بازگشت به سومالی؟ اکنون کمک وجود دارد.

حاصلات میوه ها در سومالی – عکس از د. پ. ا.

قی، لوله کش، نجار، خیاط و غیره: آموزش حرفه ای در منطقه مدل کیسمعایو

دهه ۱۹۹۰، حدود ۲ میلیون نفر به دلیل جنگ داخلی، خشونت هایی که توسط گروه ستیزه جویان الشباب انجام می شود یا به دلیل گرسنگی از سومالی فرار کرده اند. بسیاری از آنها مکان دیگری برای اقامت در کشورهای همسایه یا در مناطق امن تر سومالی پیدا کرده اند. با این حال، بسیاری از مردم در سال های اخیر باز گشته اند.

پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک

هر کس در جنوب سومالی اگر می خواهد یک حرفه را یاد بگیرد اکنون فرصتی برای انجام این کار دارد. شما ممکن است به عنوان یک برقکار، لوله کش، نجار، خیاط و بیشتر آموزش ببنید. آلمان در همکاری با سازمان های شریک برای تمام شهروندان شهر کیسمعایو ، محلی که در آن  ۷۰٬۰۰۰ تن آواره گان و ۳٬۰۰۰ تن عودت کننده گان زندگی می کند، آموزش حرفه یی فراهم می سازد. افرادی که می خواهند کسب و کار کوچک را شروع کنند، سرمایۀ اولیه، مشوره و حمایت مداوم دریافت می کنند. پشتیبانی ویژه به زنان و جوانانی مبذول می شود که ناگذیر اند به تنهایی از خانواده هایشان مراقبت کنند. اقدامات ترمیمی جاده ها، پل ها و لوله های آب به سرعت فرصت هایی را برای پناهندگان و مردم محلی بخاطر به دست آوردن معاش فراهم خواهد کرد. به عنوان بخشی از پروژه، زمین های زرع ناشده دوباره احیا خواهد شد. به این ترتیب، محلات کار و فرصت های شغلی دراز مدت ایجاد خواهد گردید.

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017