آلمان برای پناهندگان در خارج بورس ها تحصیلی می دهد

سایمون ماروت تولونگ، یک پناهندۀ جنوب سودان در اوگاندا، در گردهمایی جهانی رایزنی های جوانان پناهنده – عکس از UNHCR

آلمان برای پناهندگان در خارج بیش از ۱۲۰۰۰ بورس تحصیلی را تمویل کرده است

ادارۀ ابتکار اکادمیک آلمان برای پناهندگان به نام البرت آینشتاین (DAFI) به پناهندگان بورس های تحصیلی می دهد تا در دانشگاهای کشورهای میزبان خویش تحصیل نمایند.

سایمون ماروت تولونگ یک تن از ۱۲۰۰۰ مستفیدشوندگان یک برنامه ای است که به پناهندگان از سال ۱۹۹۲بدینسو زمینه ای شگوفایی توانایی های شان را میسر میسازد. سایمون نخستین پناهنده از جنوب سودان بود که بورس تحصیلی آن اداره را بدست آورد که به گفتۀ او این “در طول زندگی شانس یکبار ” است.

ادارۀ مذکور از جانب حکومت آلمان و مراجع خصوصی تمویل می شود. هدف آن اینست که در سراسر جهان پناهندگان را از طریق فراهم ساختن بورس های تحصیلی و پرداخت مصارف آنها از قبیل فیس آموزش، مواد درسی، غذا، حمل و نقل، مسکن و سایر کمکهای مالی قادر سازد تا به تحصیلات عالی دسترسی یابند. برنامۀ این اداره به پناهندگان این امکان را میسر میسازد تا در رشته های مختلف حرفه یی کار نموده و به کشور میزبان خود کمک کنند.

دانش آموزان DAFI از طریق نظارت دقیق، کورس های آمادگی و زبان مبتنی بر نیازهای آنها، و همچنین پشتیبانی روحی، مشاوره و فرصت های شبکه سازی حمایت بیشتری دریافت می کنند.

جوانان پناهندۀ از کشور های رواندا، کانگو، سومالی و انگولا یک ترانه ای را درباره تجارب شان به عنوان پناهنده در  گردهمای جهانی رایزنی های جوانان پناهنده در کشور زامبیا اجرا می کنند – عکس  از UNHCR

سایمون ماروت تولونگ یک مثال خوبی از فوائد این برنامه است. او دراوگندا زمانیکه نه سال داشت، شامل مکتب شد و تا سن ۱۵ سالگی که در آنجا زندگی میکرد، روزانه از خانه الی مکتب هفت کیلومتر پیاده میرفت و حالا او توانسته است تا به کمک ادارۀ DAFI تحصیل کند و بعد “شبکۀ جوانان افریقا” را مشترکاً تمویل نماید. تمرکز این سازمان به صلح، امنیت و کمک به پناهندگان جوانی است که به موجب جنگ و فقدان فرصتها و امکانات، آسیب پذیر بوده اند.

بورس های تحصیلی بیشتر – فرصتهای بیشتر

از سال ۲۰۱۶ بدینسو، آلمان سطح کمکهای مالی خویش را به گونۀ قابل ملاحظه افزایش داده است که به این ترتیب در سال ۲۰۱۷ به تعداد ۶۷۰۰ پناهنده  از ۵۰ کشور بورس های تحصیلی  DAFI را بدست آوردند که یک ریکورد بشمار می رود. پناهندگانی که بر مبنای برنامۀ بازگشت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به کشور اصلی شان برمیگردند، می توانند خواستار بورس تحصیلی DAFI شوند.

کی می تواند درخواست ارائه نماید؟

یک کاندید برای اینکه شرایط بورس تحصیلی را برآوره سازد باید

  • منحیث پناهنده پذیرفته شده باشد
  • یک بازگشت کننده ایکه در یک برنامۀ بازگشت اشتراک ورزیده باشد
  • تعلیمات ثانوی خویش را با سطح بلند تکمیل نموده باشد
  • برای تحصیلات در پوهنتون کدام حمایت مالی نداشته باشد
  • یک رشتۀ تحصیلی را انتخاب نماید که به استخدام او در کشور اصلی اش بیانجامد و برای مدت سه تا چهار سال باشد
  • در زمان آغاز تحصیل از ۲۸ سال بیشتر عمر نداشته باشد
  • کدام عضو دیگر خانواده اش بورس تحصیلی DAFI را دریافت نکرده باشد

کی نمی تواند درخواست ارائه نماید؟

  • پناهنجویانی که تا کنون به عنوان پناهنده پذیرفته نشده اند
  • پناهندگانی که در یک کشور سومی خواهان اقامت مجدد اند

معلومات بیشتر

پرسشهای مکرر

برنامۀ DAFI در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 15.01.2018