آیا زبان انگلیسی شما در آلمان کافیست؟

حین اشتراک در کورس زبان آلمانی توسط ابتکار دانشجویی “Crossborders”. عکس: Uwe Anspach / dpa © dpa-Bildfunk

نخیر. آلمانی تنها زبانی است که در زندگی روزمره، در ادارات دولتی و در اکثر شرکت های آلمان بکار گرفته می شود. فرصت های شغلی بسیار کمی وجود دارد که به تسلط خوب زبان آلمانی نیاز ندارد.

حالی که جوانان، به ویژه در شهرهای بزرگ، دانش نسبتا خوبی از زبان انگلیسی دارند، بسیاری از مردم در سراسر کشور در زندگی روزمرۀ خود تنها به زبان آلمانی صحبت می کنند. حتی بیشتر فیلم ها و سریال های تلویزیون که به انگلیسی تهیه شده به زبان آلمانی ترجمه می شوند. در آلمان بسیاری از مناطق وجود دارد که مردم با در حرف زدن یا حتی دانستن زبان انگلیسی مشکلات دارند. ادارات دولتی و همچنین همسایگان شما ممکن است انتظار داشته باشند که با آنها به آلمانی صحبت کنید.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

یچ انتخاب آزاد محل وجود ندارد

همچنین باید بدانید که هنگام ورود به آلمان به عنوان یک پناهجو نمی توانید آزادانه محل اقامت خویش را انتخاب کنید. پناهجویان یا افرادی که در کشور بدون اجازه اقامت پیدا می شوند به طور خودکار به نزدیکترین مرکز پذیرش ایالت مربوطه منتقل می شوند. یک سیستم ملی برای تقسیم ابتدایی وجود دارد، و هنگام ورود به آلمان به عنوان یک پناهجو، به اساس فرمول تعریف شده در قانون مراحل پناهندگی، شخص به مراکز پذیرش ایالت های جداگانۀ آلمان معرفی می شود. این به این معنی است که امکان زیاد وجود دارد که شما در یک منطقه روستایی قرار گیرید که در آنجا به گونۀ مثال به زبان انگلیسی کمتر صحبت می شود و دانش آلمانی شما اهمیت بیشتری دارد.

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017