7 ገዘፍቲ ሓሶታት ደላሎ

ገለ ካብቶም ዝውቱራት ደላሎ ብሓሶት ቃል-ዝኣተዉልኩም መዳያት ኣየኖት እዮም? ስደተኛታት ንኦይሮጳውያን መዓከን ዜናታት ካብ ደላሎ ዝሰምዕዎም ደረቐኛ ሓሶታት ሓቢሮም።

ሓሶት ቁ. 1
“ትሰግሩላ መርከብ ዓባይ እያ፡ መሐንበስን ሲነማን ከይተረፈ ኣለዋ።”

Bundeswehr rettet fast 1200 Flüchtlinge aus Seenot
እቲ ሓቂ፡ ኩነታት ብዙሓት ማእከላይ ባሕሪ ዝሳግራ ጀልባታት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ©dpa

ደላሎ መብዛሕትኡ ግዜ ነታ ክረኽብዋ ዝኽእሉ ዝነኣሰትን ዝኣረገትን ዝሓሰረትን ጃልባ ይጥቀሙ። መብዛሕትአን ንባሕሪ ዝኾና ኣይኮናን። በዚ ኣገባብ ደላሎ ዝለዓለ መኽሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ። 2016 ጥራይ ካብ 5.000 ንላዕሊ ሰባት ማእከላይ ባሕሪ ብኸምዚአን ዝኣመሰሉ መርከባት ክሳገሩ መይቶም።

ሓሶት ቁ.2
“ ጀርመን ብፍላይ ንደቂ ኣፍጋኒስታን 800.000 ሰፈር ዓቂባ ኣላ።”

Drehkreuz für Flüchtling
ምዝገባ ስደተኛታት ©dpa

ብፍጹም ዘይኮነ!  ከምዚ ዝበለ እጃም ንፍሉያት ሃገራት የለን። ኩሉ ኩነት በብውልቂ እዩ ዝጽናዕ።

ሓሶት ቁ. 3
“ናይ 25 ዓመት ተመኩሮ ኣለና፡ ናብ ኦይሮጳ ጉዕዞኹም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሕጋውን ክብጻሕ ዝኽእልን እዩ።”

MINDS Global Spotlight - Menschenschmuggel
ሩባ በረኻ ዝሰግሩ ስደተኛታት ©dpa

ደላሎ እዮም፡ ገንዘብካ ጥራይ እዩ ዘድልዮም እንበር ሂወትካ ኣየገድሶምን እዩ! ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ተጉዓዝቲ ዓመት ዓመት ይንጸጉ። እቲ ዘሕዝን ድማ ብዙሓት ኣብ መንገዲ ሓደገኛ ጉዕዞኦም ይሞቱ።

ሓሶት ቁ.4
“ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ቀጻሊ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት የድልይዎም እዮም፡ ስለዚ ጀርመን ንመዓልቲ 5.000 ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት ትቕበል።”

Arbeitslose stehen Schlange
ኣብ ሪጋ ናይ ስራሕ ኣጀንሲስ ምጽባይ ©dpa

እዚ ውን ጌጋ እዩ። ናይ ስራሕ ኮታ ንወጻእተኛታት የለን። ወላ እኳ ምልሙላትን ክኢላታትን ሰራሕተኛታት የድልዩ እንተኾኑ፡ እዞም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንጀርመን ዝኣትዉ ዘለዉ ስራሕ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም። ኮምኡ ውን፡ መንግስቲ ጀርመን ንስደተኛታት ስራሕ ኣየማጽኣሎምን እዩ።

ሓሶት ቁ. 5
“ኩሉ ስደተኛ መቐበሊ 2.000 ኦይሮ ክፍሊት ይወሃቦ።”

ሕልሚ ጥራይ እዩ። ኮምኡ ዝኣመሰለ ካብ ጀርመን ዝርከብ ገንዘብ የለን ©dpa

ብኣንጻሩ እዚ ብኣፍልጦ ብደላሎ ዝዝርጋሕ ዘይተረጋገጸ ወረን ጌጋ ሓበሬታንእዩ፡ ጀርመን መቐበሊ ክፍሊት ኣይትህብን እያ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሶት ብምዝርጋሕ፡ ደላሎ ብኣፍልጦ ሂወት ሰባት ኣብ ሓደጋ የውድቑ።

ሓሶት ቁ.6
“ጀርመን ንኩሉ ስደተኛ ገዛ ትህብ”

Flüchtlingsunterkunft
ንእሽቶይ ቦታ ኣብ መዓስከር ስደተኛ ኣብ ጀርመን ©dpa

ማንም ናይ ገዛእ ርእሱ ገዛ ዝወሃብ ሰብ የለን ። እኳ ደኣ፡ ኣብ ጀርመን ትነብረሉ ገዛ ምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ፡ ብዝያዳ ከኣ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት። ከተስተብህለሉ ዘለካ እውን፡ ስጋብ ሓታት ዑቕባ ዝቐርበልካ ግዜ፡ እትነብረሉ ቦታ ክትመርጽ ዘይትኽእልን ሙኻንካን፡ እኳ ድኣ ኣብ ርሑቕ፡ ማንም ሰብ ቋንቋኻ ክርድኦ ኣብዘይክእለሉ ቦታታት ክትሰፍር ሙኻንካ ኣብ ግምት ከተእቱ ኣለካ።

ሓሶት ቁ. 7
“. . . ጀርመን እንተዘይፈቲኻዮ፡ ንካናዳ መሰጋገሪ ቪዛ ክህቡኻ እዮም።”

Canadian flag
ካናዳ ብዙሓት ክኸድዋ ዝሓልምዋ ሃገር እያ። እንተኾነ ግን ብጀርመን ኣቢልካ ኣይኮንነ ናብኡ ዝብጻሕ። ©dpa

እዚ ብፍጹም ዘይኮነ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ስምምዕ ኣብ መንጎ ጀርመንን ካናዳ – ወይ ውን ኣብ መንጎ ካልኦት ሃገራት ብፍጹም የለን ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 06.07.2017