آلمان از پناهندگان درکشور های اردن، لبنان و ترکیه حمایت میکند

یک مکتب جدید در اردوگاه پناهندگان
یک مکتب جدید در اردوگاه پناهندگان

در زندگی همه چیز تنها منحصر به غذا و سرپناه نیست بلکه غرور، عزت، هنر، فرهنگ و زبان نیز مهم اند

به همین دلیل گویته انستیتوت و شرکای این نهاد پروژه های فرهنگی و تعلیمی را در کشور های اردن، لبنان و ترکیه آغاز نموده اند

Turkey

ورود کتابخانه سیار در جنوب شرق ترکیه© گویته انستیتوت

ترکیه میزبان سه میلیون پناهنده از سوریه است. گویته انستیتوت و / یا شرکای این نهاد به عنوان بخش از واکنش حکومت آلمان برای حمایت از کودکان و نوجوانان در داخل و خارج از اردوگاه پناهندگان دست بکار شده اند. کتاب خانه های سیار در جنوب شرق ترکیه و شهر استانبول به مکان های دیدار کودکان از سوریه و ترکیه مبدل گردیده اند و به اطفال زمینه ای راهیابی به دانش، معلومات و فرهنگ را فراهم مینمایند. هنرها و سایر پروژه های فرهنگی روزنه های امیدی اند که میتوانند به کودکان و نوجوانان نیرو دهند. فعالیت های منظم، کورس ها و دوره های آموزشی سازمان داده میشوند، بطور مثال محافل خواندن، کورس های زبان و کامپیوتر، نمایش های فیلم، گروه های اجتماعی و دوره های آموزشی برای موضوعات مختلف از جمله داستان پردازی، هنر آفرینندگی، تیاتر و مسایل دیگر. گویته انستیتوت و شرکای این نهاد در چندین پروژه با کارشناسان تروما(کارشناسان آسیب دیدگی های جسمی و روحی) مشورت کرده اند و با شرکا و سازمان های محلی که کمک ها را در محل همآهنگی میکنند، همکاری مینمایند.

یک پروژه هنری بطور مثال ” داستان خود را برای من بگو” نام داشت که دربرگیرنده ای عناصر روایتی، ادبی، صوتی و تصویری بود. پناهندگان جوان از سوریه داستان هایی خود از زمان پیش از فرار، حین فرار و بعد از فرار از سوریه را با تکنیک های داستان گویی، عکاسی و مصاحبه ها حکایت میکردند. این داستان ها غالباً نمادی از یک واقعیت پوچ، زندگی نورمال و شکننده و خشونت بی معنی اند. این داستان ها و اظهارات شاهدان بطور متداوم در وب سایت گویته انستیتوت ترکیه نمایش داده میشوند.

یک مکان دیدار که برای کودکان پناهنده، زمینه ای دسترسی به دانش، معلومات و فرهنگ را فراهم میسازد گویته انستیتوت

لبنان و اردن

اردوگاه زاتاری که جمعیت آن به 78000 نفر میرسد، یکی از بزرگترین اردوگاه های پناهندگان در جهان است. دراین جا گویته انستیتوت و همکاران محلی این نهاد که در این فاصله مسئولیت پروژه ها را بعهده گرفته اند، از پناهندگان حمایت میکنند و برنامه های از قبیل خواندن، ورکشاپ ها و فعالیت های دیگر را برای کودکان ترتیب میدهند، همچنان فرصت های آموزشی برای امداد رسانان را مهیا میسازند. زاتاری فقط یک نمونه ای از بسیاری از اردوگاه ها است.

هنرنیاز تمرکز به آفرینندگی دارد و میتواند یک نقش بسیار مهمی را با دادن انگیزه های نو برای فکر کردن ایفأ نماید. ازاین طریق میتوان آفرینندگی را دوباره احیا کرد و دیدگاه های جدید را توسعه داد. موسیقی نواختن، نقاشی کردن و یا رقصیدن میتوانند کمک کنند تا چرخ فکری روزمره را شکسته و ناشنوایی ناشی از آسیب های روحی و جسمی را دور کرد. فعالیت های از این قبیل برای تحمل اقامت در اردوگاه پناهندگان ضروری اند.

عراق

همچنان از چندین سال بدینسو پروژه های هنری و فرهنگی برای پناهندگان سوری و بیجا شده گان داخلی در اردوگاه های پناهندگان در شمال عراق سازماندهی میشوند. ورکشاپ ها، پروژه های هنری و کورس ها در مورد موضوعات مختلف – بطور مثال انگلیسی، کامپیوتر، عکاسی، طراحی، خواندن، کوررس، ویدیو – چشم انداز هایی را برای زندگی روزمره مردم ارائه و انسجام اجتماعی را تقویت میکنند. پناهندگان جوان همچنان با کودکان از شهر اربیل در تماس میشوند که این خود زمینه تبادل نظر با جوامع میزبان را فراهم میسازد.

بروز گردید: 02.12.2019 انتشار بافت به: 03.08.2017