شوهر و یا زن در آلمان = حق الحاق به هم را دارند؟

نه. هرکسی که میخواهد به همسرخویش در آلمان بپیوندد، باید نخست شرایط معین را برآورده سازد.

قدم نخست ارائه درخواست برای ویزه جهت الحاق به فامیل میباشد. برای این مقصد باید زن و شوهر با ارائه مدارک ثابت نمایند که ازدواج آنها رسمی بوده و برنامه زندگی مشترک را درآلمان دارند. زن و شوهر هردو باید بالغ باشند. برعلاوه آن زن وشوهر باید ثابت نمایند که آنها میتوانند از عهده مصارف خویش برآیند. بدین معنی که آنها میتوانند مصارف اعاشه مشترک و بیمه صحی را بدون حمایت دولتی تأمین نمایند. علاوه برآن خانه که زن و شوهر میخواهند در آلمان در آن زندگی نمایند، باید بقدر کافی کلان باشد.

زوج های که میخواهند به آلمان بیایند، باید  تعدادی زیادی از شرایط رسمی را برآورده سازند. بطور مثال، مرد و یا زن باید یک سند هویت ارائه نماید. این سند میتواند سند تولد باشد، که نشان بدهد، که او واقعاً همین شخصی است که ادعا میکند. آنها همچنان به یک پاسپورت و یا سند معتبر جایگزین پاسپورت نیاز دارند. همسریکه میخواهد به شریک زندگی خود در آلمان بپیوندد، باید بتواند به زبان ساده آلمانی صحبت نماید و دارنده یک سند زبان باشد که شاهد اثبات این امراست.

این قواعد برای زوج های اعتبار دارد که هردو تابعیت آلمان و یا تابعیت کشورهای اتحادیه اروپا را ندارند. درصورتیکه یکی از آنها آلمانی باشد، در آنصورت مطالبات کمتر سختگیرانه اند. اساساً باید یک زوج ثابت نماید که میتواند مصارف اعاشه خود را تأمین نماید و خانه بزرگ و کافی در اختیار دارد. اگر یکی از آنها تابعیت اتحادیه اروپا را داشته باشد،  در آنصورت مقررات قانون آزادی حرکت در اتحادیه اروپا اعتبار دارد.

اگریکی از زوجین در آلمان زندگی میکند و او پناهنده و مستفید از حق حفاظت بوده و در مورد او تصمیم نهایی گرفته شده است، درآنصورت شرایط دیگر برای الحاق به خانواده وجود دارد. این شرایط وابسته به وضعیت پناهندگی هریک بوده و اینکه آیا در این راستا درخواست به موقع ارائه گردیده است  و یا نه .

یک نگاه کلی در مورد معلومات پیرامون الحاق به خانواده برای پناهندگان را میتوان تحت آدرس اینترنیتی زیر دریافت نمود: rumoursaboutgermany.info/rumours/do-all-refugees-in-germany-have-the-right-to-be-reunited-with-their-family-members.

شما میتوانید معلومات مفصل درمورد الحاق به فامیل های پناهنده گان را از آدرس زیر بدست آورید fap.diplo.de.

در سایت های اینترنتی سفارت خانه ها و قونسلگری های جمهوری فدرال آلمان نیز معلومات مفصل درمورد ویزه و الحاق به فامیل موجود است.

بروز گردید: 12.03.2019 انتشار بافت به: 01.03.2019