آلمان بازار کار را برای کارگران فنی کشور های خارج از اتحادیه اروپا باز میکند

اوایل سال 2020 مقررات جدید برای مهاجرت کارگران متخصص به آلمان نافذ میگردند. قانون جدید فرصت های بیشتر کار در آلمان را برای نیروهای متخصص و واجد شرایط خارج از اتحادیه اروپا فراهم میکند.

مبنی بر قواعد جدید باید داوطلبان علاقه مند قبل از تقاضای ویزه،  پذیرش رسمی تخصص حرفه ای خود را از مقامات ذیصلاح آلمان بدست آورند. معلومات بیشتر در مورد روش های پذیرش را شما در آدرس اینترنیتی زیر میبابید:
www.anerkennung-in-deutschland.de متخصصین علاقه مند باید این مراحل را زودتر آغاز نمایند. آغاز طی مراحل حتی قبل از انفاذ مقررات جدید ممکن است.

متخصصین واجد شرایط میتوانند پس از دریافت سند رسمی پذیرش اسناد خویش، اقدام به درخواست ویزه برای ورود به آلمان را جهت پذیرش پیشنهاد یک کار مشخص مطابق به رشته فنی خویش نمایند. اگر مقامات ذیصلاح آلمان فقط تا یک اندازه تخصص حرفه ای را به رسمیت بشناسد، داوطلبان میتوانند ویزه ای لازم برای ادامه آموزش های بیشتر و امتحان در آلمان را دریافت نموده و همزمان تحت شرایط خاص کار کنند.

همچنان افرادیکه آشنایی کافی به زبان آلمانی داشته و دارای امکانات مالی برای تأمین معیشت خود باشند، میتواند منحیث کسیکه در جستجوی کار است، ویزه ای شش ماه را درخواست نمایند. فارغ التحصیلان مکاتب عالی که  عمر کمتر از 25 سال دارند، میتوانند درصورتی برای مدت شش ماه جهت اشتراک در یک دوره ای کار عملی برای تحصیل به آلمان بیایند، که  اسناد فراغت آنها قابل پذیرش پوهنتون بوده و آنها همچنان به زبان آلمان در سطح (بی 2) بلدیت داشته و امکانات کافی مالی برای تأمین معیشت خود داشته باشند.

برای متخصصین بالای 45 سال مقررات کمی متفاوت اعمال میشود. برای اینکه بتوانند در آلمان کار کنند، باید قرارداد کار با حد اقل یک معاش معین و یا تصدیق تامین استحقاق آتیه یا تقاعدی خود را ارائه نمایند.

معلومات بیشتر:

آدرس ایتنترنیتی زیر مهمترین معلومات را برای  کارگران فنی و علاقمند به آلمان ارائه میدارد: www.make-it-in-germany.com

معلومات در مورد پذیرش و تشخیص مهارت های مسلکی:
www.anerkennung-in-deutschland.de.

معلومات در مورد پذیرش شهادتنامه های فراغت:
www.anabin.kmk.org.

معلومات در مورد اینکه در کجا میتوان زبان آلمانی آموخت:
سفارت آلمان در کشور شما معلومات گسترده را در مورد اینکه شما در کجا میتوانید آلمانی بیاموزید، ارائه میدارد:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav

بروز گردید: 09.10.2019 انتشار بافت به: 29.08.2019