آیا این درست است که افرادی که در یونان بعنوان پناهنده پذیرفته میشوند، اجازه کار در آلمان را دارند.

نه. مقررات طوری است که شهروندان خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند که به سادگی به آلمان سفر نموده و درآنجا کار کنند. آنها قبل از ورود به کشور باید ویزه ای کار را درخواست نمایند. این امر همچنان برای پناهندگان که اسناد سفر از یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا بطور مثال یونان را دارند، نیز صدق میکنند.

معلومات بیشتر پیرامون ویزه کار را در زیر می یابید:

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/buergerservice/faq/-/606852

بروز گردید: 11.02.2019 انتشار بافت به: 21.01.2019