چگونه میتوانید آغاز نو خود را بهتر سازید.

عکس از مرکز مشوره دهی در داکار، سنگال ©GIZ

ماندن و یا رفتن؟ کسیکه درمورد برگشت به میهنش فکر میکند و یا خود را برای رفتن به آلمان آماده میسازد، باید سوال های مهمی را از خود بپرسد:
در کجا میتوانم کار کنم؟ چه کاری در میهنم و یا در آلمان برایم عرضه خواهد شد؟ مطالبات چه است؟ چه گام های را باید بردارم؟ و چه کمک های را میتوانم بدست آورم؟

پاسخ به این سوال ها را وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی در سایت جدید خود ارائه مینماید: www.startfinder.de.

این وب سایت معلومات و تماس ها درمورد حمایت و فرصت های کار را در کشورهای مبدأ مهاجران و  آلمان ارائه مینماید. بدین ترتیب انسانها برای آینده بهتر آماده گردیده و حمایت میشوند. این امر میتواند کمک کند تا به ابهامات غلبه نموده و مانع خطرات و دلشکستگی ها شد.

کارمندان مراکز مشوره دهی برای کار، مهاجرت و ادغام مجدد در چت های زنده مشوره سریع و خصوصی میدهند.  در وقت های معین میتوان با متخصصین از طریق وب سایت تماس برقرار نمود و آنها به سوال های هر شخص پاسخ ارائه مینمایند.

شما در وب سایت www.startfinder.de معلومات در مورد کشورهای زیر را میابید: افغانستان، البانیا، گمبیا، گانا، عراق، کوسوو، مراکش، نایجریا، سنگال، صربستان، تونس، مصر و بزودی پاکستان نیز به آن اضافه خواهد شد. این وب سایت تا اکنون به زبان های آلمانی و انگلیسی در دسترس قراردارد، و به زبان های دیگر در هفته های آینده نشر خواهد شد.

بروز گردید: 25.03.2019 انتشار بافت به: 12.03.2019