icon-share

در باره

این وبسایت وزارت امور خارجه فدرال آلمان منبع اصلی اطلاع رسانی کمپاین اطلاعاتی کنونی است که آلمان از سال ۲۰۱۵ به پیش می برد تا اطمینان حاصل شود که مهاجران بالقوه و کنونی و همچنین جوامع آنها نباید به اطلاعات نادرست و شایعاتی که قاچاقچیان انسانها پخش می کنند، تکیه کنند.

هدف وبسایت ترسانیدن مردم نه بلکه اطلاع رسانی است. تصمیم در بارۀ آغاز سفر خطرناک به اروپا بسیار مهم است که باید براساس واقعیت ها باشد نه شایعات. متأسفانه، بسیاری از مهاجران غیرمجاز تصمیم می گیرند که بر اساس اطلاعات نادرست و شایعات قاچاقچیان انسانها عازم اروپا شوند، قاچاقیانی که صرف علاقه مند به سود خود هستند، نه منافع و مصونیت مهاجران.

این وبسایت می خواهد با توضیح دقیق واقعیت مهاجرت غیرمجاز به سوی اروپا، با شایعات مبارزه کند. این وبسایت هزینه ها و خطرات واقعی این سفر، ابعاد قانونی و عملی تقاضای پناهندگی در آلمان را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین حقایق را در این مورد بدست می دهد که به چه کسی وضعیت حفاظت و اجازه کار اعطا شده می تواند و به چه کسی بعید به نظر می رسد که حق اقامت در آلمان اعطا شود و در نتیجه، باید به کشورش بازگشت نماید.

علاوه بر این، این وبسایت معلوماتی را برای افرادی ارائه می کند که در حال گذر به اروپا هستند و ممکن است به دنبال اطلاعات در مورد بدیلهای مهاجرت فعلی و کمک برای بازگشت به خانه باشند. به همین ترتیب، وبسایت به مهاجران غیرمجاز که در حال حاضر در آلمان بسر می برند، اطلاعاتی را در مورد برنامه های حمایت از بازگشت داوطلبانه به کشور مبدأ شان فراهم می کند. در نهایت، این وبسایت می خواهد دربارۀ تعهدات آلمان در جهت مقابله با چالش هایی که باعث می شود پناهندگان و مهاجران غیرمجاز میهن خویش را ترک گویند، به گونۀ مثال روشنی دربارۀ مشارکت آلمان برای کمک های بشردوستانه، ثباتسازی بحران و همکاری های توسعه یی، معلومات بدهد.

برگشت به بالا