آیا امکان خرید ویزه ای جمهوری فدرال آلمان وجود دارد؟

تنها نمایندگی های سیاسی جمهوری فدرال آلمان در خارج از کشور میتوانند ویزه صادر نمایند.

نه. ویزه برای ورود قانونی به آلمان منحصر به فرد بوده و برای یک فرد خاص صادر میشود. ویزه فروخته نمیشود و همچنان ویزه به شخص ثالث اعطأ نمیگردد. تنها سفارتخانه ها و جنرال قونسلگری های جمهوری فدرال آلمان میتوانند ویزه صدور نمایند. همچنان در برخی از کشور ها میتوان ویزه را از طریق یک ارائه دهنده خدمات بیرونی درخواست نمود – البته تنها درصورتی که ارائه دهنده خدمات توسط نمایندگی سیاسی آلمان مأمور گردیده باشد. معلومات در مورد این ارائه دهندگان خدمات بیرونی را میتوانید از وبسایت همان نمایندگی های سیاسی آلمان بدست آورید. هیچ شخص و یا سازمان که در وبسایت درج نگردیده باشد، اجازه ارائه درخواست و صدور ویزه را ندارد.  ویزه ها ویژگی های ضد جعل دارند. آنها نمیتوانند جعل شوند. جعل فوراً در مرز تشخیص میگردد.

برای چه نیاز به ویزه است؟

بسیاری از اتباع خارجی که میخواهند به آلمان وارد شوند، نیاز به یک اجازه رسمی در قالب یک ویزه دارند. ویزه باید قبل از سفر به آلمان درخواست گردد. ورود بدون ویزه غیر قانونی است.

برای اقامت های مد نظر گرفته شده الی 90 روز در قلمرو به اصطلاح به شنگن مبنی بر معیار های یکسان تصمیم گرفته میشود که آیا یک ویزه صادر شود و یا نه. قلمرو شنگن شامل 26 کشور اروپایی است. اکثر این کشورها عضو اتحادیه اروپا میباشند. دارنده یک ویزه شنگن حق اقامت در قلمرو شنگن را تا زمان اعتبار ویزه دارد، اما نه برای بیشتر از 90 روز در یک دوره 180 روزه. هنگامیکه یک ویزه صادر میشود، اقامت برای اهداف سیاحت، بازدید از خانواده و دوستان و معاملات تجارتی مجاز میباشد. مقررات ویزه ای اتحادیه اروپا حاوی لیستی ازآنعده کشورهای ثالث میباشد که شهروندان آنها به ویزه نیاز دارند و کشورهای که شهروندان آنها به ویزه نیاز ندارند. (https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/-/231148).

متقاضیان ویزه شنگن باید چهار شرط را برآورده سازند.

  1. هدف سفر به آلمان باید موجه و قابل درک باشد.
  2. متقاضی باید بتواند هزینه های اقامت و سفر را از بودجه یا درآمد خود تأمین نماید.  برخی از متقاضیان نمیتوانند این تضمین ها را خود به عهده گیرند. دراین صورت یکی از دوستان و یا یکی از خویشاوندان آنها در آلمان میتواند تضمین مصارف اقامت را به عهده گیرد – البته تنها بوسیله تعهدنامه رسمی از اداره ثبت خارجیان در آلمان.
  3. هرکسی که میخواهد به آلمان سفر کند، باید ثابت کند که پس از ختم مهلت ویزه ای شنگن کشور را ترک میکند.
  4. برای یک ویزه باید مدرک بیمه صحی برای تمام مدت سفر ارائه گردد. این بیمه باید در تمام قلمرو شنگن با پوشش مبلغ 30000 یورو اعتبار داشته باشد. اقامت های که بیشتر از سه ماه طول میکشند، تابع روند شنگن نمی باشند. برای این نوع مسافرت ها مقررات داخلی یک کشور اعتبار دارد. جمهوری فدرال آلمان تقریباً از همه شهروندان خارج از اتحادیه اروپا میخواهد تا ویزه بگیرند.
    توجه: اقامت های درازمدت میتوانند فقط برای اهداف مشخص اعطا گردند، بطور مثال برای الحاق به همسر، برای تحصیل در پوهنتون و یا استخدام به کار (به ویژه پژوهشگران و کارگران آموزش دیده و ماهر). مبتنی بر محل اقامت باید شرایط مختلف برآورده شده و مدارک مختلف ارائه گردند. در مورد اینکه آیا یک متقاضی ویزه دریافت نماید و یا نه، شعبه ویزه مربوطه برمبنای اسناد ارائه شده تصمیم اتخاذ مینماید. اسناد مورد نیاز در هرمورد متفاوت میباشد.

چگونه میتوان ویزه را بدست آورد؟

هرکسی که مایل به درخواست ویزه شنگن و یا ویزه آلمان باشد، باید شخصاً به یکی از نمایندگی های سیاسی آلمان درخارج از کشور مراجعه کند. تعین وقت ملاقات الزامی است. در برخی از کشور ها میتوان درخواست ویزه را از طریق یک ارائه دهنده خدمات بیرونی  که توسط نمایندگی سیاسی آلمان مبنی بر قرارداد مؤظف گردیده است، ارائه نمود. شما میتوانید همچنان در برخی از نمایندگی های سیاسی از طریق انلاین درخواست وقت ملاقات نمایید. در موارد دیگر شما باید یک وقت ملاقات را از طریق تماس تیلفونی تنظیم نمایید. برای دریافت معلومات عمده و شماره های تیلفون به وبسایت نمایندگی های سیاسی در همان کشور که شما میخواهید درخواست ارائه نمایید، مراجعه نمایید. تعین وقت ملاقات ممکن مدت زیاد را در برگیرد که شما باید شما پیش بین این موضوع باشید. دربعضی موارد وقت ملاقات شما چندین هفته پس از صحبت تیلفونی تان تنظیم میگردد. شما فقط از خدمات ویزه که در وبسایت نمایندگی سیاسی آلمان تذکریافته است، استفاده نمایید.

قرارهای ملاقات تنها توسط نمایندگی سیاسی در خارج از کشور و یا توسط ارائه دهنده خدمات بیرونی تنظیم میگردد. متقاضیان باید بطورمستقیم و شخصاً درخواست تعین وقت ملاقات را نمایند. به هیچ آژانس نام نهاد، که ادعا میکند که میتواند بزود ترین فرصت وقت ملاقات برای شما تعین نماید، اعتماد نکنید. این کار ناممکن است.

شما باید تمام اسناد لازم را به وقت ملاقات با خود بیاورید. بهتر است تا از قبل معلومات خویش را در مورد اینکه کدام مدارک ضروری اند، تکمیل نمایید. شما میتوانید این معلومات را همچنان از وبسایت نمایندگی سیاسی خارج از کشور بدست آورید.

چه مدتی طول میکشد تا شعبه ویزه تصمیم بگیرد که آیا ویزه صادر نماید و یا نه؟

بطور کلی تصمیم در مورد یک ویزه اقامت الی 90 روز، مدت دو الی ده روز کاری را در برمیگیرد. تصمیم در مورد اقامت های درازمدت ممکن است بیش از سه ماه طول بکشد، زیرا ادارات زیربط در آلمان نیز باید دخیل گردند.

آیا فیس یا هزینه برای ویزه وجود دارد؟

فیس ویزه ای شنگن مبلغ 60 یورو است. فیس ویزه ای آلمان بطور معمول 75 یورو است. این فیس را میتوان به پول رایج یک کشور تأدیه نمود. استثنا های برای معافیت از پرداخت فیس وجود دارند.  بطور مثال متقاضیان که درخواست ویزه برای آموزش حرفه ای و یا تحصیلات عالی مینمایند، از پرداخت فیس معاف اند. برای خردسالان تخفیف در فیس وجود دارد. اقامت های بیشتر از سه ماه هزینه های اضافی دارند، بطور مثال هزینه برای دریافت مجوز اقامت در آلمان.

اگر ویزه من رد شد، میتوانم دوباره درخواست کنم؟

بلی. هرکس میتواند در یک نمایندگی سیاسی آلمان درخواست ویزه نماید. درصورتیکه درخواست ویزه شما قبلاً رد شده باشد، باید ثابت  کنید که دلیل این ردشدن دیگر معتبر نیست. ولی هر چه بیشتر درخواست ارائه نماید، به همان اندازه مشکل خواهدبود، تا عدم اعتباردلایل را ثابت کنید.

 

برای معلومات بیشتر در مورد مقررات ویزه به سایت زیر مراجعه نمایید:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node

برای معلومات بیشتر در مورد شرایط ویزه آلمان به سایت زیر مراجعه نمایید:
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/visa-policy/visa-policy.html

بروز گردید: 21.02.2019 انتشار بافت به: 21.08.2018