آلمان در خاورمیانه مشاغل ایجاد می کند

اعمار خانه های رهایشی بای پناهندگان سوری در کمپ عزراق در اردن. عکس: جمال © dpa-Bildfunk

بیش از ۵۶٬۰۰۰ فرصت کار برای مردم اردن، لبنان، عراق و ترکیه

بسیاری از مردم سوریه کشور خود را ترک کرده اند تا از جنگ داخلی فرار کنند. بیش از پنج میلیون سوری در کشورهای همسایه به سر می برند.

اهداف چی

با فراهم ساختن منابع درآمد و حمایت از جوامع میزبان محلی، ابتکارات آلمان

  • آنانی را با ثبات می سازد که خود را در وضعیت اضطراری مالی می یابند،
  • پذیرش اجتماعی را در کشورهای میزبان افزایش می دهد،
  • یکپارچگی و همبستگی اجتماعی را در مناطق استحکام می بخشد.

از طریق پروژه هایی مانند “پول نقد در برابر کار” تا پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۶٬۰۰۰ شغل را در منطقه اطراف سوریه ایجاد کرد. این ابتکارات شرایط زندگی و درونماهای الی  ۲۸۰٬۰۰۰ نفر را بهبود می بخشد. به این ترتیب، پناهندگان سوری و افرادی که در اردن، لبنان، عراق و ترکیه زندگی می کنند و به دنبال امنیت هستند، قادر به یافتن فرصت های جدید شدند.

عین حال، پروژه ها به مردم محلی سمت یافته اند که ممکن است نیاز به منابع درآمد نیز داشته باشند. بنابراین، این برنامه ها می توانند رقابت را در بازار کار کاهش دهد و همچنان تنش های احتمالی ناشی از تعداد زیادی از پناهندگان را که در جوامع محل زندگی می کنند  تقلیل بخشد.

سازندگان، معلمان، جمع آوران فاضله

اقدامات مربوط به پرداخت پول نقد در برابر کار که در حال حاضر بخشی از این ابتکار عمل می باشد عبارتند از: پروژه های زیربنایی کار سنگین مانند ترمیم و یا ساختن خانه ها و مدارس، تمویل دستمزدها (معلمان اضافی و دستیاران صنوف درس)، پروژه های پرکار مانند جمع آوری زباله ها و ترمیم جاده ها. در دراز مدت، بازسازی مناطق آزاد شده با ترمیم ساختمان ها و جاده ها نیز بخشی از پروژه ها خواهد بود.

میخواهی بیشتر بدانی؟

فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف در مورد این پروژه ها معلومات بیشتر می دهد: پول نقد در برابر کار.

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017