ኣብ ሓደ ናይ ዳግመ ጥየሳ ፕሮግራም ቦታ ንምግዛእ ይክኣል ድዩ፧

©dpa

ኣይፋል። ኣብ ውሽጢ ናይቲ ፕሮግራም ዳግመ ጥየሳ፡ ጀርመንን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ብፍላይ ሓለዋ ንዘድልይም ስደተኛታት ብቐዋሚ ካብ ዝነብሩሉ ሃገራት ብቐጥታ ይወስዳ። ሰባት ባዕሎም ኣብቲ ፕሮግራም ንኽጠቓለሉ ከመልክቱ ኣይክእሉን’ዮም። ስደተኛታት ኣብቲ መጀመርታ ዝኣተውሉ ሃገር በቲ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (ላዕለዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት, UNHCR) ብመሰረት ናቱ ናይ ሓለዋ መምዘኒታት ይሕረዩ። ኣብቶም ጽኑዓት መምዘኒታት ንምቕባል ናብቲ ፕሮግራም ዳግመ ጥየሳ እቲ ኣድላይነት ሓለዋ እቲ ቀንዲ ረቛሒ እዩ።

እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ በታ ትእቶ ሃገር ይውሰን። ጀርመን ብድምር 10,200 ሰባት ንዓመታት 2018ን 2019ን ክተእቱ ተሰማሚዓ ኣላ
እቶም ናይ ምቕባል መምዘኒታት ነቲ ፕሮግራም ዳግመ ጥየሳ ኣዝዮም ጽኑዓት እዮም።

©dpa

ኣድላይነት ሓለዋ እቲ ወሳኒ ረቛሒ እዩ

በቲ UNHCR ኣብ ዝነብርሉ ሃገር ከም ስደተኛታት ዝፍለጡን ብፍላይ ኣድላይነት ሓለዋ ከምዘለዎም ተመዲቦም ዘለዉን ሰባት ጥራይ እዮም ዝኾነ ተኽእሎ ናይ ዳግመ ጥየሳ ዘለዎም። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ከምኡ ዝኾነሉ ናይ ምምላስ ዕድላት ኣዝዩ ጸቢብ ምስዝኸውን ከምኡ’ውን እቲ ሰብ ኣብቲ ኣትይሉ ዘሎ ሃገር ንቡር ህይወት ናይ ምምራሕ ተኽእሊ ዘይብሉ ምስዝኸውን እዩ። ፍሉይ ግምታት ንኣረጋውያን፡ ሕሙማትን ቆልዑን ከምኡ’ውን ግዳያት ስቅያትን ጎነጽን ዝኾኑ ሰባት ይውሃብ።

እቲ UNHCR ብመትከል ነቲ ናይ ዳግመ ጥየሳ ፕሮግራም ብቑዕ ዝኾነ ሰብ መን ምዃኑ ይግምግም።

@dpa

ናይ ብዙሕ-መድረኽ ኣገባብ

እቲ ውሳነ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣካል ናይቲ ናይ ጀርመን ፕሮግራም ዳግመ ጥየሳ ክኾኑ ይኽእሉን ኣይክእሉን ብብዙሕ-መድረኽ ዘለዎ መስርሕ ይውሰን። ንምጅማር፡ እቲ UNHCR ብመትከል ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ይሓሪ። ኣብቲ ዝቕጽል መድረኽ፡ እቲ ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ስደትን ስደተኛታትን ካብዞም ዝተሓጽዩ ናይ ብሓቂ ቅቡላት ከምዝኾኑን ንምውሳን ቃለመጠይቓት የካይድ። ኣብዚ መስርሕ’ዚ፡ ስድራቤታት ንኸይፍለዩ ዓቢ ጥንቃቐ ይግበር።

ኣብ ጀርመን፡ ኣፍልጢ ዝተዋህቦም ናይ ዳግመ ጥየሳ ስደተኛታት ክሰርሑ ይፍቀደሎም፡ መሰል ክፍሊታት ማሕበራዊ ድሕነት ኣለዎምን  ኣብ ናይ ጽንባረ መኣዲ ትምህርቲ ክሳተፉ ይኽእሉን። ናብ ጀርመን ቅድሚ ምጒዓዞም፡  ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ምድላው ነ ማዲ ትምህርቲ ይሳተፉ ንሱ ንትምህርቲ፡ መንበሪ ገዛን ኣብ ጀርመን ስራሕ ምርካብን ዝኣመሰሉ ኣርእስታት የጠቓልል።

ኣብ ጀርመን ምስበጽሑ፡ እቶም ናይ ዳግመ ጥየሳ ስደተኛታት መጀመርታ ኣብ ሰሜናዊ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መዓስከር ስደተኛታት Friedland ክልተ ሰሙን ይገብሩ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ናይ መላለዪ መኣድታት ትምህርቲ ብዛዕባ ባህልን ቋንቋን ጀርመን ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛባ ህይወት ኣብ ጀርመን የቕርቡሎም። ብተወሳኺ፡  ውልቃዊ እዋናት ከም ኣካል ኣገልግሎታት ናይ ደገፍ ስደት ኣለዉ፡ ኣብኡ ውልቃውን ግባራውን ሕቶታት ኣብ ምስጢራዊ ሃዋሁው ክልዓሉ ይኽእሉ፡ ንኣብነት ብዛዕባ ሕክምናዊ ክንክን፡ መንበሪ ገዛ ወይ ኣተኣላልያ ማሕለኻታት ቤት-ጽሕፈት ኣብቲ ሓድሽ መንበሪ ቦታ ዝምልከት። ኣብ Friedland ዘሕልፍዎ ግዜ ተኸቲሉ፡ እቶም ስደተኛታት ታብ መንጎ’ቶም ምምሕዳር ከተማታት ኣብቶም ዝተፈለለዩ Länder ፋሕ ከምዝብሉ ይግበር።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 14.11.2018 ዝተሓትመሉ፥ 26.10.2018