icon-share

بررسی واقعی – درعقب این شایعات چه حقیقتی نهفته است؟

آیا چیزی تازه ای شنیده اید – شاید از دوستان، از خانواده و یا هم از قاچاقچبران انسان؟ آیا میخواهید بررسی کنید که این شایعات درست اند و یا غلط؟ شما می توانید از این فورمه برای ارسال شایعات و راهنمایی های جدید پیرامون موضوعاتی که ما باید در رابطه با سفر به اروپا، روند پناهندگی و زندگی در آلمان پوشش دهیم، استفاده کنید.

ما آنچه را که شما برای ما فرستاده اید، بررسی خواهیم کرد . درصورتیکه به نظر ما موضوعات مهم برای پناهندگان و مهاجران باشند، ما آن حقایق را بررسی نموده و یک مقاله در سایت معلوماتی www.rumoursaboutgermany.info منتشر خواهیم کرد، طوریکه مردم به حقیقت پی برند.

امیدواریم که شما درک نمایید که ما نمیتوانیم بطور مستقیم به شما پاسخ دهیم.
اگر شما کدام سوال خاصی دارید، لطفا آنها را با سفارت و یا قونسلگری آلمان که در نزدیکی شما قراردارد، شریک سازید.


برگشت به بالا