icon-share

حقایق را بررسی کنید - در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند

پارلمان آلمان یک قانون جدید مهاجرت را تصویب نموده است که  این قانون زمینه ای کار برای مهاجران مجرب و واجد شرایط را تنظیم مینماید.

پارلمان همچنان پیش نویس  یک قانون را جهت تعلیق در آوردن اخراج اشخاصیکه مشغول آموزش و یا کار میباشند، تصویب نموده است. توقع نمیرود که این دو قانون پیش از سال 2020 نافذ گردند.

برای معلومات بیشترلطفاً به سایت اینترنتی زیر مراجعه نمایید

https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/kinds-of-visa/work/fachkraefteeinwanderungsgesetz/

درست و یا غلط؟

شوهر و یا زن در آلمان = حق الحاق به هم را دارند؟

نه

نه. هرکسی که میخواهد به همسرخویش در آلمان بپیوندد، باید نخست شرایط معین را برآورده سازد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا بزودی برای مهاجرین غیر متخصص ساده خواهد بود، تا در آلمان کار کنند.

نه

نه. کابینه مسوده یک قانون برای مهاجرین فنی را تصویب نموده است، که برای کارگران خارج از اتحادیه اروپا اعتبار دارد. مسوده این قانون تنها مخاطب به کارگران فنی میباشد، بدین معنی که مخاطب کسانی اند که دارای تحصیلات عالی و یا تحصیلات حرفه ای اند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا این درست است که افرادی که در یونان بعنوان پناهنده پذیرفته میشوند، اجازه کار در آلمان را دارند.

نه

نه. مقررات طوری است که شهروندان خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند که به سادگی به آلمان سفر نموده و درآنجا کار کنند. آنها قبل از ورود به کشور باید ویزه ای کار را درخواست نمایند. این امر همچنان برای پناهندگان که اسناد سفر از یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا بطور مثال یونان را دارند، نیز صدق میکنند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا میتوان جایی را دریک برنامه اسکان مجدد با پرداخت پول بدست آورد؟

نه

نه. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگانی را که نیاز مبرم به محفاظت داشته باشند، مستقیماً از کشورهای که پناهجویان در آنها مقیم هستند، بصورت دایمی می پذیرند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا مقررات جدید برای اتباع غیراتحادیه اروپا از حوزه بالکان که در اتحادیه اروپا کار میکنند، وضع گردیده است؟

نه

نه. باوجود اینکه شما شاید معلومات برعکس در این مورد شنیده باشید، هیچ نوع مقررات جدیدی وضع نگردیده که فقط برای اتباع این کشور های صدق نماید. اتباع این کشور ها هنوز هم برای کار نیاز به ویزه و مجوزکار دارند که باید آنرا در سفارت آلمان درکشور مربوطه خویش درخواست نمایند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا امکان خرید ویزه ای جمهوری فدرال آلمان وجود دارد؟

نه

نه. ویزه برای ورود قانونی به آلمان منحصر به فرد بوده و برای یک فرد خاص صادر میشود. ویزه فروخته نمیشود و همچنان ویزه به شخص ثالث اعطأ نمیگردد. تنها سفارتخانه ها و جنرال قونسلگری های جمهوری فدرال آلمان میتوانند ویزه صدور نمایند.

بیشتر »

برگشت به بالا