ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሃገረ-ጀርመን = መሰል ናይ ምጽንባር?

ኣይፋል። ዝዀነ ይኹን ኣብ ሃገረ-ጀርመን ምስ ዝ(እት)ርከብ መጻምድቱ ክጽንበር ዝ(እት)ደሊ ሰብ፡ ገለ ቅድመ-ኵነታዊ ረቛሒታት ከማልእ ይግባእ።

እቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክግበር ዘለዎ፡ ቪዛ ናይ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት ምጥላብ እዩ። እዚ ንኽወሃበብ፡ ዝምልከቶም መጻምድቲ ቅቡል መረጋገጺ መርዓ ከምዘለዎምን ኣብ ጀርመን ብሓባር ንኽነብሩ መደብ ከምዘለዎምን ጭብጢ ከቕርቡ ይግባእ። ክልቲኣቶም መጻምድቲ ንሕጋዊ ዕድመ ብጽሕና ዝኣኸሉ ክዀኑ ይግባእ። ብዘይካ`ዚ፡ እቶም መጻምድቲ ብገንዘብ ዝመጸ ርእሶም ከምዝኽእሉ ብጭብጢ ከረጋግጹ የድሊ። እዚ ክበሃል እንከሎ፡ ብዘይ ናይ ኣውራጃ ሓገዝ፡ ናይ ክልቲኣቶም ወጻኢታት መነባብሮን መድሕንን ክሽፍኑ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ እቶም መጻምድቲ ኣብ ጀርመን ንኽቕመጡሉ ዝሓዝእዎ መንበሪ ገዛ ድማ እኹል ምዃኑ ክረጋገጽ ኣለዎም።

ናብ ሃገረ-ጀርመን ክግዕዙ ዝደልዩ መጻምድቲ እውን ዝተፈላለዩ ወግዓውያን ቅድመ-ኵነታዊ ረቛሒታት ከማልኡ ይግባእ። ንኣብነት፡ ብወገን ዝምልከቶ/ታ መጻምድቲ መረጋገጺ መንነት ዝዀነ ወረቐት ክቐርብ የድሊ። እዚ ወረቐት እዚ፡ ሓቅነቱ እተረጋገጸ ምስክር ልደት ክኸውን ይክእል። ፓስፖርት ወይ ተቐባልነት ዘለዎ ከም መተካእታ ፓስፖርት ዘገልግል ሰነድ እውን የድልዮም። እቲ/ታ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ምስ ዝ(እት)ነብር መጻምድቱ/ታ ንኽ(ት)ጽንበር ዝ(እት)ደሊ መጻምድቲ፡ መሰረታዊ ምልከት ቋንቋ ጀርመን ክህልዎ/ዋ፡ ከምኡ`ውን ነዚ ዝምልከት ምስክር ወረቐት ቋንቋ ክ(ት)ውንን የድሊ።

እዞም ሕጋጋት እዚኣቶም ነቶም ዜግነት ናይ ጀርመን ይኹን ዜግነት ናይ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር ዘይብሎም መጻምድቲ ዝምልከቱ እዮም። ሓደ ካብ መጻምድቲ ዜግነት ናይ ሃገረ-ጀርመን ዘለዎ ምስዝኸውን፡ እቶም ቅድመ-ኵነታት ብመጠኑ ፍዅስ ዝበሉ ይዀኑ። ስለዚ እቶም መጻምድቲ ብገንዘብ ዝመጸ ርእሶም ከምዝኽእሉ ኰነ እኹል መንበሪ ገዛ ከምዘለዎም ብጭብጢ ከረጋግጹ ኣይግደዱን እዮም። ሓደ ካብ መጻምድቲ ዜጋ ናይ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር ምስዝኸውን፡ ሕጊ ናጻ ምንቅስቓስ ናይ ዞባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተተግባሪ ይኸውን።

እቲ/ታ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ዝ(እት)ነብር መጻምድቲ ዕቑብ/ቲ ስደተኛን ውሕስነት እተዋህቦ/ባን እንተዀይኑ/ና እሞ ኣብ ጉዳዩ/ያ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝተዋህቦ/ባ ምስዝ(እት)ኸውን፡ ዝተፈላለዩ ቅድመ-ኵነታት ኣተጋባብራ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት ተተግበርቲ ክዀኑ ይኽእሉ። ኵነተ-ሃለዋት ናይ ዕቑብ/ቲ ስደተኛ፡ ከምኡ`ውን መመልከቲ ኣብ ግዚኡ ምቕራቡን ዘይምቕራቡን ድዩስ ካልኦት ረቛሒታት፡ ኣብ`ዚ ጉዳይ እዚ ወሰንቲ ጉዳያት ይዀኑ።

ንዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ዕቑባት ስደተኛታት ብዝምልከት፡ ሓፈሻዊ ስእሊ ዝህብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብ`ዚ ይርከብ፦
rumoursaboutgermany.info/rumours/do-all-refugees-in-germany-have-the-right-to-be-reunited-with-their-family-members.

ንዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ዕቑባት ስደተኛታት ብዝምልከት፡ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ`ዚ ይርከብ፦ fap.diplo.de.

ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ ናይ ኤምባሲታትን ቈንስላትን ሃገረ-ጀርመን ከኣ ንጉዳያት ቪዛታትን ቅድመ-ኵነታት ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤትን ብዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይርከበን እዩ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 12.03.2019 ዝተሓትመሉ፥ 01.03.2019