

ተወሳኺ ን REAG/GARP ዝምልከቱ ናይ ሓበሬታ መርበባት፡ http://germany.iom.int/sites/default/files/REAG/REAG-GARP-2017_Infoblatt-Englisch.pdf

2. ዳግመ መበገሲ ናብራን ካልኦን – ተወሳኺ ናይ ፋይናንስ ረድኤታት

ኣብ ርእሲ መደባት REAG / GARP ሓተትቲ ዑቕባ ተወሳኺ መሰል ናይ ፋይናንስ ረድኤታት ኣለዎም፡ ናይ ዑቕባ ሕተት ኦም ገና ኣብ መስርሕን መጽናዕትን እናሃለወ፡ ብወለንትኦም ክምለሱ ፈቓደኛታት እንተድኣ ኮይኖም፡ ወይ ውን ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ንኽምለሱ ዝተወሰነሎም ግዜ ንኽወጹን ክምለሱን ፈቓደኛታት እንተ ኮይኖም። እዚ መደብ StarthilfPlus (ዳግመ መበገሲ ናብራን ካልእን) ተባሂሉ ይጽዋዕ፡ ንኽትምለስ ኣማኻሪኻ ሰራሕተኛ REAG / GARP- ንኽትጥቀመሉ ይሓተልካ፡ ዳግመ መበገሲ ናብራን ካልእን ረድኤት ይግብኣካን ኣይግብኣካን ኣብ ዜግነትካን፡ ዓይነት መንበሪ ፈቓድካን ይምርኮስ።  ዜግነቱ ኣብ ዝርዝር ሃገራት ዝተጠቕሰ ምስ ዝኾነ እዩ፡ ንመበገሲ ናብራ ረድኤትን ካልእን ሓተታ ከቕርብ ዝኽእል።

ተወሳኺ ሓበሬታታት ኣብ መርበት፡ http://germany.iom.int/en/starthilfeplus

3. “ተመሊስካ ዝርከቡ ሓደስቲ ዕድላት“

ተመሊስካ ዝርከቡ ሓደስቲ ዕድላት ዝብል መደብ ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተሪን ኤኮኖሚካዊ ምትሕብባርን ምዕባለትን (BMZ). ዝተዳለወ እዩ። ምስ ካልኦት ኣጀንሲስ ብምትሕብባር ናብ ኣልባንያ፡ ኮሶቮ፡ ሰርብያ፡ ቱኒዝ፡ ማሮኮ፡ ናይጀርያ፡ ጋና፡ ሰነጋል፡ ኢራክ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ኮምኡ ውን፡ ግብጺ ንዝተመልሱ እግሪ ኣብ ምትካል ይተሓባበሩ።

ሓበሬታታት ብመርበብ ሓበሬታ

ንወለንታዊ ምምላስን ናብ ዝተፈላለስዩ መበቆል ሃገራት ተመሊስካ እግሪ ናይ ምትካል ዕድላትን ዝምልከቱ ሓበሬታታት፡ ኣብ www.startfinder.de ን www.ReturningfromGermany.de ተመልከት።

መስመር ሓበሬታ ብቴሌፎን

ናይ ሃገራዊ ምሕደራ ንኣለያ ወጻእተኛታትን ዑቕበኛታትን (BAMF) መስመር ሓበሬታ ብቴሌፎን ብዛዕባ ናይ ረድኤት መደባትን፡ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ኣማኻሪ ሰንተር ዝምልከት ሓበሬታታትን ይህበካ። እቶም ሰራሕተኛታት ቀልጢፎም ብዛዕባ ኣብ ዓድኻ ተመሊስካ እግሪ ንኽትተክል ዝምልከቱ መደባትን ይሕብሩኻ።

+49 911 943-0

ተሓባበርቲ ኣብ እግሪ ምትካል መደባት፡

እዚ ኦም ውልቃዊ ኣማኸርትኻ ምስቲ መደባት ናይ ምሕደራ ምትሕብባር ንምዕባሌ (Entwicklungszusammenarbeit) ኣብ ዓድኻ ክኾኑኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዓድኻ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝምልከት ይተሓባበሩኻ፡ ምስ ኣብኡ ዝርከቡ ኣማኸርቲ ተጉዓዝቲ ትካላት የትኣሳስሩኻን፡ ብዛዕባ ንተመለስቲ ዘሎ ሓገዛት ሓበሬታ ይህቡኻ፡ ምሳኻ ሓቢሮም ናይ ፋይናንስ ሓገዛት ይሓቱልካን። ዝተሓባበርካ ሰብ ብኢ-መይል ክትሓትት ይከኣል፡ reintegration@giz.de

ንተመለስቲ ዘማኽራ ሰንተራት፡

ኣብ ጀርመን ካብ 1000 ንላዕሊ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያንን ንተመለስቲ ዘማኽራ ሰንተራት ኣለዋ፡ ንሳተን ድማ ብወለንትኦም ክምለሱ ንዝደልዩ ወጻእተኛታት ብውልቀን ብዘይ ተጽዕኖን ብንጹህ ሕልና የማኽራ። ክልተ ንተመለስቲ ዘማኽራ ሰንተራት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ረቢበን ይርከባ።

  1. ካብ ጀርመን ንዝምለሱ፡ https://www.returningfromgermany.de/centres
  2. መደባት እግሪ ምትካል፡ https://www.integplan.de/Advisory-Centres.635.0.html?&L=1

4. ናብ ኮሶቮ ክትምለስ ትሓስብ ኣለኻ? UR2 ኣብኡ ኮይኑ ክተሓባበረኩም እዩ

መንግስቲ ጀርመን ምስ ዝተፈላለዩ ዞናታት (ኣውራጃታት) ብምትሕብባር ንመደባት UR2 ኣብ ኮዞቮ ይሕግዝ።  እዚ ፕሮጀክት ብቋንቋ ኣልባንያ “ድንድል” ይበሃል፡ ካብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ንዝምለሱ ድማ መንነት ብሄሮም ኮነ መምለሲኦም ምኽንያት ብዘየገድስ፡ ጭብጢ ዝኾኑ ኣብ ግብሪ ዝትርጎሙ ሓገዛት ኣብ ቦትኦም የበርክቱሎም፡  ኮምኡ ውን፡ ማሕበራውን ሞራልውን/ሳይኮሎጂካል ምኽርታትን ይገብረሎም፡ መታን ኣብ ሕብረተሰብ ኮዞቮ እግሪ ክተክሉ ክኽእሉ። ብተወሳኺ እዛ ፕሮጀክት ፋይናንሳዊ ረድኤታት፡ ዝውንንዎ መንበሪ ገዝኦም ንኸምለሰለሎም ዘድሊ ወጻኢታት ይምልኡሎም፡ ክራይ ገዛ፡ መሃያ ወይ ውን ትካል ኣብ ምምስራትን ናይ ቋንቋ ትምህርትን፡ መምሃሪ መጽሓፍትን ኣብ ምርካብ ይተሓባበርዎም።

5. ተሓባበርቲ ጥርናፈ ኦይሮጳውያን ትካላት ንዝምለሱ መትከል እግሪ  (ERIN)

ካብ . . .  ዲኻ መጺእካ?

ኣፍጋኒስታን፡ ህንዲ፡ ዒራቕ፡ ማሮኮ፡ ናይጄርያ፡ ፓኪስታን፡ ሶማልያ፡ ስሪ ላንካ፡ ኡክራኢነ፡ ቸቸንያ (ፌደራል ሩስያ).

ኮምኡ ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ዓድኻ ዳግመ እግሪ መትከሊ መደባት ንተመለስቲ ንኽትሓባበሩኻ ተዳልዩ ኣሎ።

ጥርናፈ ኦይሮጳውያን ትካላት ንዝምለሱ መትከል እግሪ ተሓባበርቲ (ERIN) ሓባራዊ መደባት ናይ ዝተፈላለዩ ኦይሮጳውያን መላፍንቲ ሃገራት እዩ። እቲ መደብ (6/2016-112/20121) ዕላማታቱን ሽቶኡን ንነብስወከፍ ድሕሪ ናብ ዓዲ (ናብ ስሉስ-ሃገር) ምምላስ  ንግዲ ኣብ ምትካልን ማሕበራዊ ሓገዛትን ረድኤት እናኣቕረበ ይሕግዘካ። ኮምኡ እውን ምስ ስሉስ-ሃገራት ዘተ የተባብዕ፡፡

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 27.07.2017