آیا آلمان به 25 فیصد همه پناهندگانی که از طریق ایتالیا به اروپا می آیند پناهندگی خواهد داد؟

نه. آلمان و شماری از کشور های عضو اتحادیه اروپا روی یک میکانیزم مؤقت اضطراری برای عملیات نجات در بحیره مدیترانه به توافق رسیده اند. سهمیه مشخص برای پناهندگان که آلمان از ایتالیا بپذیرد، پیش بینی نشده است.

پناهجویانی که به کشتی های نجات انتقال داده میشوند، ثبت نام شده د و مورد بررسی های امنیتی پس زمینه ای قرار میگیرند. آنها میتوانند پس از آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که آماده پذیرش بی درنگ آنها هستند، فرستاده شوند. کشور های فرانسه|، آلمان، ایتالیا و مالتا دراین توافق مؤقت سهیم اند.

مراحل پناهندگی پناهجویانی که به آلمان فرستاده میشوند، بلافاصله آغاز میشود. اگر آنها واجد شرایط مکمل پناهندگی نباشند، در اسرع وقت به کشورهای مبدأ شان اعزام میگردند.

این میکانیزم مؤقت اضطراری نخست از ماه اکتوبر 2019 برای مدت شش ماه اعتبار دارد و میتواند با موافقت شرکای سیهم تمدید گردد. هرکشور میتواند درصورت افزایش قابل توجهی پناهندگان این توافقنامه را یکجانبه فسخ نماید.

لطفاً به خاطر داشته باشید: میکانیزم مؤقت اضطراری، خطرات تهدید کننده حیاتی ناشی از سفر از طریق بحیره مدیترانه را کاهش نمی دهد.

 

برای معلومات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2019/09/agreement-malta-on-temporary-emergency-mechanism.html

برای کسب معلومات بیشتر در مورد فعالیت های خلاف کارانه ای قاچاقچیان به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.infomigrants.net/en/post/19326/corruption-and-migration-in-italy-did-you-know-you-can-make-more-money-with-immigrants-than-with-drugs

برای کسب معلومات بیشتر در مورد تحولات اخیر در آلمان پیرامون درخواست های پناهندگی افرادیکه در کشور های دیگر به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند، به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.infomigrants.net/en/post/15805/germany-eligible-to-deport-refugees-to-eu-countries-with-poor-living-conditions

معلومات بیشتر را در مورد مقررات که مبنی برآن یک کشور عضو اتحادیه اروپا و یا کشور های ناروی، آیسلند، سویس و یا لیشتین اشتاین برای یک درخواست پناهندگی مسئول اند (رویکرد دبلین)، دراین جا میابید:

http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/PruefungDublinverfahren/pruefung-dublinverfahren-node.html

آخری بار اپڈیٹ کیا گیا: 2019-11-13 شائع کیا گیا: 2019-10-29