آیا مقررات جدید برای اتباع غیراتحادیه اروپا از حوزه بالکان که در اتحادیه اروپا کار میکنند، وضع گردیده است؟

نه. باوجود اینکه شما شاید معلومات برعکس در این مورد شنیده باشید، هیچ نوع مقررات جدیدی وضع نگردیده که فقط برای اتباع این کشور های صدق نماید. اتباع این کشور ها هنوز هم برای کار نیاز به ویزه و مجوزکار دارند که باید آنرا در سفارت آلمان درکشور مربوطه خویش درخواست نمایند.

قانون جدید مهاجرت برای کارگران فنی به احتمال زیاد پیش از سال 2020 نافذ نخواهد شد. تمام اطلاعات در مورد چگونگی بدست آوردن اسناد لازم برای کار در آلمان را میتوان از ویب سایت سفارتخانه های آلمان در این کشور ها بدست آورد.

درکشورهای البانیا، کوزوو و صربستان مهاجران بالقوه همچنان در مرکز معلومات آلمان برای مهاجرت، استخدام و پیشرفت های شغلی مورد حمایت قرار میگیرند: https://www.startfinder.de

 

 

بروز گردید: 11.02.2019 انتشار بافت به: 25.10.2018