به کی اجازه داده می شود که در آلمان باقی بماند و به کی اجازه داده نمی شود؟

اجازۀ اقامت آلمان (اسم بالای اجازۀ اقامت تغییر خورده است) – عکس از د. پ. ا

پناهنده کیست؟ کی حق پناهندگی یا شکل دیگر حفاظت را دارد و ممکن است در آلمان باقی بماند؟ و کی در آلمان غیرقانونی بسر می برد و باید به کشورش بازگردد؟ میان گفتار روزمره و واژه های صحیح حقوقی سردرگمی زیادی به مشاهده می رسد. چهار شکل حفاظت وجود دارد که به مردم حق می دهد که در آلمان بمانند. شمار زیادی از مهاجرانی که به شکل غیرمجاز در جستجوی کار و یک زندگی بهتر وارد خاک آلمان شده اند تعجب می کنند وقتی می دانند که هیچ یک از این چهار شکل حفاظت در مورد آنها صدق نمی کند و مجبور اند به کشور مبدا شان بازگردند و در آینده ممنوعیت سفر دارند. امید و ارزوی آنها بر اساس شایعات بود. اینک حقایق را بخوانید.

فهرست محتویات

  1. حفاظت از پناهنده
  2. حق پناهندگی
  3. حفاظت فرعی
  4. ممنوعیت ملی بازگشت اجباری

1 – حفاظت از پناهنده

در گفتار روزمره، اصطلاح پناهنده اغلب شخصی را تعریف می کند که به هر دلیلی از خانه بیرون رانده شده است. اما از جملۀ صدها میلیون اشخاصی که در خارج از کشور شان در سراسر جهان زندگی می کنند، فقط یک اقلیت در واقع دارای وضعیت پناهندگی می باشند. سازمان ملل متحد پناهندگان را به عنوان افراد خارج از کشور شان تعریف می کند که “به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیدۀ سیاسی” با آزار و اذیت و یا خشونت در میهن شان مواجه خواهند شد. شما ممکن است شنیده باشید که می توان به عنوان “پناهنده اقتصادی” درخواست پناهندگی نمود – ولی چنین دستۀ حقوقی اصلاً وجود ندارد: سختی های اقتصادی در میان معیارهایی نیست که یک پناهنده را تعریف می کند. طبق قوانین بین المللی و آلمان، افرادی که کشور خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود ترک می کنند، پناهنده نیستند.

وضعیت پناهندگی در کنوانسیون پناهندگان که در ژنیو در سال ۱۹۵۱ به امضا رسید تعریف شده است تا این آسیب پذیر ترین افراد محافظت دریافت نمایند. در آلمان و همچنین در همه کشورهای دیگر که کنوانسیون پناهندگان را تصویب کردند، پناهندگان حفاظت می شوند و تا زمانی که تهدید آزار و اذیت در کشورشان وجود داشته باشد، نباید آنها بازگردانده شوند. مقامات آلمان به مدت سه سال به پناهندگان اجازه اقامت میدهند و پس از آن آنها تعیین می کنند که آیا این اجازه تمدید شود یا خیر.

2 – حق پناهندگی

پناهندگی یکی از انواع دیگر حفاظت تحت قانون آلمان است که به طور خاص در مورد افرادی که از نظر سیاسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، اعمال می شود. برای مستحق بودن پناهندگی باید متقاضیان شواهدی را مبنی بر اینکه دولت در کشور مبدأ آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد، ارایه کنند. در عمل، این نوع حفاظت بسیار نادر است، اما اگر داده شود، اجازه اقامت را برای مدت سه سال فراهم می کند، پس از آن وضعیت حفاظت دوباره ارزیابی می شود.

3 – حفاظت جانبی

پناهجویانی که حفاظت پناهنده یا حق پناهندگی دریافت نکنند، می توانند از وضعیت حمایت فرعی برخوردار شوند. اما این حمایت تنها زمانی داده می شود که فرد در کشور مبدأ خود به دلیل آسیب جدی، مانند مجازات اعدام، شکنجه و مجازات غیرانسانی تهدید می شود یا اینکه یک درگیری مسلحانۀ بین المللی یا داخلی بازگشت به کشور را غیر ممکن می سازد. وضعیت حفاظت فرعی فقط برای یک سال اجازه اقامت فراهم می کند، که بعد از آن مقامات آلمان تصمیم می گیرند که آیا تمدید آن داده شود یا خیر.

4 – ممنوعیت ملی بازگشت اجباری

نوع اخیر حفاظت نیز در حالات نادر و خاص تطبیق می شود. مقامات آلمان گاهی بازگشت اجباری را ممنوع قرار می دهند، یعنی اینکه ممکن است مهاجران به گونۀ اجباری به میهن شان بازگردانده نشوند هرچند هیچ یک از سه نوع دیگر محافظت قابل تطبیق نمی باشد. این در حالاتی است که مقامات معتقد می شوند که بازگشت به میهن باعث نقض کنوانسیون اروپا برای حفاظت حقوق بشر و آزادیهای اساسی (ECHR)، یا یک خطر قابل ملاحظۀ مشخص به زندگی، جسم یا آزادی شخص خواهد شد. در این صورت متقاضی برای یک سال اجازۀ اقامت دریافت می کند که پس از آن ممنوعیت بازگشت اجباری مجدداً بررسی می شود.

 

ممنوعیت ملی بازگشت اجباری – عکس از د. پ. ا.

این همه برای شما به چه معناست؟

نیتجه گیری اینست: فقط پناهجویانی که یکی از این چهار نوع حمایت را دریافت می کنند، حق دارند در آلمان بمانند – همه مهاجران غیرمجاز دیگر در آلمان به طور غیر قانونی اقامت دارند و باید بلافاصله – یا به صورت داوطلبانه یا توسط پولیس – به خانه بازگردانده شوند. هر تصمیم گیری توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) به روش دقیق انجام می شود و هر درخواست به صورت فردی ارزیابی می شود. در این تصمیمها ارزیابی دقیق کشور مبدأ در نظر گرفته می شود: حفاظت تنها در صورتی اعطا می شود که تهدید آزار و اذیت یا آسیب جدی تمام نقاط کشور مبدأ را فراگرفته باشد. اگر برخی از مناطق کشور امن باشد، مهاجران باید به آنجا بازگردند – حفاظت در آلمان اعطا نخواهد شد. اخیراً فرایند درخواست بسیار سریعتر شده است و دولت آلمان قوانین پناهندگی خود را تشدید کرده است. به عنوان مثال، مقامات در حال حاضر اقدامات اضافی را برای تایید هویت متقاضی انجام می دهند.

یک چیز امر مسلم است: قاچاقچیان انسانها نه به زندگی مهاجران، بلکه فقط به پول خود اهمیت می دهند. آنها علاقه دارند که فکر شما را در مورد تفاوت میان پناهندگان و مهاجران و در مورد شانس هایی که شما تحت قانون پناهندگی آلمان باید حفاظت دریافت کنید، مغشوش سازند. به آنها اعتماد نکنید. به بسیاری از پناهجویان حفاظت اعطا نشده و باید به خانه بازگردند – هزینه و خطرات سفر برای آنها بیهوده بود.

حکومت آلمان هم اکنون مقررات سختگیرانه را برای اشخاصی که به طور غیر قانونی در آلمان اقامت دارند، آمده میکند. این مقررات تا هنوز نافذ نگردیده اند.  هرزمانیکه تاریخ انفاذ مقررات مشخص شود، ما به شما درمورد تغیرات و دقیقاً اینکه چه خواهد بود، اطلاع خواهیم داد

بروز گردید: 03.07.2019 انتشار بافت به: 12.10.2017