icon-share

ሕጊ ሓለዋ ግላውነት

1. ምምእዛዝ ብመስርሕ ኣገባብ ኣጠቓቕማ/ ኣትኣታትዋ ኣብ መርበብ ሓበሬታ

ነዚ መርበብ ሓበሬታ ምስ እትጥቀም ዝስዕቡ መምርሒታቱ ክትቅበል ድሉው ኢኻ ማለት እዩ።

ነዛ መርበብ ሓበሬታ ንኽትኣትዋ ዝፍቀደልካ ንውልቃዊ ጥቕሚ ጥራይ እዩ፡ ንንግዳዊ ጥቕሚ ክትጥቀመላ ኣይፍቀድን እዩ።

እዞም መምርሒታት ኣጠቓቕማ፡ ንመጻኢ መሰላት ኣገባብ ኣጠቓቕማ ዝምልከቱ ቀያዲ ኣይኮነን። ኣቕራቢ እዚ ኣገልግሎት፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዘይ ገለ መጠንቀቕታ መምርሒታት ኣጠቓቕማን ትሕዝቶታቶምን ክቕይሮም፡ ከሕጽሮም፡ ክምልኣሎምን/ ወይ ድማ ክስርዞም ወይ ውን ነዛ መርበብ ሓበሬታ ክዓጽዋን ይኽእል እዩ።

ኣጠቓቕማ መርበብ ሓበሬታ ብሕጊ ጀርመን ጥራይ እዩ ዝምራሕ።

2. ተሓታትነት

ምእታው ናብዛ መርባብ ሓበሬታን ኣጠቓቕማኣን ኣብ ውልቃዊ ሓላፍነትካ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣዳላዊ እዚ ኣገልግሎት ንዝኾነ ዝወርደካ ጉድኣት ብምኽንያት ምእታውን ምጥቃምን ኣብዛ መርበብ ሓላፍነት ኣይወስንድ እዩ።  እዚ ማለት ግን፡ ብኣፍልጦ ብኣዳለውቲ ብዝቐረበ ዘይጥንቁቕ ኣገልግሎት ጥፍኣት ወይ ውን መጉዳእቲ ምስ ዘስዕብ ኣይሕተተሉን እዩ ማለት ኣይኮነን።

3. ሕጋዊ መሰል ዋንነት

ብሙሉኡ ትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታ፡ ብዝያዳ እቲ ጽሑፋትን፣ ስእልቲኣትን፡ ብፍላይ ድማ ቅርጻታት ዲዛይን ብሕጊ መሰል ዋንነት ዝተሓለወ እዩ።ብ ኩሉ መሰላት ትሕዝቶ ሕሉው እዩ።

ብዘይ ናይ ጽሑፍ ፈቓድ ኣቕራቢ ኣገልግሎት ንትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታ ከተራብሖ፡ ክትዝርግሖ፡ ኢድ ከተእትወሉን/ ወይ ክትቅይሮን ወይ ነዛ መርበ ብኻልእ ዕላዊ ፈቓድ ብዘይረኸበ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ኣይፍቀደልካን እዩ።

4. ተሓታትነት ብሓላፍነት ኣልቦ

ኩሉ ትሕዝቶታት ናይዛ መርበብ ሓበሬታ ብጥንቃቐ ተጸኒዑ እዩ። እንተኾነ ግን ጌጋ ኣይሓልፎን እዩ ማለት ኣይኮነን።  በዚ ምኽንያት ሙሉእነትን፡ ትኽክለኛነትን እዋናዊነትን ናይቲ ትሕዝቶ ዘትኣማምን ዝወሃብ ጋራንቲ እውን የለን፡  በዚ ምኽንያት ድማ፡ ተሓታትነት ብሓላፍነት ኣልቦነት የኸትል።

ሀ)ትሕዝቶ ካብ ካል ኦት መርበባት

ቅድሚ ምስ ካልኦት ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዝኾና መርበብ ሓበሬታታት ሰንሰለታዊ ምትእስሳራት ንፈጥር፡ ብዝከኣለና መጠን ትሕቶታቱ ነጽንዖን ንምርምሮን። ሰንሰለታዊ ምትእስሳራት ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ምንም ዘይሕጋዊ ትሕዝቶ ኣይረኸብናሉን።

ኣቕራቢ እዚ ኣገልግሎት፡ ንትሕዝቶ ካልኦት መርበብ ሓበሬታታት ሓላፍነት ኣይወስደሎምን፡ ከም ናቱ ጌሩ ውን ኣይርእዮምን።

ንትሕዝቶታትን ትኽክልነትን ዘትኣሳሰርናዮም መርበብ ሓበሬታታ ሓላፍነት ኣይንወስድን፡ ኣብ እዋናውን መጻእን ትሕዝቶታትም እውን ኢድ የብልናን።

ናይ ዝኾነ ዘይሕጋውያን ኮነ ጌጋን ወይ ውን ሙሉእነት ዘይብሎም ትሕዝቶታት ሓላፍነት ዝስከም እቲ ኣሰናዳኢ ናይታ ዘትኣሳሰርናያ መርበብ ጥራይ እዩ።

እዚ ነቶም ንትሕዝቶታት ስሉስ-ኣካል ብቴክኒካዊ መንገዲ ኣብታ መርበብ ዘቕርቡን ከም ኣቕረብቲ እዉን ዝፍለጡን ይምልከት።

ለ) ትውንኖ ትሕዝቶ

ንሙሉእነንተን ትኽክልነትን ትሕዝቶና ተሓታትነንት ሓላፍነት ኣይንወስንድ። ነቕርቦም ምኽርን ሓበሬታን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሓላፍነታዊነት ኣየስምዑን። ሕጋዊ ምኽሪ ኣይኮናን ነቕርብ ዘለና።

ሐ) ርእይቶን መልስን/ ምእላይ

ትሕዝቶ ናይ ሓንቲ መርበብ ሓበሬታ ኮነ ዘተ ኣሳሰርናዮም ሓበሬታታት ስሉስ-ኣካል ነቐፌታት እንተ ኣስዒቦምን ንኣዳለውቲ እቲ ሓበሬታ ናይታ መርበብ ተወከሶም።

ትሕዝቶታትና ጌጋ ምስ ዝህልዎ፡ ዘይእዋናዊ ምስዝኸውን፡ ሙሉእነት ምስዘይህልዎ፡ ወይ ውን ንኽትርድኦ ዘጸግም ምስ ዝኸውን ሓብሩና ብኽብረትኩም።

ዘይሕጋዊ ወይ ውን ጌጋ ትሕዝቶ ብቕጽበት ክእለ ኣለዎ።

5.ሕጋዊ ሓለዋ ትሕዝቶ ናይ ሓበሬታታት

ኩኪስ

ገለ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻት፡ ኵኪስ ይጥቀማ። ኩኪስ ንኮምፕዩተርካ ኣይጓድኡን እዮም፡ ቫይሩስ ውን የብሎምን። ንተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታታና ብቐሊሉ ክጥቀሙሉ ይሕግዝ፡ ስሉጣት ይገብሮም፡ ንተኣማንነቶም ውን  የደንፍ ፡፡ ኩኪስ ነኣሽቱ ናይ ስዲ ንባብ መትሓዝ ሰነዳት ኮይኖም፡ ኣብ ኮምፕዩተርካ ከተውርዶ ትኽእል እሞ፡ ብናትካ ብራውዘር ክትዕቅቦ የኽእለካ።

መብዛሕትኦም ንሕና ንጥቀመሎም ኩኪስ “ሰሽን ኪኪስ” ዝበሃሉ፡ ነታ ገጽ ምስ ገዲፍካያ ምስ እትወጽእ ብቐጥታ ዝድምሰሱ እዮም።  ካልኦት ኩኪስ ኣብ ኮምፕዩተርካ ተኸዚኖም ዝተርፉ እዮም፡ ስጋብ ንስኻ ባዕልኻ ትስርዞም፡ እዚኦም ኩኪስ ኣብ መጻኢ ግዜ ነታ መርበብ ምስ እን ኣትዋ፡ ንምእልላይ ትሕግዘና።

ብራውዘርካ ኩኪስ ክስርሑ እነክለዉ ከም እትሕብረካ፡ ወይ ውን ኣብ ውሱን ግዜ ጥራይ ንኽስራሕ፡ ወይ ድማ ብፍጹም ከምዘይስርሑ ጌርካ ከተዳልዋ፡ ብተወሳኺ እውን ኣውቶማቲክልይ ካብቲ መርበብ ምስ እትወጽእ ከም ዝድምሰሱ ክትገብር ይከኣል እዩ፡፡ ኩኪስ ካብ ስራሕ ወጻኢ ምግባር፡ ገለ ካብቲ ኣገልግሎትና ብኣገባብ ንኸይማላእ ክገእብሩ ይኽእሉ እዮም።

ንውልቀ ሰባት ዝምልከቱ ሓበሬታታት ኣኪብካ ምጥቃም ዝምከት መግለጺ

ዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ኢንተርነት ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተሪ  ምስ ዝኣቱ፡ ወይ ውን ገለ ፋይላት ምስ ዝኸፍት፡ እዚ ምንቅስቓሳት እዚ ንግዚኡ ኣብ ናይ ደቓይቕ ፋይል ተመዝጊቡ ይጸንሕን።

ዳህሳሲት ኣሰራት ናይ ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታ ውልቃዊ መንነቶም ምንቅስቓሳቶም ከምዘይምዝገብ ጌራ እያ ተዳልያ።

ተጠቀምቲ ኣድራሻታት ኣይፒ/IP እውን መንነቶም ብዘይልለየሉን፡ ንጥፈታቶም ብዘይድህሰሰሉን መንገዲ ኮይኑ፡ እቲ ኣድራሻ ብዜሮታት ይምላእ።

ኣብ ናይ ግልና ሰርቨር ንጥቀመላ ዳህሳሲት ኣሰራት ኣብ ዘትኣማምን ናይ ምትእሳራት ዞና ብBSI-ሰርትፊኬት ዝተመርኮሰት እያ፡ በዚ መንገዲ ካልእ ስሉስ-ኣካል መዳህሰሲ ኣሰራት ንኸይጥቀሙ ምሕላው ይከኣል።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተካይዶ ምንቅስቓሳት ከይምዝገብ፡ ወይ ውን ኣብ መጽናዕቲ ምክትታላት ንኸይኣቱ፡  ምስ እትደሊ፡ ኣብ ብራውዘርካ “Do Not Track/ከይትከታተለኒ” ዝብል ጠውቕ። ንጥፈታትካ ክድህሰስ ትደልይን ኣይትደልይን ትሕብር ብራውዘር ቫርያበል (brawser variable) ነታ መርበብ ሓበሬታ ይለለኣኸላ፡፡

እዚ ዝስዕብ ብ ጃቫስክሪፕት (Javascript) ትበሃል ዳህሳሲት ኣሰራት ዝተኣከበ ሓበሬታታት እዩ።

 • ሓተታ (ናይ ፋይል ስም)፡ ዕለትን ሰዓትን ሓተታ
 • ዓይነት ብራውዘርን ማለት እንታይ ዓይነት (ንኣብነት፡ ኢንተርነት ኤክስፕሎረር 11)
 • ቋንቋ ብራውዘር (ንኣብነት ጀርመን)
 • ትጥቀሞ መሳርሒ ስይስተም ( ንኣብነት Windows 7)
 • ዓይነት ማሽንካ፡ ሞዴሉን፡ ዝተሰርሓሉን
 • ናይ ስእሊ ዓቕምታቱ
 • ዝተጠቐምካለን ፕላግ ኢን (ንኣብነት ፍላሽ፡ ጃቫ)
 • ቋንቋ ብራውዘር
 • ሪፈር ዩኤረል (Referer URL) (ኣቐዲምካ ኣቲኻዮ ዝነበርካ ገጽ)
 • ኣድራሻ መንነቱ ብዘይልለየሉ መንገዲ IP
 • ካበየናይ ሃገር፡ ከባቢ፡ ከተማ ሓተታ ይመጽእ ኣሎ
 • ተውርዶም ትሕዝቶታት
 • ትወቕዖ
 • ዓይነታት ትልእኮም ፎርምታት (ምስቲ ትእምቶ ዕላማታን ሽቶታት)

በብሓደ ትኸፍቶም ገጻት ነናቶም ትራንሲት ኩኪስ (transient cookies) ዝበሃሉ ኣሰራት መዳህሰሲ ኣብ ምፍጣር ይሕግዙ። እዚኦም ናይትጥቀመሉ ግዜ ኩኪስ ውልቃዊ ሓበሬታታት የብሎምን፡ ምስ ወዳእካ ድማ ይስረዙ። ከም ጃቫ-ኣፕለትስ ኣክቲቭ-ኤክስ ኮንትሮል Java-Applets Active X-Controls ዝኣመሰሉ ቴክኖሎጂታት ጠባያትን ልምድታትን ተጠቐምቲ ዝከታተሉ፡ ኣይንጥቀምን ኢና።

ናይ ቡስጣን ኢ-መይል ኣድራሻታትን ምስ ሓተታኻ ዝምልከት ትምዝግቦም፡ ነቲ ዝተመዝገቡሉ ጉዳይ ብዝምልከት ጉዳይ መልሲ ክንጽሕፈልካ ጥራይ ኢና ንጥቀመሎም።

 

ኮምሽነር ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንሕጋዊ ሓለዋ ትሕዝቶታ

SSL ሚስጥራዊ ኮድ

SSL ሚስጥራዊ ኮድ እንጥቀመሉ ብምኽንያት ውሕስነት ናይቲ ብትሕትና ትልእከልና ሓበሬታታት፡ ማለት ንኣብነት ነቲ ብመርበብ ሓበሬታና ኣቢልካ ትሰደልና ሓተታ፡ ንምሕላው መርበብና ናይ SSL ሚስጥራዊ ኮድ ትጥቀም። ብሚስጥራዊ ኮድ ዝካየድ ዝተኣሳሰረ ገጽ ንኽትከፍቶ http:// https://”   ዝብል ኣድራሻ ምስ ዝህልዎ፡ ኮምኡ እውን መፋትሕ (symbol) ኣብቲ መስመር ብራውዘር ምስ ዝቕይር ብምስጢራዊ ኮድ ዝሰርሕ ሙኳኑ ትፈልጦ። ናይ SSL ኮድ ስርሑ ምስ ዝጅምር፡ እቲ ትልእኮ ሓበሬታ ብዘይምልከቶ ስሉስ-ሰብ ክልለ ኣይክእልን።

ናብ ጸፍሒ ተመለስ