آیا میتوان جایی را دریک برنامه اسکان مجدد با پرداخت پول بدست آورد؟

©dpa

نه. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگانی را که نیاز مبرم به محفاظت داشته باشند، مستقیماً از کشورهای که پناهجویان در آنها مقیم هستند، بصورت دایمی می پذیرند. پذیرش در این برنامه را خود نمیتوان درخواست نمود. پناهندگان در کشوراول میزبان توسط آژانس پناهندگان ملل متحد (کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان) مبنی بر نیازهای ویژه ای محفاظت انتخاب میشوند. اصل معیارهای سخت پذیرش برای اسکان مجدد، ویژه گی نیازمندی به محفاظت میباشد.

تصمیم نهایی را کشور پذیرنده ای مربوطه میگیرد. آلمان برای سالهای 2018 و 2019 مجموعاً وعده پذیرش 10200 نفر را داده است. معیار های پذیرش برای برنامه اسکان مجدد بسیار سخت  گیرانه اند.

©dpa

نقش تعین کننده میزان محفاظت

شانس اسکان مجدد را تنها انسانهای دارند که در کشور مقیم توسط آژانس پناهندگان ملل متحد منحیث پناهنده پذیرفته شده و علاوه برآن منحیث کسی که نیاز مبرم به محفاظت دارد، درجه بندی شده اند. این امردر صورتی ممکن است که شانس ها برای برگشت خیلی کم باشند و در کشور پذیرنده همچنان هیچ دورنمای برای یک زندگی عادی وجود نداشته باشد. به ویژه سالمندان، مریضان و اطفال و همچنان قربانیان شکنجه و خشونت مورد توجه بیشتر قرار میگیرند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بررسی مینماید که چه کسی اساساً مستحق بر برنامه اسکان مجدد میباشد.

@dpa

شیوه های چند مرحله ای

در فرایند چند مرحله ای درمورد اینکه آیا پناهجویان شامل برنامه اسکان مجدد در آلمان شوند، تصمیم گرفته میشود. در ابتدأ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد اشخاصی را انتخاب میکند، که اساساً مستحق باشند. در قدم بعدی اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگی (بامف) در صحبت های انفرادی بررسی مینماید که کدام یک از نامزدان باید واقعاً قابل پذیرش میباشد. در این راستا از همه اولتر توجه صورت میگیرد تا خانواده ها از هم جدا نشوند.

پناهندگانی پذیرفته شده مبنی بر برنامه اسکان مجدد در آلمان اجازه کارکردن را دارند. آنها هم چنان حق دسترسی به خدمات اجتماعی و اشتراک در کورس های هم سازی را دارند. برای آنها قبل از عزیمت یک کورس آمادگی سه روزه تدویر میابد که در آن به مسایل مانند تحصیل، اسکان و کاریابی در آلمان پرداخته میشود.

پناهندگان برنامه اسکان مجدد پس از ورود قانونی به آلمان ابتدا برای 14 روز در اردوگاه های مؤقت مرزی شهر فریدلند در شمال آلمان سکونت میابند. در این مدت کورس های راهنمایی برای آشنایی مقدماتی با فرهنگ و زبان و همچنان معلومات عمومی در مورد زندگی درآلمان تدویر میابد. بطور ضمیمه زمینه ای صحبت های انفرادی در چارچوب مشوره دهی درعرصه ای مهاجرت مهیا میگردد، دراین جا میتوان در فضای اعتماد پرسشهای فردی و بسیار عملی را بطور مثال درمورد دسترسی به خدمات صحی، محیط زندگی و مراجعه به مراجع دولتی در محل سکونت نو را واضح ساخت. پناهندگان پس از این مدت اقامت در شهر فرید لند به بخش های مختلف ایالت های فدرال اسکان میابند.

بروز گردید: 14.11.2018 انتشار بافت به: 26.10.2018