آیا گمبیا با آلمان یک موافقتنامۀ اخراج را امضأ کرده است؟

رئیس جمهورآلمان فدرال فرانک-والترا شتاینمایر با رئیس جمهور گمبیا اداما بارو – عکس از د. پ. ا.

گزارشات رسانه ها در مورد اینکه رئیس جمهور آلمان فرانک-والتر اشتاینمایر موافقتنامه ای را با رئیس جمهور گمبیا اداما بارو به منظور برگرداندن ۱۵۰۰ تن از اتباع گمبیا از آلمان به گمبیا به امضأ رسانیده است، حقیقت ندارد. وزارت امور خارجۀ آلمان و همچنان دفتر ریاست جمهوری تائید کردند که چنین یک معاهده ای وجود ندارد. همچنان وزیر اطلاعات گمبیا دیمبا جاوو نیز تصریح نمود که هیچ موافقتنامه ایرا به منظور پذیرش عودت کنندگان گمبیایی به امضأ نرسانیده است.

پس از انتخابات در گمبیا رئیس جمهور آلمان فرانک-والتر اشتاینمایر نخستین رئیس دولت از قاره اروپا بود که از آن کشور بازدید بعمل آورد. اشتاینمایر که به تاریخ ۱۳ و ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ از گمبیا بازدید نمود، از تغیرات دموکراتیک تقدیر بعلمل آورده و اعلام آماده گی حمایت سیاسی آلمان را برای تحکیم ثبات آنکشور نمود. رئیس جمهور آلمان هیچ موافقتنامۀ بازگشت یا اخراج را با آداما بارو به امضأ نرسانید.

گزارش ها  در پلاتفرمهای مختلف رسانه های اجتماعی دربارۀ امضای چنین یک موافقتنامه نادرست است. در عوض، هردو رئیس جمهور دربارۀ بازسازی اقتصادی و مصالحۀ سیاسی صحبت کردند.

رئیس جمهورآلمان فدرال فرانک-والترا شتاینمایر حین بازدید از مکتب موسیقی امادو بانسنگ جوبارته در بانجول – عکس از د. پ. ا.

بازگشت کتله یی صورت نمی گیرد

موضوع پناهندگان و مهاجرت نیز در اجندای مذاکرات قرارداشت. حین بازدید از انستیتوت آموزشی تخنیکی گمبیا که یکی از بزرگترین مراکز تعلیمی در این کشور به شمار می رود، رئیس جمهور آلمان با پناهندگانی که اخیراً دوباره به کشور شان عودت نموده اند، ملاقات نمود. بازگشت کنندگان به شنوندگان خود دربارۀ خطرات بزرگی  که در مسیر راه اروپا به آن مواجه شدند، صحبت کردند و امید شان را برای تعلیمات و آموزش مسلکی بهتر در میهن شان اظهار کردند.  رئیس جمهور بارو دربارۀ تجارب خودش در اروپا سخن گفت و جوانان را تشویق نمود که در گمبیا بمانند و در فرآیند بازسازی کشور سهم بگیرند.

بازگشت کتله یی از آلمان به گمبیا نه مورد بحث قرارگرفت و نه هم روی آن کدام توافقی بعمل آمد. در سال ۲۰۱۷ آلمان یک عده از پناهجویانی را که پناهندگی شان رد شده بود به گمبیا بازگردانید که تمام آنها از ایالت بادن-وورتیمبرگ آلمان بودند. درهمین جا نخستین بار اعتراضات علیه به اصطلاح موافقتنامۀ بازگشت، در آلمان آغاز شد. ولی اگر به حقایق مراجعه شود در اینجا یک سؤتفاهم جدی رخ داده بود. هیچگونه موافقتنامۀ بازگشت عمومی میان دو کشور به امضأ نرسیده بود. مقررات در مورد گمبیا همانند سایر کشورهای مبدأ مهاجرین و پناهندگان در آلمان تطبیق می گردد. آلمان به مهاجرینی که از اذیت و آزار یا آسیب جدی رنج می برند یا احتمالاً رنج خواهند برد، پناه می دهد و به این ترتیب به آنها حق می دهد که در کشور باقی بمانند در حالیکه پناهنجویان رد شده به جز بازگشت به کشور مبدأ شان، گزینۀ دیگری ندارند.

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 11.01.2018