ኩሎም ሓተትቲ ዑቕባ ኣን ገርመን ምስ ስድራቤቶም ክራኸቡ ይፍቀደሎም ዲዩ፥

መን ኢዩ ዝፍቀዶ፡ ነየናይ ክፋል ናይ ስድርኡኸ ናብ ጀርመን ከምጽእ ይኽእል፧ ©dpa

ወላካ እቶም ቤተሰብካ ምሳኻ ክራኸቡ ወይ’ውን ዘይክራኸቡ ዘለዎም ተኽእሎ፡ ኣብቲ መጀመርያን ቀንዲን ናትካ ሕጋዊ ህሉው ኩነታት ዝምርኮስ ኢዩ።ን ናይ ዑቕባ ወይ ናይ ዕቅባ ውሕስነት ዕድላት ዝተዋህቦም ምስቶም ዝቀረቡ ክፋላት ናይ ስድራኦም ክተኣኻኸቡ ይኽእሉ ኢዮም። ስለዚ ናይ ስድራቤት ምትሕውዋስ ጠለብካ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ (እንተተኻኢሉ) ናይ ምክልኻል ውሕስነት ምርካብካ ወይ ጠለብካ ተቐባልነት ምርካቡ፡ ከተቅርብ ኣሎካ።

ካብ ነሓሰ 1, 2018 ጀሚሩ፡ እቶም ካልኣዊ ሓለዋ ኣብ ጀርመን ዝረኸቡ፡ ምስቶም ኣዝዮም ቀረባ ክፋላት ስድረኦም ክራኸቡ ይኽእሉ ኢዮም። ብውሑድ ዓቀን ዝወሃብ ናይ ምክልኻል ደገፋት ነቶም ብውልቂ ናይ ዓመጽ ኩነታትኣብ መበቆል ዓዶም ዘየጋጠሞም ኢዩ ከም ኣብነት ብ ናይ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ወይ ድማ ብ ምኽንያት ናይ ሃይማኖታዊ ኮሚኒቲ ተነጽሎታት ክኸውን ይኽእል፡ እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ስቓይ ሓደጋ ዘለዉ- ከም ኣብነት ብሰንኪ ናይ ሲቪላዊ ኪናት ኣብ
ሶርያ። ናይ ውሑድ ዓቀን ደገፋት ኣብ መጀመርያ ን ሓደ ዓመት ጥራይ ኢዩ ዝወሃብ፡ እንተኾነ ግን ጸኒሑ ክናዋሕ ይኽእል ኢዩ። እቶም ናይዚ ተጠቀምቲ ናይ ስድራቤት ኣባላት ናይ ዳገም-ምርኻብ ኣብ ጀርመን ኣብ ወርሒ ናይ 1000 ቁጽሪ ገደብ ኢዩ ዘለዎ። ስለዚ ኩሉ ስድራቤታት ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ክራኸብ ይኽእል ኢዩ።

እቶም ናይ ዑቕባ ጉዳዮም ጌና ዘይተረጋገጸ ሰባት ናይ ዳግመ-ምርኻብ ዕድላት መሰላት ምስ ኣባላት ስድራቤቶም ዘይክወሃቦም ይኽእል ኢዩ።

ብሓፈሻ ንምዝራብ፡ እቶም ኣዝዮም ቀረባ ኣባላት ናይ ስድራቤት ጥራይ ኢዮም ነዚ ናይ ዳገ ምርኻብ ዕድላት ክጥቀሙሉ ዕድል ዝወሃቦም። እቲ ናይ ኒክላር ስድራቤት ዝበሃል፡ ከም ውሉድ ወይ ሕጹይ/ሕጽይቲ ክኸውን ይኽእል።እንተኾነ፡ ካልእ ዓይነት ገደባት ውን ኵአሃብ ይኽእል ኢዩ። ከም ኣብነት ፡ እቲ ናይ ውሑድ ዓቀን ደገፋት ኵአሃብ መሰል ዝተዋህቦ ናይ ሕጹይ/ሕጽይቲ ናይ ዳግመ-ምርኻብ ዕድል ዝወሃቦ፡ እቲ መርዓ ቅድሚ ናይ sዳግመ-ምጥያስ ዕድል ዝወሃቦ ኣመዝጊብዎ ወይ ኣመዝጊባቶ ምስ እዝጸንሑ ኢዩ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት፡ ደገፋት ኣለዉ፡ እዚ ድማ እቲ ናይ ስድራቤት ዳግመ ምርኻብ ተኽእሎታት ግብራዊ ይገብር። እቲ ዓለምለኻዊ ማሕበር ናይ ስደተኛታት (IOM) ነቶም ናይ ስድራቤት ኣባላት ኣብ ጀርመን ጀርመን ኣብ ከም ስደተኛ ኣብ ዝኣተዉሉ፡ ንጥቅምታት ናይ ውሕስነት ናይ ምክልኻል ኵወስዱ ብቑዓት ዝኾኑ ደገፋት ይህብ። IOMናይ ስድራቤት ደገፋትማእከል ኣብ ኢስታንቡል፡ በይሩት፡ አርቢል ከም ኡውን ኣማን ከፊቱ ኣሎ። ናይ ስድራቤት ናይ IOM ደገፋት ማእከል ምስ እትራኸብ፡ ነቲ ናይ ቪዛ ጠለብ ግዚያት ከሕጽሮን ኣብሓጺር እዋን ድማ ጉዳያትካ ከም ዝሳለጥ ክገብሮን ይኽእል፡ እዚ ድማ እቶም ደገፋት ዝረኽቡ ሰባት ከም ኣብነት ከም ምርብ ኣገደስቲ ደኩመንትታት ክሕግዙ ስለ ዝኽእሉ ኢዩ። እዚ ውን ነቲ ናይ ኣባል ስድራቤት ካብ ጀርመን ዝወጻሉ እዋናት ከም ዝሓጽር ክገብሮ ተኽእሎታት ኣለዎ። ኣብ ኢስታንቡል IOM ቅድሚ እቲ ጠለብ ናይ ኢምባስይ ቆንስል ናይ ጀርመን ምቅራብካ ዘድሊ ደገፋት ወይ ምኽርታት ክህበካ ይኽእል።

ብሓፈሻ፡ እቶም ዳግመ-ምርኻብ መደብ ዘለዎም ሰባት ናብብቲ ተወካሊ ናይ ናይ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ወይ ቆንስል ጠለባቶ ከቕርቡ ኣለዎም። እዚ ድማ ቆጸራ ምስ እትሕዝ ጥራይ ኢዩ ክግበር ዝከኣል፡ በጃኻ ድማ ኣስተውዕል ተወከልቲ ል ኡኻት ናይ ጀርመን ብዛዕባ ናይ ቆጸራ ኣገባባት ዘድሊ ሓበሬታ ኣብቲ ገጻት ናይ ወሳይቶም ቀሪቦምልካ ኣልዉ፡ ከም ኡውን እንታይ ዓይነት ዶኩመንት ከተቅርብ ከም ዘለካ ኣብዚ ወብሳይት ክትረኽቦ ይከኣል።እንተኻነ፡ እቲ ናይ ትጽቢት ግዚያት ኣዝዩ ክነውሕ ይኽእል፡ እዚ ድማ ናይ ጀርመን ወኪል ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ መስርሓት ክሓልፉ ዘለዎም ጠለባት ስለ ዝቕበል ኢዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ ብቃንቃ ጀርመን፡ ኢንግሊሽ ከም ኡውን ዓረብ ኣብዚ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል፡ Fap.diplo.de

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 09.02.2021 ዝተሓትመሉ፥ 01.08.2018