آیا بزودی برای مهاجرین غیر متخصص ساده خواهد بود، تا در آلمان کار کنند.

© dpa

نه. کابینه مسوده یک قانون برای مهاجرین فنی را تصویب نموده است، که برای کارگران خارج از اتحادیه اروپا اعتبار دارد. مسوده این قانون تنها مخاطب به کارگران فنی میباشد، بدین معنی که مخاطب کسانی اند که دارای تحصیلات عالی و یا تحصیلات حرفه ای اند.

علاوه برآن آنها باید شرایطی را که درقانون جدید تعین گردیده، برآورده سازند. کابینه این قانون را به تاریخ 19 دسامبر سال 2018 تأیید نمود. اکنون مجلس نمایندگان و مجلس عیان آلمان این مسوده را ارزیابی مینمایند. قانون جدید به احتمال زیاد پیش از سال 2020 نافذ نخواهد شد. بمجردیکه سرنوشت آن مشخص گردد، ما این معلومات را در سایت انترنتی زیر www.rumoursaboutgermany.info منتشر مینماییم.

اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند مبنی بر قانون آزادی حرکت در آینده نیز در آلمان کار کنند.

 

بروز گردید: 11.02.2019 انتشار بافت به: 27.11.2018