ሓበሬታ ብዛዕባ ንዓደይ መምለሲ ዝኸውን ሓገዛት ኣበይ ክረክብ ይኽእል?

ንወጻእተንኛታት ኣማኸሪት ሰንተር ©dpa

ንዓድኻ ክትምለስ ትሓስብ ኣለኻ? ምናልባት ብኸመይን መዓስን ክትምለስ ይከኣል ኣፈለጥካን ትህሉ – ወይ ውን ምስተመለስኩ ከመይ ጌሬ እግሪ ክተክል እየ ኢልካ ትወላወል ትህሉ፡፡ ምናልባት ንረድኤትካ ዝተዳለወ መደባትን ሓበሬታትትን ክህሉ ይኽእል እዩ።

ዓርባዕተ ጽቡቓት መበገሲ ዝኾና መንገድታት

ጽንኩር ተመኩሮታትካ ንድሕሪት ገዲፍካ ክትምለስ ምስ እትደሊ፡ ጽቡቕ ምኽሪ ንምዕዋትካ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጀርመን ንውልቃዊ ምኽሪኻ ኣርባዕተ መንገድታት ኣዳልያትልካ ኣላ፡

 1. ሓበሬታ ብኢንተርነት/ኦንላይን፡ Find information about voluntary return and reintegration options here and more detailed information at www.returningfromgermany.de and www.startfinder.de
  ብወለንታኻ ንምምላስን ኣቲኻ ዳግመ-እግሪ ናይ ምትካልን ምርጫታት ዝምልከት ሓበሬታታት here ብረቂቕ ዝርዝር ኣብዚን www.returningfromgermany.de ኣብዝን  www.startfinder.de ተመልከት።
 2. መስመር ሓበሬታ ቴሌፎን (hotline): መስመር- ሓበሬታ ንተመለስቲ ብናይ ሃገራዊ ምሕደራ ወጻእተናታትን ስደተኛታትን (BAMF) ብመስመር-ሓበሬታ ንተመለስቲ፡ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ሓገዝ መደባት ይሕብራኹም፡፡ ኣብ ጥቓኹም ዝርከባ ኣማኻርቲ ቤት ጽሕፈታት ድማ፡ ኣብቲ ኣገባባት ይተሓባበራኹም። እቶም ሰራሕተኛታት ስለ ኣብ ዓድኹም እግሪ መትከሊ መደባት ውን ይሕብሩኹም። +49 911 942-0 ደውሉ
 3. እግሪ ኣብ ምትካል ተሓባበርቲ: ብውልቂ ኣማኸርቲ ምስ ኣብ ሃገርካ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ልምዓትን ምዕባለን መዳያት ከትኣሳስሩኻ ይኸእሉ።  ብዛዕባ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ይሕብሩኻ፡ ምስቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣማኸርቲ ተጉዓዝቲ የራኽቡኻ፡ ብዛዕባ ንተመለስቲ ዝተመደቡ መዳያት ይሕብሩኻን፡ ምሳኻ ሓቢሮም ናይ ስነ-ጠባዊ ረድኤት መንገድታት የናድዩልካ፡፡   ተሓባባርቲ ንኽትረኽቡ ብኢ-መይል ናብ ዝስዕብ ጸሓፉ፡ reintegration@giz.de
 4. .ኣማኸትቲ ሰንተራት፡ ንሓንቲ ካብተን ንዝምለሱ ኣማኸርቲ ኣብ ጥኻኹም ዝርከባ ሰንተራትና ብጽሑውን፡፡ ብ መላፍንትና ኢንተግፕላን ዝበሃል መላፍንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞናታት ዝርከቡ ኤጀንሲስ ይመሓደርን ብ ናይ ስደተኛታትን፡ ወጻ እተኛታትን፡ ናይ መትከል እግሪ ባጀት (AMIF) ይምወል።
  www.startfinder.de
  https://www.integplan.de/Advisory-Centres.635.0.html?&L=1

ኣብ ሃገርኩም ገያሾ/ ስደተኛታት ምኽሪ ክውከስዎም ዝኽእሉ ሰንተር ኣለዉ‘ዶ?

ምኽሪ ኣብ መወከሲ ሰንተር ©dpa

ኣብ ምኽሪ መወከሲ ሰንተር ንውልቅኻ ዘድልየካን፡ ንኽትምለስ ዘሎ መንገድታትን ይሕብረካ።  ኣብ ሃገሮም ስራሕ ንዘናድዩ ኮነ፡ ብዕላዊ መንገዲ ንወጻኢ ሃገር ክኸዱ ንዝደልዩ ዝሕብራን ዘማኽራን  ከምዚ ዝኣመሰላ ሰንተራት ብሓገዝ ናይ ሚኒስትሪ ኤኮኖሚኣዊ ምትሕብባርን ምዕባሌታትን (BMZ) ኣብ ኣልባንያ፡ ኮሶቮ፡ ሰርብያን ቱኔዝያን ድሮ ስርሐን ጀሚረን ኣለዋ። ከምዚ ዝኣመሰላ ሰንተራት ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምትካል መስርሓት ይካየድ ኣሎ።

 

እዘን ሰንተራት ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት የቕርባ፡

 • ናይ ልምምድ ዕድላት
 • ስራሕ ከተናድን ስራሕ ከተማጽእን
 • ትካል ኣብ ምምስራት ምኽሪን (ለቓሕን ወ.ዘ.ተ)
 • ዕላዊ ናብ ጀርመን ትጉዓዘሉ/ትግዕዘሉ መንገዲታት
 • ተንቀሳቓስን ስእላውን ናይ ሓበሬታ ቦታታት
 • ኣብ ኣማጻእቲ ስራሕ ኣጀንሲስ ንኽትሰርሕ ክትምልመል
 • ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ፡ ጀርመን ትምውሎም ፕሮጀክትታት ዝምልከቱ ሓበሬታት

ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ጀርመን ወጻኢ ዝርከባ ሰንተራት እዘን ዝስዕባ እየን፡

ኣልባንያ
ቴሌፎን: +355 69 7060 005 (ሞባይል)
ኢ-መይል: dimak-albania@giz.de

ኮዞቮ
ቴሌፎን: +383 38 22 33 44
ኢ-መይል: dimak-kosovo@giz.de

ሰርብያ
ቴሌፎን: +381 11 24 01 681
ኢ-መይል: dimak-serbia@giz.de

ቱኔዝያ
ቴሌፎን: +216 71 842 590
ኢ-መይል: tuniso-allemand@giz.de

ሞሮኮ
ቴሌፎን: + 212 522271743
ቴሌፎን: + 212 522490069
ኢ-መይል: maroco-allemand@giz.de

ጋና
ቴሌፎን: + 233 556 7585 16
ቴሌፎን: + 233 556 7585 18
ኢ-መይል: migrationadvicecentreghana@giz.de

ሴኔጋል
ቴሌፎን: +221 33 825 87 21
ኢ-መይል: senegalo-allemand@giz.de

ኣብ ሃገርካ ኣብ ዝርከብ ምኽሪ መወከሲ ሰንተር ንተመሊሶም እግሪ ዝተኽሉ ተሓባበርቲ ብቴለፎን፡ ብሆትላይን ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክትውከሶም ትኽእል  www.startfinder.de  (ኣብ ላዕሊ ተመልከት)

ተወሳኺ ሓበሬታ: http://www.bmz.de/en/issues/Sonderinitiative-Fluchtursachen-bekaempfen-Fluechtlinge-reintegrieren/deutsche_politik/aktionsfeld_4/index.jsp


መዝገብ ሓበሬታ፡ “ናብ ሓደስቲ ዕድላት ምምላስ”

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 19.06.2019 ዝተሓትመሉ፥ 13.09.2017