ኣብ ሓደ ናይ ዳግመ ጥየሳ ፕሮግራም መንበሪ ቦታ ንምግዛእ ይክኣል ድዩ፧

©dpa

ኣይፋል። እቶም ኣብቲ ናይ አጀመርያ ዑቕባ ዝሓተቱላ ሃገር ናይ UNHCR ዑቕባ መሰል ዝተዋህቦም ጥራይ ኢዮም ናይ ምክልኻል ወይ ዑቕባ ናይ ምንባር ምቅያር መሰል ዝወሃቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢዩ ናይቲ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምምላስ ናብ መበቆል ዓዱ ወይ ናብታ ናይ መጀመርያ ጠለብ ናይ ዑቕባ ሓቲቱ ኵአሃቡ ፍቃድ ዝሃበቶ ሃገር፡ ዕድል ዘይብሉ።፡ ፍሉይ ዝኾነ ዕድላት፡ ነቶም ዝሓመሙ ሰባት፡ ግዳያት ናይ መጥቃዕቲ ዝኾኑ፡ ወይ ከኣ ኣዴታትን ቆልዑን ቀዳምነታት ይህብ።/mark>

ናይ ዒራቅ ስደተኛታት፡ ሃኖቨር ኣየርፖር/መዕርፎ ነፈርቲት፡ ጀርመን ©dpa

ኣድላይነት ሓለዋ እቲ ወሳኒ ረቛሒ እዩ

እቲ UNHCR ብመትከል ነቲ ናይ ዳግመ ጥየሳ ፕሮግራም ብቑዕ ዝኾነ ሰብ መን ምዃኑ ይግምግም።

ኣፍጋኒስታንዊት ጋል @dpa

ናይ ዝተባዝሐ-መድረኽ ኣገባብ

እቲ ውሳነ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣካል ናይቲ ናይ ጀርመን ፕሮግራም ናይ ዳግመ ጥየሳ ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉን ኣይክእሉን ኣብቲ ናይ ብዝሐ-መድረኽ ዘለዎ መስርሕ ምስ በጽሐ ይውሰን። ንምጅማር፡ እቲ UNHCR ብመትከል ናይ ዑቕባ ተጠቀምቲ ንሙኻን ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ይሓሪ። ኣብቲ ዝቕጽል መድረኽ፡ እቲ ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ስደትን ስደተኛታትን ካብዞም ዝተሓጽዩ ናይ ብሓቂ ቅቡላት ክኾኑ ይኽእሉ ንዝበሎም ንምውሳን ቃለመጠይቓት የካይድ።እቶኦም ናይዚ መወዳእታ ናይ ቃለመጠየቕ ተወዳደርቲ ናይ ውሕስነት ፈተሻ ክገብረሎም ይኽእል፡ በዚ ድማ ነቲ ናይ መወዳእታ መስርሕ ናይ ቪዛ ክሰግሩ ኣለዎም።

ናይ ዳግመ-ምጥያስ ዕድላት ዝረኸቡ ናይ ሳላሳይ ኣካል ናይ መወከሲ ኮርሳት ነዞም ዝስዕቡ ዝሽፍን የዳሉ፡ ናይ ትምፍርቲ፡ ናይ ገዛ መንበሪ፡ ከም ኡውን ናይ ስራሕ ዕድላት ኣን ጀርመን። ኣብ ጀርመን እቶም ናይ ዳግመ-ምጥያስ ዕድል ዝረኸቡ ናይ ስራሕ ዕድል ኣለዎም፡ ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ ደገፋት ናይ ገንዘብን ናይ መራኸቢ ኮርሳት ምቅሳምን ዕድላት ይወሃቦም።

ኣብ ጀርመን ምስበጽሑ፡ እቶም ናይ ዳግመ ጥየሳ ስደተኛታት ናይ መጀመርታ መዓልታት ኣብ ሰሜናዊ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መዓስከር ስደተኛታት Friedland ክልተ ሰሙን ይገብሩ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ናይ መላለዪ መኣድታት ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ጀርመን ባህልን ቋንቋን ጀርመን ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛባ ህይወት ኣብ ጀርመን የቕርቡሎም። ብተወሳኺ፡ ውልቃዊ እዋናት ከም ኣካል ኣገልግሎታት ናይ ደገፍ ስደት ኣለዉ፡ ኣብኡ ውልቃውን ግባራውን ሕቶታት ኣብ ምስጢራዊ ሃዋሁው ክልዓሉ ይኽእሉ፡ ንኣብነት ብዛዕባ ሕክምናዊ ክንክን፡ መንበሪ ገዛ ወይ ኣተኣላልያ ማሕለኻታት ቤት-ጽሕፈት ኣብቲ ሓድሽ መንበሪ ቦታ ዝምልከት። ኣብ Friedland ዘሕልፍዎ ግዜ ተኸቲሉ፡ እቶም ስደተኛታት ታብ መንጎ’ቶም ምምሕዳር ከተማታት ኣብቶም ዝተፈለለዩ Länder ፋሕ ከምዝብሉ ይግበር።

ኣብ ውሽጢ ናይቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ዳግመ-ምጥያስ መደባት ናይ 2020፡ ጀርመን 5,500 ሰፈራት ክትዕድል ኢያ። እቲ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ዕድል ንምርካብ ዘድልዩ ጠለባት ድማ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ናይ ፈደራል ሚኒስትሪ ሕጋጋት ኢዮም ዝምርኮሱ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 10.02.2021 ዝተሓትመሉ፥ 26.10.2018