ሚግ’አፕ (MigApp) ን’ገዓዝቲ፤ አብ’አፍልጦ ዝተመስረተ ውሳኔ ንኽውስኑ ይሕግዝ ኢዩ።

MigApp ©IOM
MigApp ©IOM

እቲ ዓለምለኻዊ-ዝኾነ ናይ ገዓዝቲ ድርጅት ሞባይል-አፕ , ሚግ’አፕ MigApp፤ ስደተኛታት አብ’ግዜ ጉዕዞኦም ብደምቢ ተረዲኦም ውሳኔኦም ንኽውስኑ ንምግባር፤ ዘተአማምን’ን ተግባራዊ ዝኾነ’ን ሐበሬታ ይህብ’ዩ። እቲ ዘመናዊ ናይ ዲጂታል-መድረኽ፤ ነቶም ተጠቀምቲ ብዛዕባ’ቲ ዘሎ ስግአት፤ ናይ’ቪዛ ሕቶታት፤ ናይ’ጥዕና ሐልዮት፤ ሕግታት’ን ፖሊሲታት’ን ብዝምልከቱ፤ ሐበሬታ ይህብ’ዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ “አፕ” ንገዓዝቲ ኻልእ አገልግሎታት ይህብ’ዩ፤ ኾምኡውን ምስ’ካልኦት ገዓዝቲ ርክብኩም ንኸይተቋርጹ፤ ይሕግዝ’ዩ። ብ’ሐጺሩ፤ MigApp ድልየት ናይ ገዓዝቲ ንምምላእ፤ እቲ ዝሐሸ መራኸቢ ኢዩ።

ዝኾነ’ገዓዚ ናብ ካልእ-ሃገር ምስ’ዝቕይር፤ አገደስቲ ንዝኾኑ ሕቶታት’ከም ብዛዕባ ናይ’ቪዛ ስርዓታት ወይድማ አብ’ቲ ዘለኹሞ ሃገር፤ አበይ ኬድኩም ሐገዝ ክትረኽቡ ከም’ትኽእሉ ንምፍላጥ፤ ዘተአማምኑ መልስታት ንምርካብ፤ ብጣዕሚ አጸጋሚ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ገዓዝቲ ድማ ብዙ’ግዜ ብዙሕ ሕቶታት ኢዩ ዘለዎም፡

  • እቶም ከጋጥሙኒ ዝኽእሉ ስግአታት፤ አየኖት’ዮም?
  • አየናይ ናይ’ቪዛ ስርዓት’ዩ አገልገሎት ዘለዎ?
  • ናይ ጥዕና-ጸገም ምስ’ዘጋጥመኒ፤ ካበይ-እየ ሐገዝ ኽረክብ ዝኽእል?
  • አብ’ዚ ቑሩ’እዋን፤ አብ’ሕግታት ይኹን አብ’ቲ ስርዓታት ዝተገብረ ለውጥታት አሎ’ድዩ?

MigApp ሰፊሕ’ን ሐድሽ ዝኾነ’ን ሐበሬታ የቅርብ’ዩ ~ንተጠቃሚ ዝተቓለለ’ኾይኑ፤ ኩሉ-አብ’ሐደ~

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

5 ፍሉጣት ጠባያት ወይ’ድማ ባህርያት ናይ MigApp:

አስተርጓሚ ንሕክምና፤
ናይ MigApp አስተርጓሚ ናይ ሐኪም’ን ተሐካም’ን፤ አብ’ቲ ናይ ሕክምና ቆጸራኹም አብ’ናይ ቋንቋ ጸገማት ክሕግዘኩም’ዩ። እቲ ዝርዳአኩም ቋንቋ (ኾምኡውን ናይ’ቲ ሐኪም) ምስ’ሐበርኩም፤ MigApp አብ’ሞንጎ ሐኪም’ን ተሐካም’ን አብ’ዝግበር ዝርርብ፤ አብ’ቲ መስርሕ ናይ ምትርጓም፤ ሐደ’ብሐደ ኽመርሐኩም’ዩ።

ዓለም-ዓቀፋዊ ክስተታት፤
አብ’ቲ ትቕመጡዎ ዘለኹሞ ሃገር፤ ብዛዕባ ዝተነግሩ-ሐበሬታታት (ከም ናይ ግብረ-ሽበራ ወይድማ ናይ ጥዕና-መጠንቀቕታታት) መታን ከይሐልፈኩም፤ ናይ MigApp ናይ መዘኻኸሪ-ሲስተም ወልዑዎ።

ናይ ገንዘብ ምትሕልላፍ፤
እቲ ናይ ገንዘብ ምትሕልላፍ ናይ MigApp ምስ’ቶም ካልኦት ላአኽቲ-ገንዘብ ምስ’ነራአእዮ፤ አብ እዋናዊ-ሳዓት፤ ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ’መልአኺ ክፍሊት’ን ሸርፍ’ን አለዎም። ስለዚ’ድማ፤ ንሃገርኩም ዝያዳ ገንዘብ ንኽትልእኩ፤ ይሕግዘኩም ኢዩ።

ናይ’ጉዕዞ፤ ናይ’ቪዛ’ን ናይ’ጥዕና’ን ስርዓታት፤
ነቲ ጉዕዞኹም ዘድሊ ሐበሬታ (ከም፡ ሕግታት ናይ ቪዛ’ን ናይ’ጥዕና’ን) ንምርካብ፤ እቲ ትብገሱሉ-ዘለኹም’ን ትኸዱዎ ዘለኹም’ን ሃገር’ን ምረጹ።

ወለንታዊ-ምምላስ’ን ዳግማይ-ምውህሃድ’ን፤
ብዛዕባ ወለንታዊ-ምምላስ’ን ዳግማይ-ምውህሃድ’ን (AVRR) ብዝምልከት መደብ ናይ’IOM፤ ዝያዳ ሐበሬታ ውሰዱ።

AVRR እንታይ ኢዩ?

AVRR፤ ነቶም ብወለንቶኦም ናብ ትውልዲ-ሃገሮም ዝምለሱ ገዓዝቲ ዝወሃቦም ሐገዛት ከም፡ ምሕደራዊ፤ ሎጂስቲካው’ን ቁጠባው’ን ሐገዛት ኾምኡውን ሐገዝ ናይ ዳግማይ-ምውህሃድን፤ ዘመልከት’ዩ።

 

ሚግ አፕ MigApp አብ iOS አያኦስ and አብ Androidአንድሪዮድ ምጥቃም ይካአል’ዩ።

MigApp አብ /em>Facebookፌስቡክ, አብ Instagramኢንስታግራም, አብ LinkedIn ሊንክድኢን እና አብ Twitterትዉቴር ተኸታተሉ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 06.12.2019 ዝተሓትመሉ፥ 14.11.2019